Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för yrkeslärarutbildningen

Antagningsgrunder för yrkeslärarutbildningen

Pedagogiska studier för lärare, 60 sp, med inriktning på andra stadiets yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet erbjuds som deltids-/flerformsstudier. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ansvarar endast för den pedagogiska behörigheten.

 

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN UNDER TIDEN 4-22.3.2019 kl. 15.00 PÅ STUDIEINFO.FI

Antagningskriterier för sökande 2019 är följade:

Sökande bör ha avlagt minst 20 sp grundstudier i pedagogik, vuxenpedagogik eller högskolepedagogik samt studier på andra stadiet eller högre nivå så att hen har en bransch att göra undervisningsövningar inom.

Intyg över de avlagda studierna ska vara oss tillhanda senast 4.4.2019 kl. 15.00. Poststämpel beaktas inte!

Intyg kan postas på adressen:

Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Fakultetskansli/Ann-may Nordmyr
Strandgatan 2
65100 Vasa

 

Urvalsprov

Urvalsprov ordnas i Vasa i april, 15-16.4.2019. Urvalsprovet består av en individuell intervju som har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna sökandes

  • förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen
  • förmåga till självreflektion i relation till lärarskap
  • förmåga att reflektera över läraryrke och skola som läro- och arbetsmiljö i dagens samhälle.

Den sökandes muntliga språkfärdigheter beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar. Bedömarna avger poäng enligt skalan 0-5. Sökande bör erhålla minst 6 poäng i intervjun för att kunna antas till utbildning (dock så att alla bedömare godkänt den sökande). Intervjun beräknas ta 20 minuter.

Notera att studierna innehåller praktik där du förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att du måste visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

Antal studieplatser och besked om antagning

Fakulteten antar 30 studerande till yrkeslärarutbildning.

Besked om antagning ges inom en månad efter urvalsprovet. Sökande bör inom tid som anges i beskedet bekräfta att hen tar emot platsen. Studiestarten kan skjutas upp med max ett läsår.

Sökande som erhållit minst 6 poäng i urvalsprovet men ändå inte fått plats på utbildningen placeras på reservlista i fallande ordning enligt resultat i urvalsprovet och erhåller plats i mån av möjlighet (d.v.s. då sökande som antagits inte tagit emot sin plats).

Är du antagen tidigare och vill återuppta studierna?

  • om du har skjutit upp studiestarten med ett läsår, eller
  • om du har inlett och avlagt en del ämnesstudier i pedagogik inom den ordinarie yrkeslärarutbildningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (tidigare Pedagogiska fakulteten), men hållit studiepaus och vill återuppta ämnesstudierna

ska du lämna in en anhållan om fortsatta studier [pdf] inom ansökningstidens utgång (se tidtabell ovan) samt därtill bifoga intyg över de pedagogikstudier du avlagt.

Uppdaterad 23.10.2019