Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser för magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen är fem. Inriktningen Werbung interkulturell – InterculturAd har en egen kvot på fem studieplatser. Antagning till magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen sker utan urvalsprov.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen

Behörighetskravet för antagning är kunskaper som motsvarar grundstudier (25 sp) i tyska språket och litteraturen.

Studier motsvarande behörighet i tyska språket och litteraturen kan du ha avklarat på olika sätt. Studierna kan ingå i en tidigare avlagd examen eller de kan vara avklarade som fristående studier. Studerande kan också byta huvudämne mellan kandidat- och magisterstadierna förutsatt att behörigheten i ämnet är uppnådd.

För att inleda studierna för magisterexamen krävs ytterligare studier som motsvarar ämnesstudierna (35 sp) i tyska språket och litteraturen. Ifall du inte har ämnesstudierna avklarade kan de avläggas som s.k. bryggstudier.

Rangordning av sökande sker enligt antal avlagda studiepoäng inom de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor). Även sökande som inom sin magisterexamen inte har avlagt den lägre högskoleexamen kan antas till magisterutbildningen.

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Sökande utan kunskaper i svenska har också möjlighet att söka till magisterprogrammet. I sådana fall krävs kunskaper i tyska.

Byte av huvudämne

Om du har fått en studierätt för magisterexamen inom humaniora efter 1.8.2012 kan du byta huvudämne inom humaniora på magisternivån. Förutsättningen är att du har avlagt kandidatexamen samt grund- och ämnesstudier (totalt minst 60 sp) med minst vitsordet 3/5 i det tilltänkta huvudämnet. Därtill bör examinatorn i det tilltänkta huvudämnet förorda huvudämnesbytet.

Uppdaterad 26.10.2020