Skriv här det du söker efter!

Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi

Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi (ÅKA) grundades år 1965. Redan tjugo år tidigare hade professorn i kyrkohistoria W.A. Schmidt enligt förebild från Lund utarbetat en frågelista ”angående religiösa föreställningar och kyrklig sed”. När Schmidt dog år 1959 hade 343 svar på denna frågelista insamlats, främst genom studenternas insamlingsverksamhet. Detta material skänktes till Teologiska fakulteten och blev grundstomme i Kyrkohistoriska arkivet.

Inom arkivet har man framför allt genom frågelistor fortsatt insamlingsarbetet rörande kyrkligt folkliv. Under senare år har insamlingsverksamheten koncentrerats till avgränsade områden. Sålunda har frågelistor rörande t.ex. dop-, lysnings-, vigsel- och begravningsseder, julfriandet, läsförhören, evangelifesterna, helgmålsringningen, kyrktagningen osv. utarbetats. Antalet inkomna svar på dessa frågelistor är för närvarande ca 6200.

En del av materialet, speciellt det omfattande materialet rörande de frikyrkliga rörelserna i Finland, har kompletterats med ljudband. Det insamlade materialet har använts i ett stort antal pro gradu-avhandlingar, men också i andra vetenskapliga undersökningar. Arkivet verkar i anslutning till ämnet kyrkohistoria. Forskare har tillgång till arkivet under tjänstetid.

I Kyrkohistoriska arkivets skriftserie Meddelanden har hittills utkommit 48 nummer.

Adress: Teologiska Annexet, Biskopgsgatan 16, 20500 Åbo

Föreståndare: Ingvar Dahlbacka, tfn 215 4286, e-post ingvar.dahlbacka@abo.fi

Uppdaterad 2.11.2021