Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i juridik

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i juridik

Hur kan jag bli antagen?

Du som har avlagt en finländsk rättsnotarieexamen eller en utländsk examen, som motsvarar rättsnotarieexamen, kan söka till magisterprogrammet i juridik.

Ansökan gör du genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogram i juridik, juris magister (2 år)”.

Antalet nybörjarplatser är 10.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för juridiska magisterstudier

För att kunna söka till magisterprogrammet i juridik bör du ha avlagt en finländsk rättsnotarieexamen eller en utländsk examen, som motsvarar rättsnotarieexamen och som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Språkkrav

Du bör även uppvisa de språkkunskaper i svenska som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagningskriterier för magisterprogrammet i juridik

Du är behörig att söka till magisterprogrammet i juridik om du

1) har avlagt eller kommer senast 31.5.2023* att avlägga rättsnotarieexamen vid Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet eller Östra Finlands universitet (förordning 86/1996, statsrådets förordning 794/2004)

* Alla prestationer/kurser som ingår i rättsnotarieexamen bör vara avlagda och registrerade senast 31.5.2023. Sökande kan då bli villkorligt antagen (villkoret är att rättsnotarieexamen är avlagd senast 31.7.2023 och betygskopia bör lämnas in senast 7.8.2023 kl. 15:00).

eller

2) har avlagt eller kommer senast 6.4.2023** att avlägga en utländsk examen, som motsvarar rättsnotarieexamen och som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. En utländsk utbildning som motsvarar rättsnotarieexamen anses vara en utländsk högskoleexamen i juridik, som till nivå, omfattning och innehåll motsvarar rättsnotarieexamen, och som liksom rättsnotarieexamen är en del av utbildning som leder till reglerade juridiska yrken i landet i fråga.

** Alla prestationer/kurser som ingår i den utländska examen, som motsvarar rättsnotarieexamen, bör vara avlagda och registrerade senast 6.4.2023. Sökande kan då bli villkorligt antagen (villkoret är att den utländska examen, som motsvarar rättsnotarieexamen, är avlagd senast 31.7.2023 och betygskopia bör lämnas in senast 7.8.2023 kl. 15:00).

Till magisterprogrammet i juridik antas 10 nya studerande. Kvoten är alltid totalt 10; ifall det saknas behöriga sökande i den ena av nedanstående grupper överflyttas platserna till den andra.

1) Sökande som har avlagt rättsnotarieexamen vid Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet eller Östra Finlands universitet

Antal nybörjarplatser

Till magisterprogrammet i juridik antas 7 nya studerande på basis av avlagd rättsnotarieexamen vid Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet eller Östra Finlands universitet.

Antagningsförfarande

Antagningen sker i fallande poängordning på basis av medelvitsord för prestationerna som ingår i avlagd rättsnotarieexamen. Ifall det finns fler behöriga sökande än antalet nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen av de sökande i första hand på basis av medelvitsord för alla prestationer som ingår i rättsnotarieexamen och i andra hand på basis av vitsordet för rättsnotarieavhandlingen. Medelvitsordet räknas på de prestationer, som har bedömts med siffervitsord. Om både medelvitsord och vitsord för rättsnotarieavhandlingen är de samma, antas alla sökande med samma medelvitsord.

2) Sökande som har avlagt en utländsk utbildning som motsvarar rättsnotarieexamen

Antal nybörjarplatser

Till magisterprogrammet i juridik antas 3 nya studerande på basis av avlagd utländsk examen som motsvarar rättsnotarieexamen.

Antagningsförfarande

Antagningen av studerande baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna och den sökandes motivationsbrev (längd max. en A4, d.v.s. 3500 tecken) samt ansökningsuppsats. Ansökningsuppsatsens tema och närmare instruktioner publiceras på denna webbsida då ansökningsperioden inleds 15.3.2023. Både motivationsbrevet och ansökningsuppsatsen skrivs på svenska.

Vid antagningen av studerande fästs särskild uppmärksamhet vid att den sökandes studier i den tidigare examen och/eller studierna som ligger till grund för ansökan till nivå, kvalitet och innehåll är lämpliga och ändamålsenliga för utbildningsprogrammet, så att studierna bildar en så god grund för studierna i magisterprogrammet i juridik som möjligt.

Antagningen sker på basis av de tidigare studiernas innehåll, examens kvalitet och studieframgången (0-10 poäng), samt den sökandes motivationsbrev (0-5 poäng) och ansökningsuppsats (0-10 poäng). Totalt kan sökande få max. 25 poäng. Minipoängkravet för att bli antagen är 13 poäng.

Eftersom antagningen baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna, bestäms kriterierna i sista hand av de sökandes antal och ansökningarnas nivå. Det innebär att även om en sökande uppfyller alla ovannämnda kriterier, räcker det nödvändigtvis inte till för att få en studieplats.

Kompletterande studier – efter antagningen

Den som antas på basis av en utländsk examen som motsvarar rättsnotarieexamen kan åläggas genomföra kompletterande studier till en omfattning som motsvarar högst ett års studier (60 studiepoäng), för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen. Dessa kompletterande studier kan inte inkluderas i magisterexamen.

Uppdaterad 20.10.2022