Kirjoita tähän hakemasi!

Varhaiskasvatustiede

Varhaiskasvatustiede

Varhaiskasvatustiede pääaineena

Vuodet ennen kouluikää ovat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta. Varhaiskasvatustieteen opinnoissa tarkastellaan lasten oppimista ja kehitystä monista näkökulmista. Opinnot muodostuvat kahdesta kokonaisuudesta: varhaiskasvatukseen suuntautunut ainedidaktiikan teoria ja lapsipsykologia. Didaktiikka käsittelee opetukseen liittyviä asioita, ja perehdyt alle kouluikäisten lasten opettamisen eri ainealueisiin, joita ovat mm. kuvataide, liikunta, draama, uskonto, matematiikka, luonnontiede, lastenkirjallisuus ja musiikki. Didaktiikan tarjoamien työkalujen avulla selvität, mitä, miksi ja miten lapsi oppii. Lapsipsykologian opinnoissa syvennytään tarkemmin lasten ja aikuisten käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen. Tarkastelet lasten oppimista ja kehitystä eri näkökulmista ja pureudut myös perheiden ja päivähoidon sosiaalisiin suhteisiin.

Lastentarhanopettajan tutkintoon kuuluvat kasvatustieteen opinnot ovat monitieteisiä ja kehittävät analyyttistä ja kriittistä ajattelukykyä. Lastenkasvatuksen ja esikouluopetuksen ammateissa toimimiseen valmentavat kurssit ovat tärkeä osa opintoja. Opintoihin sisältyy myös päiväkodissa ja esikoulussa suoritettavia harjoittelujaksoja. Myöhemmin voit laajentaa osaamistasi varhaiskasvatustieteen maisteriopinnoilla.

Varhaiskasvatustieteen tutkimuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään, millä tavoin lapsen päiväkoti- ja esikouluaika toimii lähtökohtana elinikäiselle oppimiselle. Opinnoissa keskitytään ennen kaikkea laatuun, ja yhteys päiväkoti- ja esikoulutoimintaan on kiinteä. Harjoitettava tutkimus kohdistuu 0–6-vuotiaisiin eli päiväkoti- ja esikouluikäisiin lapsiin. Tarkastelun keskiössä ovat lapsen oppiminen, kasvattajien arvopohja ja näkemys lapsesta sekä ammatillistuminen ja profession kehittyminen. Ajankohtaisia oppimiseen ja kehitykseen liittyviä tutkimusalueita ovat kielellinen kehitys ja kielelliset virikkeet, musikaalisuus ja musiikkipedagogia, esteettiset oppimisprosessit ja pienten lasten liikunnallisuus. Ammattia käsittelevä tutkimus tarkastelee opettajan identiteettiä ja omaehtoista kehittymistä, opettajan ja lapsen välistä kommunikaatiota ja lastentarhanopettajan roolia kielellisenä esikuvana. Tutkimusta harjoitetaan useiden pohjoismaisten verkostojen puitteissa.

Varhaiskasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuasi saat kelpoisuuden työskennellä alle kouluikäisten lasten parissa. Voit toimia lastentarhanopettajana tai esikoulunopettajana. Jos jatkat opintoja ja valmistut kasvatustieteen maisteriksi, voit toimia päivähoidon johtotehtävissä, esimerkiksi päiväkodinjohtajana. Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit myös jatkaa opintoja tutkijana. Varhaiskasvatustieteen opinnot mahdollistavat työllistymisen ihmisläheisiin tehtäviin!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa