Skriv här det du söker efter!

Svenskfinland

Svenskfinland

Finland är ett tvåspråkigt land. Detta innebär att Finland har två officiella språk, finska och svenska. Ungefär 87 procent av finländarna har finska som modersmål och ungefär fem procent, ca 290 000 personer, har svenska som modersmål.

Svenska talas mest på Finlands väst- och sydkust. I vissa kommuner kan svenskan t.o.m. vara vanligare än finskan. Kommunerna kan vara antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. I tvåspråkiga kommuner (som Åbo och Vasa, orterna var Åbo Akademis campus ligger) har du rätt att använda både finska och svenska när du uträttar ärenden med anställda inom kommunen. Med statliga myndigheter, som t.ex. polisen, nödcentralen, FPA (folkpensionsanstalten) och skattebyrån har du även alltid rätten att använda svenska.

Här kan du läsa mera om finska och huruvida du behöver läsa finska då du studerar hos oss. 

I skolorna i Finland lär man sig både finska och svenska, och man kan gå i skola på svenska från förskola till universitet. Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet, och erbjuder utbildningslinjer på svenska och engelska.

Svenskan i Åbo och Vasa

I Åbo stad är andelen svenskspråkiga drygt 9 200 invånare eller cirka 5 procent. I kommunerna runt Åbo är andelen dock större, och flera närliggande kommuner har svenska som majoritetsspråk. I Åbo verkar bl.a. Finlands äldsta dagstidning, Åbo Underrättelser, och Åbo Svenska Teater. Vasa finns i landskapet Österbotten, och mer än hälften av invånarna i detta landskap har svenska som modersmål. I staden Vasa är ungefär en fjärdedel svenskspråkiga. Detta innebär att många av våra studenter i synnerhet i Vasa upplever att de klarar sig väldigt bra på svenska.

Hur man upplever detta är dock individuellt. Laura Löfgren, som är hemma från Lund och studerar psykologi i Åbo, berättar:

Det är lite märkligt att så få svenskar känner till att svenska är ett officiellt språk i Finland. I synnerhet med tanke på att det är så många som talar och/eller förstår svenska i Finland. När jag rör mig på Åbo Akademi är jag ständigt omgiven av människor som har svenska som sitt modersmål eller som är tvåspråkiga. Det känns lite som att våra universitetsbyggnader bildar en egen liten svenskspråkig stad mitt i Åbo. I Åbo kommer man långt på svenska och engelska, men om man skulle vilja studera i en ännu mer svenskspråkig stad så skulle jag rekommendera dem att söka sig till Vasa.”

Finlandssvenska dialekter

I kustområdena i Finland talas svenska dialekter som härstammar från det fornsvenska språk som svenska nybyggare förde med sig från Mellansverige fr.o.m. 1100-talet. I dag talas svenska dialekter i huvudsak i fyra regioner i Finland: i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. På denna sida kan du lyssna på olika finlandssvenska dialekter. 

Några ord som uttalas annorlunda i Finland än i Sverige:

  • Siffran arton – uttalas ofta ”aderton”
  • Orkidé – uttalas ofta med ett hårt ”k”
  • Terapeut – uttalas ofta ”terapöyt”
  • Euro – uttalas ”eurå”

Finlandismer

Finlandismer är ett brett begrepp för främst de ord och uttryck som skiljer det svenska språkbruket i Finland från det i Sverige.

Finlandismerna har uppkommit av olika orsaker, exempelvis:

  • Då det inte finns motsvarande ord på svenska, exempelvis ”talko” som betyder ungefär att arbeta frivilligt i någon form av gemenskap.
  • Översättningar från finska, exempelvis ”skyddsväg” som betyder övergångsställe.
  • Förkortningar av ord, exempelvis ”sku” som används för ”skulle”, ”int” som används för ”inte”.
  • Finsk slang, exempelvis ”kiva” som betyder ”skoj”.

’Nakupelle’ (naken, näck) röstades fram till den finaste finlandismen i en omröstning 2015. Sedan finns också vissa ord som har annan betydelse i Sverige, exempelvis använder många finlandssvenskar orden ”paja” för smeka, ”semla” för smörgås och ”batteri” för värmeelement.

Student eller studerande? Ta del av den akademiska vokabulären!

Anmälan Ansökan
Antagning.se Studieinfo.fi (webbplatsen var man kan sända in ansökan)
Avancerad nivå /masternivå Magisternivå
Civilingenjör Diplomingenjör
Examensarbete Pro gradu-avhandling på magisternivå. Kandidatavhandling på kandidatnivå.
Förskollärarprogrammet, 210 hp /3,5 år Lärare inom småbarnspedagogik, 300 sp / 5 år
Grundnivå / bachelornivå Kandidatnivå
Grundlärarprogram Klasslärarutbildningen ger dig behörighet att jobba som lärare för barn i åldrarna 6–12 år.
Gymnasieexamen Studentexamen. Den som studerar sista året på gymnasiet kallas för abiturient eller abi.
Helfart, halvfart Heltid, deltid
Högskolepoäng (hp) Studiepoäng (sp)
Högskoleprov Det finns ingen direkt motsvarighet. Vid Åbo Akademi ordnas dock gemensamma urvalsprov. Många, men inte alla, utbildningar deltar i det gemensamma urvalsprovet och det finns även andra typer av urvalsprov.
Overall Halare
Nolla Gulnäbb/gulis
Program Utbildningslinje
Sittning Sitz
Student, studentliv Studerande, studieliv

Observera att uttrycken i vissa fall inte exakt motsvarar varandra. Denna ordlista finns för att du ska få en förståelse för vad orden kan innebära i Finland.

När jag rör mig på Åbo Akademi är jag ständigt omgiven av människor som har svenska som sitt modersmål eller som är tvåspråkiga.

Laura Löfgren.

Uppdaterad 8.11.2023