Skriv här det du söker efter!

Antagning till psykoterapeututbildning

Antagning till psykoterapeututbildning

Ansökan till Utbildningsprogrammet i integrativ individuell psykoterapi med kognitiv betoning för vuxna vid Åbo Akademi öppnar 1.4.2022 och pågår till 25.4.2022. Ansökningsblanketten publiceras på denna sida när ansökan öppnar. Läs noggrant igenom följande information innan du ansöker. Här hittar du uppgifter om följande:

Tidtabell för antagningsprocessen
Antagningsgrunder

Ansökningsblanketten och bilagor

 

Tidtabell för antagningsprocessen

 • Ansökningstid 1‐25.4.2022, via elektronisk ansökningsblankett som öppnas på dessa sidor.
 • Lämplighetsbedömningar ordnas 16‐23.5.2022, särskild kallelse skickas ut av Shortum Ab.
 • Resultatet från antagningen meddelas senast 17.6.2022, de antagna ska bekräfta sitt deltagande senast inom 14 dagar från besked.

Antagningsgrunder

Ansökningsbehörighet för psykoterapeututbildningen grundar sig på Statsrådets förordning 1120/2010 samt på en rekommendation av det riksomfattande konsortiet för psykoterapeututbildning angående psykoterapeututbildningens antagningsgrunder.

Antagningen sker i två faser. Den allmänna behörigheten baserar sig på tidigare examen, arbetserfarenhet samt studier i psykologi eller psykiatri. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven genomgår därtill en individuell lämplighetsbedömning för utbildningsprogrammet. Maximalt 50 behöriga sökande kallas till lämplighetsbedömningen.

Om flera sökande landar på samma poängtal för den allmänna behörigheten gallras sökande på basis av längden på arbetserfarenheten.

Allmän behörighet (0–30 poäng)

A. Examen som ger behörighet för ansökan (0–20 poäng)

Om en sökande har flera examina ges poäng endast för den examen som ger det högsta poängtalet.

Medicine licentiatexamen, psykologie magisterexamen 20 p
Magister i samhällsvetenskaper eller statsvetenskap med
socialt arbete, socialpsykologi, socialpedagogik eller
utvecklingspsykologi som huvudämne
15 p
Annan högre högskoleexamen eller sjukskötare med
specialisering i psykiatri
10 p
Yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig grundläggande
examen
0 p

 

B. Arbetserfarenhet (0–10 poäng)

Poäng ges för sådan arbetserfarenhet som betraktats som lämplig vid bedömningen för den allmänna behörigheten. Som lämplig arbetserfarenhet räknas mentalvårdsarbete med vuxna eller motsvarande klientarbete. Arbetserfarenheten bör ha införskaffats efter avklarad examen som ger allmän behörighet och vara slutförd före ansökan lämnas in.

Arbetet behöver inte ha utförts som heltidsarbete utan kan också ha förvärvats som deltidsarbete under en längre tid, t.ex. 50 % deltid under sammanlagt 4 år. Arbetserfarenheten ska vara dokumenterad och möjlig att granska. Eventuella avbrott (tjänstledighet eller föräldraledighet) bör framgå av dokumentationen.

Lämplig arbetserfarenhet över 60 mån (> 5 år) 10 p
Lämplig arbetserfarenhet minst 36 mån, högst 60 mån (3-5 år) 5 p
Lämplig arbetserfarenhet minst 24 mån, <36 mån (2-3 år) 0 p

 

C. Studier i psykologi eller psykiatri

För antagning krävs minst 30 sp i psykologi eller psykiatri. Studierna kan ingå i examen som ger allmän behörighet eller vara avlagda utanför den. Studierna bör vara slutförda före ansökan lämnas in.

Examina för psykologie magister, medicine licentiat och psykiatrisk sjuksköterska (på institutnivå) innefattar alltid tillräckliga studier i psykologi eller psykiatri.

Behörighetsgivande studier i psykologi kan till exempel bestå av grundstudierna i psykologi vid Åbo Akademi (25 sp) samt ytterligare en klinisk kurs på 5 sp. De kan också bestå av andra kurser och bedömningen görs från fall till fall. Studierna bör omfatta åtminstone grundläggande kunskaper inom utvecklingspsykologi samt klinisk psykologi/psykiatri.

Grundstudierna i psykologi:

 • Utvecklingspsykologi, 5 sp
 • Personlighet, 5 sp
 • Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 sp
 • Introduktion till beteendevetenskap, 5 sp
 • Introduktion till klinisk psykologi, 5 sp

Kurserna kan avläggas till exempel vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Här finns mera information om de kurser i psykologi som arrangeras vid Öppna universitetet.

Lämplighetsbedömning

Lämplighetsbedömningen baseras på

 1. två förhandsuppgifter, en självbiografi där den sökande reflekterar över de omständigheter som lett till att hen söker till psykoterapeututbildningen och en skriftlig beskrivning/inspelning av en patientsituation (ca 5-10 minuter)
 2. en lämplighetsintervju som genomförs av två intervjuare och omfattar nedanstående punkter samt en genomgång av förhandsuppgifterna.

I lämplighetsbedömningen bedöms och poängsätts följande aspekter:

Utbildningsmotivation (0–20 poäng): Den sökandes allmänna motivation för psykoterapeututbildningen och psykoterapeutyrket.
Beredskap och praktiska möjligheter att genomföra utbildningen (0–20 poäng): Den sökandes uppfattning om vilka finansiella och tidsmässiga insatser studierna kräver och huruvida den sökande har en realistisk plan för genomförandet av studierna vid sidan av sitt övriga liv.
Förmåga till självreflektion (0–20 poäng): Den sökandes förmåga till självbedömning, förmåga att förstå inre skeenden och deras koppling till det egna agerandet, förhållande till den egna utvecklingen.
Interaktionsförmåga (0–20 poäng): Allmän interaktionsförmåga, uttrycksförmåga och samarbetsförmåga.
Annan personlig lämplighet (0–20 poäng): Lämpligheten i den sökandes arbetserfarenhet, den sökandes egen fortbildning inom psykisk hälsovård och specialisering, den sökandes publikationsverksamhet inom det egna området, egen psykoterapi som den sökande genomgått eller inlett.

 

För att bli godkänd till utbildningen ska den sökande få minst 50 poäng för den personliga lämpligheten, så att poängen för vart och ett av de fem delområden som bedöms överskrider 0 poäng.

I intervjun görs en bedömning av om den sökande besitter tillräckliga datatekniska färdigheter och tillräcklig språkkunskap (finska/svenska och engelska) för att genomföra utbildningen samt huruvida den sökande har realistiska möjligheter att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under utbildningen. En sökande som saknar tillräckliga färdigheter eller realistiska möjligheter att utföra patientarbete kan, oberoende av poängtalet i lämplighetsbedömningen, inte beviljas studierätt.

Om två eller flera sökande får samma poängtal i lämplighetsbedömningen avgörs deras inbördes ordning i första hand på basis av poängtalet för ansökningshandlingarna och i andra hand på basis av poängtalet för utbildningsmotivationen.

Lämplighetsintervjun är avgiftsbelagd och avgiften (2 x 200,00 €) betalas direkt till bedömarna. Bedömare är Juha‐Pekka Airo, Katri Kanninen, Jenny Nyberg och Jarl Wahlström.

Den sökande har möjlighet att få respons på lämplighetsbedömningen under de tidpunkter som den utbildningsansvarige ger. I främsta hand ges respons via mejl, i andra hand genom telefonsamtal. Responsen formuleras på basis av lämplighetsbedömningens kriterier.

Ansökningsblanketten och bilagor

I ansökan ska du ange grundutbildning (examen) med vilken du söker, den lämpliga arbetserfarenhet du har från t.ex. mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete samt på vilket sätt du avklarat de 30 sp i psykologi/psykiatri som krävs för behörigheten. Ansökningsbehörigheten som består av dessa tre delar ska styrkas med relevanta bilagor. Samla dina bilagor till en pdf-fil före du fyller i ansökan. Det här gör du lättast genom att skanna alla bilagor direkt till en enda fil. Det är endast möjligt att ladda upp en bilaga till ansökan. Bilagans storlek är maximalt 8 MB. Se tips på hur du förminskar en stor bilaga på https://www.onelegal.com/blog/5-ways-to-reduce-the-size-of-a-pdf/.

Fyll i ansökan noggrant och fäst särskild uppmärksamhet vid att din e-postadress är korrekt angiven. All information och besked från antagningen skickas till den e-postadress som du uppgett i blanketten.

Bilagor

 • Bilagorna ska vara på svenska, finska eller engelska. Intyg på andra språk ska vara översatta till svenska, finska eller engelska.
 • Grundutbildningen (examen) intygas genom examensbetyg och studieprestationsutdrag.
 • Den lämpliga arbetserfarenheten intygas genom anställningsintyg där längden på arbetserfarenheten framkommer. Vid behov kan en närmare beskrivning av arbetet också ingå, t.ex. i de fall som arbetserfarenheten inte entydigt är mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete på basis av anställningsintyget. Eventuella avbrott i arbetet ska även framkomma tydligt.
 • Avlagda 30 sp i psykologi/psykiatri intygas med bilaga (studieprestationsutdrag) till den del som de inte ingår i den examen som ligger som grund för ansökan. För studier som inte är universitetsstudier i Finland, t.ex. studier avlagda utomlands eller studier vid yrkeshögskola, ska även kursbeskrivningar bifogas.

 

Ansökningsblankett 1-25.4.2022

Uppdaterad 6.4.2022