Skriv här det du söker efter!

Den akademiska karriären

Den akademiska karriären

Åbo Akademi har en betydande roll i internationell forskning och utbildning för en sund och hållbar livsmiljö, särskilt i den gemensamma regionen kring Östersjön. Åbo Akademi forskar och utbildar för ett inkluderande och öppet samhälle. Forskningen bidrar till att lösa omvärldens utmaningar och uppnå FN:s hållbarhetsmål. Utbildningen formar etiskt ansvarskännande medborgare, forskare och professionella med förståelse för de gemensamma livsvillkoren för människa, djur och natur. Vi tror att framgångsrik forskning och utbildning går hand i hand. 

Åbo Akademis befattningar, deras uppgifter och behörighetskrav, återges i Instruktion för personal.

 

Den akademiska karriärens fyra steg 

Anställningsstrukturen för forskare och lärare vid Åbo Akademi består av fyra karriärsteg.  


Steg 1
. Doktorand 

Nivån för forskarutbildning. Målet med forskarutbildningen är att uppöva en beredskap att fungera i   forsknings- och undervisningsuppgifter samt i övriga sakkunniguppgifter. Efter examen lämnar de flesta akademin för anställning i privat eller offentlig sektor, näringslivet eller industrin, men vissa stannar kvar, eller återvänder efter några år hos andra arbetsgivare.  

 

Steg 2. Forskardoktor, projektforskare, biträdande professor och universitetslektor 

Nivån för egen forskningsmeritering. Målet på denna nivå är att stärka den egna forskaridentiteten. För att kunna anställas som forskare på denna nivå krävs att du har avlagt doktorsexamen. Rollen blir mer självständig med eget ansvar inom forskning och/eller utbildning.  

Forskningsbetonade befattningar på denna nivå utgörs av forskardoktor och projektforskare. Undervisningsbetonade befattningar på denna nivå utgörs av universitetslektor och universitetslärare. 


Steg 3
. Universitetsforskare, specialforskare, forskningschef, forskningsledare och äldre universitetslektor 

Nivån för självständig forskare. På denna nivå är forskarna självständiga forskare och experter som även innehar förmåga till akademiskt ledarskap. Forskningsbetonade befattningar på nivån utgörs av universitetsforskare, specialforskare, forskningsledare och forskningschef. Undervisningsbetonade befattningen utgörs av äldre universitetslektor. Anställda på denna nivå har ett stort ansvar för forskningen och undervisningen vid akademin. 

Av forskare och lektorer på denna nivå krävs doktorsexamen och forskningsmeriter motsvarande vetenskapliga meriter för docent.  


Steg 4. Professor, gästprofessor, arbetslivsprofessor 

Nivån för ledande forskare inom området. Arbetsuppgifterna inom detta steg är mångsidiga och består av krävande forsknings- och undervisningsuppgifter. Befattningar på denna nivå utgörs av professor, gästprofessor och arbetslivsprofessor.  

När du nått hit är du en ledande forskare inom ditt ämne både när det gäller forskning och undervisning. Till en professors uppgifter hör att bedriva vetenskaplig forskning samt meddela därpå grundad undervisning. Till en professors uppgifter hör därtill att leda och utveckla forsknings- och undervisningsverksamheten, att anskaffa forskningsmedel samt delta i nationellt och internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde. 

Uppdaterad 26.4.2024