Kirjoita tähän hakemasi!

Hoitotiede

Hoitotiede

Hoitotiede pääaineena

Kokonaisnäkemys ihmisestä ja hänen terveydestään muodostaa hyvän hoidon perustan. Hoitotieteen opinnoissa tarkastellaan hoidon kohteena olevaa ihmistä sekä potilaan itsensä että hoitamisen näkökulmasta. Lisäksi perehdytään siihen, miten ympäristömme vaikuttaa terveyden ja hoidon prosesseihin. Opinnot kartuttavat osaamista monilla alueilla, joita ovat muun muassa hoidon peruskysymykset (kliinisestä, eettisestä ja kulttuurisesta näkökulmasta), kliininen terveys- ja hoitotiede, terveystieto ja hoitotieteen didaktiikka. Lisäksi tutustutaan terveydenhuollon kehittämismenetelmiin. Tätä osaamista voi hyödyntää monilla hoitoalan alueilla, joita ovat esimerkiksi terveyttä edistävien ja sairauksia ehkäisevien menetelmien kehittäminen sekä hoidon kehittämiseen ja potilaiden kärsimyksen lievittämiseen liittyvät kysymykset. Opintojen keskiössä ovat lähimmäisenrakkaus, arvokkuus ja vastuu.

Hoitotieteen pääaineopiskelijat voivat vaikuttaa omaan ammattiprofiiliinsa sivuaineiden ja valinnaisten kurssien kautta. Voit valita opintosuuntauksen omien vahvuuksiesi mukaan, ja sivuainevaihtoehtoja ovat mm. kliininen hoitotiede (kuten vanhustenhoito, palliatiivinen hoito sekä lasten ja perheiden terveys), terveydenhuollon hallinto ja johtajuus, terveystieteiden didaktiikka, terveystieto ja terveysteknologia. Voit myös rakentaa yksilöllisen aineyhdistelmän valitsemalla sivuaineiksi muita kuin terveystieteiden opintoja. Hoitotiede ja hoitotieteelliset sivuaineet sopivat myös muiden pääaineiden opiskelijoille.

Åbo Akademin hoitotieteen tutkimusohjelma rakentuu ihmistieteelliselle ja hermeneuttiselle pohjalle ja sen lähtökohtana on perustutkimus, joka luo edellytykset tulokselliselle ja innovatiiviselle soveltavalle tutkimukselle. Tutkimusohjelman keskeisen ajatuksen mukaan kaiken tutkimuksen lähtökohtana on selkeä arvopohja, eetos. Tärkeintä on sisältö. Tutkimus jakautuu systemaattiseen ja kliiniseen hoitotieteeseen. Systemaattisessa perustutkimuksessa on aatehistoriallisen tutkimuksen ja käsitteiden kehittymisen avulla muodostettu teoriaydin. Kliininen perustutkimus puolestaan antaa teoriaytimelle ja sen peruskäsitteille kliinisen ilmenemismuodon eli näyttää, miten hoitotieteelliset käsitteet toteutuvat käytännön hoitotyössä. Erilaisten tekstilajien, kuten kertomusten, kautta saamme käsityksen potilaan maailmasta ja ymmärrämme paremmin hänen kipujaan ja tuntemuksiaan.

Tutkimuksen puitteissa kehitetään hermeneuttisia havaintoja ja keskusteluja, ja niillä on keskeinen merkitys soveltavassa kliinisessä tutkimuksessa. Soveltavaa tutkimusta harjoitetaan hoitotyön eri osa-alueilla, ja siinä uusia toimintamalleja testataan ja sovelletaan käytännössä. Ihmisen terveyttä käsittelevä tutkimus keskittyy terveyden ja terveydenedistämisen käsitteisiin sekä ihmisen terveyteen eri ikäkausina ja erilaisissa elämäntilanteissa. Hyvä hoito on taitoa, tekniikkaa ja tiedettä, jotka yhdessä luovat edellytykset hyvälle ja laadukkaalle potilastyölle. Teknologian tavoitteena on tuottaa käytännön hyötyä, kun taas taito tarkoittaa sitä, että tieteellinen ja teknologinen osaaminen yhdistyvät ainutlaatuiseksi hoitamisen taidoksi. Etiikan sanoma hyvästä hoidosta ja ihmisarvon vaalimisesta nousee esiin uusissa yhteyksissä. Etiikka, sen erilaisille hoitokulttuureille antama kestävä pohja sekä etiikan ja terveyden yhteys ovat keskeisiä erilaisissa tutkimusprojekteissa. Hoitotieteen didaktiikan tutkimus on verkottunutta. Tutkimusta harjoitetaan sekä kansallisen että pohjoismaisen verkoston puitteissa, ja ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä ovat, miten hoitotieteen didaktiikka tuodaan esille hoitoalan opettajien koulutuksessa ja miten luodaan didaktisia mahdollisuuksia potilasohjaukseen hoitotyössä. Terveydenhuollon hallinnon osa-alueella tutkitaan johtamista ja painotetaan hoitotyön johtajuutta.

Valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti voit työllistyä kliinisen hoitotyön, terveydenhuollon hallinnon, hoitoalan koulutuksen ja terveyttä edistävän työn tehtäviin sekä kehitys- tai tutkimustehtäviin. Monet toimivat hallinnollisissa ja johtotehtävissä esimiesasemassa, esimerkiksi palvelupäällikkönä, hoivapäällikkönä tai hoidon kehittämistehtävissä kunnallisella sektorilla ja yksityisellä puolella. Osa työskentelee opettajana hoitoalan oppilaitoksissa tai terveystiedon opettajana perusopetuksessa, ammattikorkeakoulussa tai toisen asteen koulutuksissa. Myös erilaisista järjestöistä löytyy mielenkiintoisia työpaikkoja. Kokonaisnäkemystäsi ihmiseen ja terveyteen liittyvistä asioista tarvitaan monella alalla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa