Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i ekonomi: överflyttning

Utbildningsprogrammet i ekonomi: överflyttning

Antagning via överflyttning

Till utbildningsprogrammet i ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda högskolestudier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningsprogrammet i ekonomi.

Du kan beaktas i överflyttarantagningen om du uppfyller alla följande krav:

 • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen.
 • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.
 • Du har avlagt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier, varav minst 25 studiepoäng i ekonomi.

Antalet studieplatser är 10.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

 • I första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i ekonomi i fallande ordning (ju högre medeltal desto högre rangordning). Om du har mer än 25 sp i ekonomi räknas medeltalet på 25 sp av kurserna med de bästa vitsorden. Medeltalet räknas på kurser med siffervitsord. Om du inte har 25 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
 • I andra hand utgående från antalet avlagda studiepoäng i medeltal per läsår i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i medeltal per läsår desto högre rangordning).

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2024 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning på basis av överflyttning.

 

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅRS ANTAGNINGAR

I överflyttarantagningen till ekonomi år 2023 hade vi:

 • 10 studieplatser
 • 14 sökande, varav
 • 9 sökande uppfyllde alla behörighetskrav och antogs.

I överflyttarantagningen till ekonomi år 2022 hade vi:

 • 10 studieplatser
 • 9 sökande, varav
 • 7 sökande uppfyllde alla behörighetskrav och antogs.

I överflyttarantagningen till ekonomi år 2021 hade vi:

 • 10 studieplatser
 • 16 sökande, varav
 • 14 sökande uppfyllde alla behörighetskrav.
 • 10 sökande antogs, varav den sista som antogs hade medelvitsord 3,80.

Uppdaterad 15.9.2023