Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i socialvetenskaper

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i socialvetenskaper

Behörighet i huvudämnet

Till magisterprogrammet i socialvetenskaper med inriktningarna socialpolitik eller utvecklingspsykologi (Vasa) antas sökande som har avlagt yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen med tillräckliga studier i socialt arbete, socialpolitik, psykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykologi eller annat närliggande ämne enligt programansvarigas bedömning. Om det i den tidigare examen inte ingår huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den studerande uppmanas avlägga kompletterande studier (bryggstudier) i huvudämnet.

Sökande som har avlagt examen Socionom (YH) vid yrkeshögskola erlägger inga bryggstudier för huvudämnet socialpolitik och kan således påbörja de fördjupade studierna i socialpolitik genast. Inget urvalsprov.

Antagningskriterier:

  • Studieframgång i tidigare studier som krävs för magisterprogrammet som ansökan gäller max. 40 poäng.
  • Motivationsbrev baserat på frågor i ansökningsblanketten max. 10 sp

Totalt kan man erhålla max. 50 poäng. Sökande rangordas i fallande ordning.

Poäng enligt studieframgång i tidigare studier

Studieframgången i de tidigare studierna beräknas poäng så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 40 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 40 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 40/5) = 28].

Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan. Vitsordet MVG motsvarar vitsordet 4 på den 5-gradiga skalan.

Sökande till utbildningen bör uppfylla de allmänna behörighetskraven för magisterstudier, de specifika antagningskriterierna för det valda programmet och därutöver också Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

 

 

Uppdaterad 26.10.2023