Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för yrkeslärarutbildningen

Antagningsgrunder för yrkeslärarutbildningen

Pedagogiska studier för lärare, 60 sp, med inriktning på andra stadiets yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet erbjuds som deltids-/flerformsstudier. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ansvarar endast för den pedagogiska behörigheten.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN UNDER TIDEN 2-20.3.2020 kl. 15.00 PÅ STUDIEINFO.FI

Antagningskriterier för sökande 2020

Sökande till yrkeslärarutbildning (pedagogiska studier för lärare 60 sp) bör ha avlagt grundstudier om minst 20 sp i antingen pedagogik eller vuxenpedagogik för att kunna bli antagen till utbildningen, samt studier på andra stadiet eller högre nivå för att ha en bransch att göra undervisningsövningar inom. Sökande som har avlagt minst 10 sp av grundstudierna i pedagogik eller vuxenpedagogik vid ansökningstidens utgång blir kallade till urvalsprov, men bör kunna uppvisa intyg över 20 sp inom april månad för att kunna antas.

Sökande som har annat skolutbildningsspråk än svenska bör uppnå Åbo Akademis generella språkkrav.

Intygen som åberopas i anslutning till ansökan ska vara oss tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15.00. Poststämpel beaktas inte. Intygen kan laddas upp i ansökan i studieinfo.fi eller postas på adressen:

Åbo Akademi
FPV/Yrkeslärarutbildningen
Strandgatan 2
65100 Vasa

 

Urvalsprov

Urvalsprov ordnas i Vasa 16-17.4.2020. Urvalsprovet består av en 20 minuter lång intervju som har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Med vägande skäl (t.ex. avstånd, familjesituation) kan intervjun ordnas via videokonferens. Tillgång till teknik är på den sökandes ansvar.

Bedömarna avger poäng enligt skalan 0-5, även halva steg kan användas. Sökande bör erhålla minst 6 poäng i intervjun för att kunna antas till utbildning, dock så att alla bedömare har godkänt den sökande. De sökande rangordnas och gallras enligt resultatet i urvalsprovet.

Notera att studierna innehåller praktik där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att det är obligatoriskt att visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

 

Antal studieplatser och besked om antagning

År 2020 antar fakulteten 20 studerande till yrkeslärarutbildning. Sökande som har fått besked om antagning till utbildningen bör inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen genom studieinfo.fi. Studiestarten kan skjutas upp med max. ett läsår. Sökande som inte inleder sina studier inom tidsramen måste söka in till utbildningen på nytt.

Sökande som erhållit minst 6 poäng i urvalsprovet men ändå inte fått plats på utbildningen placeras på reservlista i fallande ordning enligt resultat i urvalsprovet och erhåller plats i mån av möjlighet (d.v.s. då sökande som antagits inte tagit emot sin plats).

Är du antagen tidigare och vill återuppta studierna?

  • om du har skjutit upp studiestarten med ett läsår, eller
  • om du har inlett och avlagt en del ämnesstudier i pedagogik inom den ordinarie yrkeslärarutbildningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (tidigare Pedagogiska fakulteten), men hållit studiepaus och vill återuppta ämnesstudierna

ska du lämna in en anhållan i denna e-blankett inom ansökningstidens utgång, samt därtill bifoga intyg över de pedagogikstudier du har avlagt.

Uppdaterad 5.3.2020