Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogram i integrativ individuell psykoterapi

Utbildningsprogram i integrativ individuell psykoterapi

Utbildningsprogrammet i integrativ individuell psykoterapi med kognitiv betoning för vuxna, inleds den 29 augusti 2022. Ansökningstiden är 1.4-25.4.2022. Mera information om behörighetskrav, antagningsprocessen samt länk till ansökningsblanketten finns här.

Allmänna uppgifter om utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammets namn: Utbildningsprogrammet i integrativ individuell psykoterapi med kognitiv betoning för vuxna
Arrangör: Shortum Ab
Ansvarig utbildare: Jenny Nyberg, ersättare Katri Kanninen
Övriga utbildare: Juha-Pekka Airo, Katri Kanninen, Jarl Wahlström, Ruth Carson, Leanne Crothers
Omfattning: 61 sp (3,5 år/7 terminer)
Utbildningen inleds: 29 augusti 2022
Studerandegruppens storlek: 18-28 deltagare
Utbildningens pris: 18 000 – 22 000 € (för hela utbildningen)

Övriga utgifter som tillkommer är egen terapi, handledning under utbildningen och lämplighetsbedömning (2*200 €)

 

Utbildningens målsättning och teoretiska grund

Utbildningsprogrammets integrativa inriktning baserar sig på de rön från psykoterapiforskningen, som betonar vikten av ett gott samarbetsförhållande mellan klient och terapeut, bearbetningen av alliansbrytningar, en flexibel användning av olika terapeutiska tekniker, sensitivitet för klientens behov i olika faser av processen, och en omfattande insikt i klientens problematik, innefattande såväl utvecklingspsykologiska som kontextuella och relationella synpunkter. Dessa betydelsefulla och generella resultatfaktorer, som terapiforskningen har identifierat, utgör den breda grund på vilken kunnandet i att tillämpa specifika, kognitivt betonade arbetssätt bygger. Här integreras arbetssätt från
kognitiv-analytisk terapi, såsom fallformuleringar och analys av dialogiska sekvenser, med teoretiska modeller och tekniker från de nyare vågorna inom kognitiv och beteendeterapi, såsom mentalisering, mindfulness, känslofokuserat arbete och schematerapi.

Utbildningsprogrammet i integrativ psykoterapi med kognitiv betoning ger studeranden kunnande i att självständigt genomföra individuell psykoterapi som en del av mentalvård och rehabilitering för vuxna personer. Hen känner olika psykoterapi-inriktningars teoretiska synsätt och de grundläggande gemensamma faktorer som möjliggör en gynnsam förändring. Hen kan tillämpa beprövade forskningsbaserade arbetssätt och tekniker och anpassa dem till klientens individuella behov, motivation och aktuella situation samt interventionens längd. Den integrativa psykoterapin kan variera i längd från korttidsterapier till långa rehabiliteringsterapier. Förutom symtomlindring är målsättningen i terapin alltid att öka patientens självkännedom och funktionsförmåga oberoende av interventionens längd. Målet är ett arbetssätt som iakttar vård- och rehabiliteringsprocessens olika skeden, klientens förändringsstadium och den respons hen ger. Arbetssättet anpassas till vilka möjligheter det finns att erbjuda terapier av olika längd och hur lång tid klienten kan binda sig till terapin samt svårighetgraden av klientens problem. Efter genomförd utbildning har studeranden breda kunskaper i individualterapeutisk vård för klienter med ångeststörningar, depression och lindrigare personlighetsstörningar, goda kunskaper i vård av svåra personlighetsstörningar, ätstörningar, traumarelaterade och andra komplexa störningar samt
grundläggande kunskaper i vård av psykoser, neuropsykiatriska störningar, beroendeproblematik och andra svåra mentala störningar.

Utbildningens struktur och innehåll

Utbildningsprogrammet omfattar 61 studiepoäng (sp) och det består av följande studiehelheter:

Teori- och metodstudier 35 sp

Teori- och metodstudierna utgör en processformad helhet där kunskaper gällande teori och metoder utvecklas i takt med de studerandes personliga kunskaper och självkännedom. Studierna består av 17 tvådagars seminarium á 16 undervisningstimmar under 7 terminer och ett tredagars seminarium á 28 undervisningstimmar (sammanlagt 300 undervisningstimmar) samt litteraturstudier. Tre seminarier anordnas på vårterminerna och två på höstterminerna. Studielitteraturen (totalt ca 4300 sidor) läses i samband med teori- och metodseminarierna och anknyter till det aktuella seminariets innehåll. Litteraturen är given i beskrivningen av de enskilda seminarierna inne på utbildningens Moodle-sida.

De studerande bearbetar litteraturen i för- och efterhandsuppgifter, vilka genomförs i studiegrupper och rapporteras i en digital lärmiljö. Seminarierna (studieperioderna) omfattar 16 timmar kontaktundervisning och 27 timmar egna studier (1,6 sp/studieperiod, totalt 29 sp). De studerande uppmanas föra inlärningsdagbok över sina seminariestudier. I teori- och metodstudierna ingår även tre kliniska fallbeskrivningar á 2 sp (en fallbeskrivning per
läsår).

Handledning av psykoterapeutiskt arbete med patienter 12 sp

Handledningen omfattar 120 undervisningstimmar i grupper av tre eller fyra studerande. Under utbildningens gång skall den studerande genomföra minst 300 timmar av psykoterapeutiskt patientarbete. Den studerande bör föra minst 5 patientfall till handledningen. Minst ett av fallen bör till sin volym överstiga 40 terapitimmar. Förberedelser före och efter handledningen tillhör. Handledaren bör vara till sin inriktning kognitiv, kognitiv-analytisk eller integrativ och ha kompetens som utbildarpsykoterapeut eller psykoterapeut på krävande specialnivå. Varje handledningsgrupp får handledning av två handledare under utbildningens gång.

Utbildningspsykoterapi 4 sp

Den studerande skall genomgå 80 h utbildningspsykoterapi. Av dessa terapitimmar ska minst 40 vara individualterapi. De resterande 40 h kan vara antingen individualterapi eller gruppterapi. Utbildningsterapeuten bör ha kompetens som psykoterapiutbildare eller psykoterapeut på krävande specialnivå. Terapeutens inriktning skall vara kognitiv-analytisk, kognitiv eller integrativ. Tidigare erhållen psykoterapi kan godoräknas som utbildningsterapi, om den har avslutats inom 10 år före utbildningens början. Dock bör den studerande under utbildningen genomgå minst 16 terapitimmar av individuell psykoterapi. Terapin i gruppformat ordnas inom ramarna för utbildningen.

Avhandling (lärdomsprov) 10 sp

Utbildningens lärdomsprov består av en avhandling som integrerar studiehelheterna och som kräver omfattande fördjupande i någon specifik fråga inom psykoterapin. Avhandlingen skall basera sig på den studerandes självständiga arbete och rapporteras enligt principerna för vetenskapliga skrifter. Avsikten med avhandlingen är att gynna utvecklingen av den studerandes specialkunnande som psykoterapeut, samt att gynna integrationen av teoretiska och kliniska kompetenser. Den studerande ges fyra timmar handledning för lärdomsprovet. Den studerande presenterar sitt lärdomsprov vid utbildningens slutseminarium.

Påvisande av erhållna kunskaper (portfolio och yrkesprov) 0 sp

De erhållna kunskaperna påvisas genom den studerandes portfolio och ett i slutskedet av
programmet genomfört yrkesprov. Portfolion innehåller sammanfattningar av de patientfall den studerande har genomfört under utbildningen under handledning eller självständigt, samt den studerandes reflektiva beskrivning av sin egen utveckling som psykoterapeut och hur utbildningen och den egna psykoterapin har bidragit till den. I yrkesprovet presenteras de studerande ett klientfall, som skall utvärderas (fallformulering och vårdplan) utifrån givna frågor.

Praktisk information

Under utbildningen arrangeras 18 seminarier (2 dagar/seminarium). Mera information om seminarierna ges till dem som antas till utbildningen.

Närundervisning/distansundervisning

Alla seminarier erbjuds som närundervisning och vid behov som streamad distansundervisning. De flesta seminarierna arrangeras på Åbo Akademis campus i Åbo. Med tanke på psykoterapeututbildningens natur, rekommenderas starkt en fysisk närvaro genomgående.

En enskild studerande får ta del av undervisningen på distans högst 80% per läsår. De studerandena bör delta fysiskt på plats i minst 20% av undervisningen per läsår. Alla studerande bör vara närvarande på det första, elfte och sista seminariet. Dessa seminarier arrangeras på internat i Åbo- eller huvudstadsregionen.

När- och frånvaro

Ifall den studerande har en giltig orsak till frånvaro från seminarieundervisningen bör hen meddela detta till seminariets utbildare och avtala om hur hen kompenserar frånvaron. Kompensationen godkänns av semiarieutbildaren.

Kontakta oss

Kontakta Shortum Ab:

Jenny Nyberg jenny.nyberg@shortum.fi

Kontakta i frågor som berör innehållet i utbildningsprogrammet.

Kontakta Åbo Akademi:

psykoterapeut@abo.fi

Kontakta i frågor som berör antagningsprocessen.

Uppdaterad 14.2.2024