Skriv här det du söker efter!

Farmaci

Farmaci

Farmaci

Användning av läkemedel berör oss alla både på individ- och samhällsnivå. Farmaci handlar om hur läkemedel utvecklas, tillverkas och används, och hur de verkar i oss. Under dina studier sätter du dig in i olika teman inom farmaci, bland annat läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci. Dessa ämnesområden ger dig djupare insikter i fascinerande frågor såsom läkemedlens egenskaper, verkningsmekanismer och effekter, tillverkningsprocesser inom läkemedelsindustrin, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel.

Studierna i farmaci på kandidatnivå leder till farmaceutexamen som ger dig en behörighet. Samtidigt utgör farmacistudierna en naturlig vetenskaplig grund för den som vill söka vidare till vårt magisterprogram i farmaci som leder till provisorsexamen. Under ämnesstudierna börjar du bygga upp din yrkesidentitet som farmaceut. Den stärker du ytterligare under den sex månader långa praktikperioden som knyter ihop huvudämnets teori med det praktiska arbetet på ett apotek eller ett sjukhusapotek. Genom valfria kurser har du möjlighet att specialisera dig ytterligare inom naturvetenskaper, ekonomi eller inom kommunikation och psykologi. Magisterprogrammet i farmaci fördjupar dina kunskaper från farmaceutexamen med speciellt fokus på industriell farmaci. Du utvecklar och förstärker ditt kunnande i läkemedelsutveckling och din yrkeskompetens för mer krävande uppgifter såväl i apotek som i industrin. Som stöd för din karriär kan du också välja andra kurser ur hela Åbo Akademis kursutbud.

Det intressanta med farmaciutbildningen är att man får kombinera biologi- och kemistudier med framställning och utveckling av läkemedel för att främja vår hälsa.

Ronja Kainberg.

Tyngdpunkterna i farmaceutisk forskning vid Åbo Akademi är läkemedelsdesign och farmaceutisk teknologi. Mycket av forskningen är centrerad kring nya tillverknings- och formuleringsteknologier inom läkemedelsutveckling samt datorstödd läkemedelsdesign. Inom farmaceutisk teknologi är de specifika fokusområdena nanoteknologi för läkemedelstillförsel och diagnostik (nanomedicin), funktionella biomaterial och mikrofluidistik, samt friformsframställning (3D printning).

Utexaminerade  farmaceuter och provisorer är specialister på läkemedel och läkemedelsbehandlingar. De flesta använder sitt farmacikunnande inom kundservice på privata apotek eller på sjukhusapotek, men du kan också arbeta inom partihandeln eller inom läkemedelsindustrin. En provisor med tillräcklig arbetserfarenhet kan ansöka om apotekstillstånd och bli apotekare.

Läkemedelsindustrin erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, bland annat inom produktutveckling, tillverkning, kvalitetskontroll, registrering av läkemedel, läkemedelssäkerhet och marknadsföring. Studierna i farmaci ökar din förståelse för läkemedlens betydelse för individer och samhälle samt öppnar dörrar även till intressanta sakkunniguppgifter hos myndigheter såsom Folkpensionsanstalten (FPA) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (FIMEA).

Farmacikunnande behövs också i forsknings-, undervisnings- och utvecklingsuppgifter vid universitet, olika forskningscentra eller industrin. En provisorsexamen ger dig behörighet att fortsätta även med doktorandstudier.

Studier i farmaci ger många intressanta arbetsmöjligheter!

Kontakt

Besöksadress

Biocity, 3:e vån.
Artillerigatan 6
20520 Åbo

Postadress

Farmaci/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo