Skriv här det du söker efter!

Svenska språket

Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras. I undervisningen ges teoretiska och metodiska verktyg för att analysera brukstexter och litterära texter, talat språk, regionala talspråksvarieteter, språkets koppling till sociala kategorier (såsom ålder, kön, klass, etnicitet), språkliga förändringsprocesser, språkliga attityder och maktstrukturer, språkinlärning, flerspråkighet m.m. I studierna ingår även kurser i nordiska grannspråk och nordisk litteratur och kultur.

 

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Språkvård, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tid: 12.10-15.12.2020
Lärare: FM Alexander Rancken
Anmälan 17.8-5.10.2020

Åbo: Möjlighet att söka in till kvotplats för att avlägga grund- och ämnesstudier i svenska språket

 

Kvotplatser för extra studerande: ÄMNESSTUDIER (60 sp) – kvotplatser (Åbo)

Svenska språket erbjuder två kvotplatser på kurser inom det ordinarie kursutbudet på dagtid för Öppna universitetets studerande. Dessa kvotplatser berättigar till grund- och ämnesstudier i svenska (totalt 60 sp). Studerande på kvotplats deltar i samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna ges vid ämnet. Specialarrangemang erbjuds inte. Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.

Grundstudiekurserna i svenska bör avläggas före ämnesstudiekurserna. Det tar följaktligen minst två år att avlägga studiehelheten på 60 poäng.

En stor del av kurserna ges i form av gruppundervisning, och studenterna förväntas delta aktivt i diskussioner och utföra egna forskningsuppdrag.

Vuxenstuderande som studerar på kvotplats med erfarenhet av minst 8 år i arbetslivet kan ansöka om vuxenstudiestöd.

För vem är kvotplatserna ämnade?

Kvotplatser kan sökas av alla som vill studera svenska för att avlägga en studiehelhet, oavsett om du tidigare har avlagt någon kurs i svenska eller inte. Vill du avlägga en enskild kurs i svenska berörs du inte av kvotsplatssystemet utan söker studierätt till den ifrågavarande kursen som extra studerande.

Lärarbehörighet för ämneslärare

Studiehelheten på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) ger, tillsammans med litteraturvetenskap (60 sp), den ämneslärarbehörighet som krävs av modersmålslärare i svenska i grundskolan. Grund- och ämnesstudierna i svenska ger även den ämneslärarbehörighet som krävs av svensklärare inom det finskspråkiga skolväsendet.

 

Ansökning

Sökande till kvotplatserna i svenska bör delta i inträdesprovet, som ordnas i maj 2021. Anmälan senast 25.4.

Man ska anmäla sig till inträdesprovet till Camilla Lundström, e-post: camilla.lundstrom@abo.fi.

De sökande ska ha svenska som skolutbildningsspråk eller uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Avgifter

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Studieprestationerna registreras vid Centret för livslångt lärande som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer.

Tidigare studier i svenska

Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas tillgodo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten.
Examinator: professor Saara HaapamäkiKatarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet svenska språket vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet