Skriv här det du söker efter!

Tenure track och den akademiska karriärstegen

Tenure track och den akademiska karriärstegen

Karriärsystemet Tenure track

 

Åbo Akademi har tagit i bruk karriärsystemet tenure track, som kompletterar anställningsstrukturen för forskare och lärare i fyra nivåer. Tenure track-rekryteringar är öppna och internationellt orienterade. Anställningen betyder att personen som rekryteras tidsbundet har möjlighet till avancemang ända till en professur inom ifrågavarande vetenskapliga disciplin.

En person som anställs inom tenure track-systemet kan beroende på sin erfarenhet och kompetens placeras på vilken som helst av systemets tre nivåer och anställas som:

1) biträdande professor (nivå 1) / Assistant Professor (level 1),
2) biträdande professor (nivå 2) / Associate Professor (level 2) eller som
3) professor/Professor

Vid initierande av rekrytering inom tenure track-systemet, kan fakulteten prioritera någondera nivå eller ledigförklara befattningen på alla tre nivåer.

Biträdande professorer (nivå 1) anställs på 3-5 år (tre år med möjlighet till förlängning på två år) och biträdande professorer (nivå 2) anställs på 4-6 år (fyra år med möjlighet till förlängning på två år). För bedömningen av de sökandes kompetens anlitas externa sakkunniga.

Den tenure track–anställda forskaren ska ges tydliga målsättningar för varje karriärsteg så att hen har möjlighet att utvärdera och planera sin karriär. Dekanen beslutar om de allmänna och specificerade målsättningarna för respektive skede inom tenure track-förfarandet inom två månader från anställningens början.

Avancemangskriterierna kan till exempel innehålla specifika krav på antal och kvalitet på publikationer, erhållande av forskningsfinansiering, handledning, internationell forskningsverksamhet eller andra vetenskapliga meriter. Pedagogisk meritering och andra erhållna kvalifikationer utgör också kriterier för avancemang eller språkkunskaper. De preciserade kriterierna biläggs separat till arbetsavtalet och uppföljs i utvecklingssamtal.

Utvärderingen för avancemang till nästa nivå initieras minst ett år innan det tidsbundna arbetsavtalet upphör. Utvärderingen sker i tillämpliga delar som vid tillsättningsprocessen av en professur med oberoende och externa sakkunniga och en beredningsgrupp.

Läs mera om tenure track-systemet i Instruktion för personal (1.4.2022). För rekryteringar som intierats före 1.4.2022 gäller den tidigare personalinstruktionen.

Uppdaterad 26.4.2024