Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Antagningsgrunder för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Antagningen till magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning ger dig endast rätt att avlägga pedagogie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen. Sökande antas till programmet i syfte att avlägga magisterexamen, inte enbart för att erhålla lärarbehörigheter.

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Sökande bedöms och rangordnas på basis av följande kriterier:
– Studieframgång i de tidigare studier som krävs för magisterprogrammet, max. 35 poäng
– Motivationsbrev baserat på frågor i ansökningsblanketten max. 20 poäng

Totalt kan sökande erhålla max. 55 poäng. Sökande rangordas i fallande ordning.

Om bryggstudierna skulle överstiga 60 sp i huvudämnet (inriktningen) eller för att nå behörighet, kan sökande inte antas. Bedömningen görs av ämnesansvarig för respektive huvudämne.

En sökande som har för avsikt att avlägga en behörighet och som inte redan har en lärarbehörighet, bör erhålla minst 40 poäng i lärarlämplighetsprovet, se mer information under Inträdes- och lämplighetsprov.

För följande inriktningar gäller ytterligare:

Inriktning inom småbarnspedagogik: Sökande med Socionom (YH) examen, med behöriget för lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik åläggs inga bryggstudier och kan antas direkt till magisterprogrammet med denna inriktning.

Inriktning inom specialpedagogik: Sökande som är behöriga lärare inom småbarnspedagogik (tidigare barnträdgårdslärare, PeK eller Socionom (YH)) kan söka till inriktningen inom specialpedagogik och genom erhållandet av pedagogie magisterexamen med huvudämnet specialpedagogik bli behöriga speciallärare inom småbarnspedagogik.

Poäng enligt studieframgång i tidigare studier
Sökande ges poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller. Studieframgången i de tidigare studierna beräknas ge poäng så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 35 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 35 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 35/5) = 24,5].

Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan. Vitsordet MVG motsvarar vitsordet 4 på den 5-gradiga skalan.

Lämplighetsprov

En sökande som har för avsikt att avlägga en lärarbehörighet och som inte redan har en lärarbehörighet, behöver få godkänt resultat (40 poäng) i lärarlämplighetsprovet.

Lämplighetsprovet ordnas 12-14.6.2024.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 5.6.2024 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden och provplatsen i e-postmeddelandet.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Du kan inte ändra tiden för lämplighetsprovet.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Sökande till utbildningen bör uppfylla de allmänna behörighetskraven för magisterstudier, de specifika antagningskriterierna för det valda programmet och därutöver också Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

 

Uppdaterad 26.10.2023