Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Antagningsgrunder för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

De antagningskriterier som har publicerats här har delvist förändrats, eftersom traditionella fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronavirussituationen. Ändringen gäller lärarlämplighetsprovet – se närmare nedan under rubriken Urvalsprov. [Informationen uppdaterad 7.5.2020.] 

 

Antagningen till magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning ger dig endast rätt att avlägga pedagogie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen. Sökande antas till programmet i syfte att avlägga magisterexamen, inte enbart för att erhålla lärarbehörigheter.

Behörighet i huvudämnet

Om bryggstudierna överstiger 60 sp i huvudämnet (inriktning) eller för att nå behörighet, kan sökande inte antas.

För följande inriktningar gäller följade:

Inriktningen småbarnspedagogik: Sökande med Socionom (YH) examen, med behöriget för lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik åläggs inga bryggstudier och kan antas dirket till magisterprogrammet med denna inriktning.

Inriktning inom specialpedagogik: Sökande som är behöriga lärare inom småbarnspedagogik (tidigare barnträdgårdslärare, PeK eller Socionom (YH)) kan söka till inriktningen inom specialpedagogik och genom erhållandet av pedagogie magisterexamen med huvudämnet specialpedagogik bli behöriga speciallärare bland annat inom småbarnspedagogik.

Poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna
Sökande ges poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller. Studieframgången i de tidigare studierna beräknas poäng så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 35 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 35 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 35/5) = 24,5]

Urvalsprov

Sökande till magisterprogrammet för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning med avsikt att avlägga behörigheter inom lärarutbildning måste delta i lärarlämplighetsprov, vilket följer samma kriterier som för antagning till kandidat- och magisterutbildning inom fakultetens lärarutbildning. Sökande som deltagit i lärarlämplighetsintervju och uppfyller kriterierna behöver inte delta på nytt. [Ursprunglig information]

Förändringar på grund av coronavirussituationen: Lärarlämplighetsprovet för sökande till magisternivån ordnas enligt samma modell som inom antagningen till ämnes- eller yrkeslärarutbildning. Sökande kallas till lämplighetsprovet som ordnas som en distansintervju. Tillgång till teknik är på den sökandes eget ansvar. Urvalsprovet består av en intervju som bedöms av tre bedömare på skalan 0-5 poäng. Sökande behöver minst 6 poäng för att erhålla godkänt resultat i intervjun, och godkänt resultat från alla bedömare. [Informationen uppdaterad 7.5.2020.]

Faktorer som påverkar antagningen

– Studieframgången i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller max. 35 poäng

– Motivationsbrev max. 10 poäng

– Ämnesmässig behörighet för det tilltänkta huvudämnet, vilket avgörs av ämnesansvarig. Bryggstudier om högst 60 sp kan beviljas.

Totalt kan man erhålla max. 45 poäng. Sökande rangordas i fallande ordning.

Uppdaterad 7.5.2020