Skriv här det du söker efter!

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap

Huvudämnet vårdvetenskap

Vården utvecklas i snabb takt och morgondagens vård påverkas av det vi lär oss idag. När du studerar vårdvetenskap får du kunskap och kompetens för att utveckla framtidens vård för ett socialt hållbart samhälle. Vårdvetenskap som ett internationellt akademiskt huvudämne handlar om en helhetssyn på hälsa, människan i vården, vårdandet samt den omgivning och värld som påverkar vårdprocesserna. Människokärlek, värdighet och etiska frågeställningar står i centrum av dina studier. Den kompetens du får kommer till nytta inom många områden på arbetsmarknaden. Utbildningen ger beredskap för t.ex. lärar-, ledarskaps-, expert-, planerings-, utvecklings- och forskningsuppgifter samt för kliniskt arbete inom offentliga, privata och tredje sektorn.

Inom huvudämnet vårdvetenskap har du en stor valfrihet och möjlighet att påverka din yrkesprofil. Du kan välja mellan två kandidatprogram; inriktning vårdvetenskap och inriktning hälsokunskap. Inom vårdvetenskap, ledarskap i vård och omsorg, hälsovetenskapernas didaktik eller välfärdsteknologi. Om du väljer hälsokunskap kan du få behörighet som ämneslärare i hälsokunskap. Du har också möjlighet att välja andra biämnen utanför hälsovetenskaperna för att skapa en unik ämneskombination. Vårdvetenskap och de vårdvetenskapliga biämnena lämpar sig även för studerande med andra huvudämnen.

Vårdvetenskapen har som akademiskt ämne en unik kontaktyta med praktiken i sitt ethos och de biämnen som erbjuds. Studierna går väl att kombinera med arbete t.o.m. på annan ort!

Forskningsprogrammet i vårdvetenskap vid Åbo Akademi vilar på en humanvetenskaplig och hermeneutisk grund, med utgångspunkt i grundforskning, vilken utgör en nödvändig förutsättning för framgångsrik och innovativ tillämpad forskning. Den bärande tanken i programmet är att all forskning utgår ifrån en uttalad värdegrund eller ett ethos. Substansen är det primära. Forskningen följer indelningen i systematisk och klinisk vårdvetenskap. Genom systematisk grundforskning har vi genom idéhistorisk forskning och begreppsutveckling, formulerat en teorikärna. Den kliniska grundforskningen bidrar med kliniska bilder av teorikärnan och dess grundbegrepp. D.v.s. klinisk grundforskning synliggör hur vårdvetenskapliga begrepp tar gestalt i klinisk praxis. Genom olika slag av texter, t.ex. berättelser, får vi tillgång till inseende i patientens värld och förståelse för vad det innebär att vara i ett lidande.

Hermeneutiska observationer och samtal utvecklas och blir centrala inom den tillämpade kliniska forskningen. Applikationsforskning utövas i olika vårdsammanhang och leder fram till kliniska interventioner eller utprövning av nya modeller i verkligheten.

Forskning angående människans hälsa fokuserar på begreppen hälsa och hälsofrämjande, samt på människans hälsa i olika åldrar och sammanhang. En god vård förutsätter ett samspel mellan vården som konst, teknologi och vetenskap och utgör viktiga betingelser för en god och högklassig patientvård. Vårdteknologins mål är den praktiska nyttan, medan vårdkonsten är det unika vårdandet där vetenskapligt och teknologiskt kunnande förenas. Etikens budskap om det goda vårdandet och värnandet om människans värdighet aktualiseras i nya sammanhang. Etiken som hållbar bärande grund för olika vårdkulturer och etikens samband med hälsa har stått i fokus för olika forskningsprojekt. Nätverksforskning förverkligas i vårdvetenskapens didaktik. Forskning bedrivs i ett nationellt och ett nordiskt nätverk, där aktuella forskningsfrågor berör synliggörandet av vårdvetenskapen i didaktiken i vårdlärarutbildningen, samt skapa didaktiska möjligheter för patientlärande i vården. Hälsovårdsadministration berör forskning i ledarskap med betoning på vårdledarskap.

Ditt val av studieinriktning öppnar karriärmöjligheter såväl inom kliniskt vårdarbete, hälsovårdsadministration, vårdutbildning och hälsofrämjande arbete som inom utveckling och forskning. Många jobbar med administrativa och ledarskapsuppgifter i förmansposition, exempelvis som servicechefer, omsorgschefer eller vårdutvecklare inom den kommunala vårdsektorn, men även på den privata marknaden. En del jobbar som vårdlärare eller lärare i hälsokunskap inom den grundläggande utbildningen, yrkeshögskolor och andra stadiets utbildningar medan andra kan ha en intressant karriär inom olika organisationer. Din helhetssyn på människa och hälsa behövs på många håll i arbetslivet!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa