Skriv här det du söker efter!

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Tid

1.5.2023–10.6.2024

Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  30 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  30 000 euro (100%)

  Under läsåret 2023–2024 ordnar Skolresurs i Vasa med omnejd fortbildningshelheten Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik – en grund för jämlikhet i dagens samhälle. Fortbildning är ämnad för lärare i naturvetenskap (bi, ge, ke, fy) och matematik, årskurs 7–9. Fokus i kursen ligger på elevaktiverande arbetsmetoder. Kursens uppläggning och innehåll kan till stora delar styras av deltagarnas önskemål och behov.
  Exempel på teman och didaktiska verktyg som kan tas med ikursen är
  – verktyg som stöder utvecklingen av begreppslig förståelse, såsom t.ex. begreppsbubblor (concept cartoons), begreppskartor (concept maps), Venn-diagram, dramatiseringar, undervisningsspel, användning av begreppskort
  – digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap och matematik
  – undersökande arbetssätt, öppna laborationer och den naturvetenskapliga metoden
  – metoder för formativ och summativ bedömning: lärandematriser och/eller bedömningsmatriser
  – ämnesövergripande undervisning
  – laborativ matematik, spel i matematikundervisningen, utomhusmatematik

  Kontakta oss

  Bengt-Johan Skrifvars (Ansvarig forskare)

  Verksamhetsledare 

  för Skolresurs

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal