Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Intervjuer

Hemsmidd nyckel.

Intervjuer

CHECKLISTA för halvstrukturerade forskningsintervjuer

1. Intervjupersoner
Välj och kontakta de personer du ämnar intervjua i god tid innan intervjuerna. Fundera på hur du väljer ut dem (upprop, personlig kontakt, annat?) och hur du kontaktar dem (e-post, telefon).

2. Frågeschema
Halvstrukturerade intervjuer utgår från ett frågeschema. Schemat innehåller frågor centrerade kring teman du vill ta upp i intervjuerna, men lämnar utrymme för tolkning för varje enskild intervju och intervjuperson. Schemat är ett verktyg att arbeta ifrån snarare än hugget i sten för att undvika att styra intervjupersonens berättande alltför mycket.

Börja med att fundera ut vad du vill veta och skriv ner alla frågor du kommer på. Strukturera dem därefter i grupper enligt tema i en logisk ordning, och fyll på med möjliga följdfrågor. Det viktigaste är att schemat är lättläst för dig själv.

Undvik ledande frågor! Fråga exempelvis inte ”tycker du om julen?”, utan ”hur upplever du julen?”. Lägg inte orden i munnen på intervjupersonen.

OBS! Om du ska göra intervjuer över videochat, scrolla ner till 5. Distansintervjuer!

3. Låna diktafon
Cultura har 10 stycken Zoom H1n-diktafoner med god ljudkvalitet att låna ut gratis. Stundvis är det stor efterfrågan på dem, så boka en diktafon i god tid och lämna den tillbaka så snart du kan efter att du inte längre behöver den. Du får instruktioner för hur du använder diktafonen när du kommer och hämtar den på arkivet. Kontakta gärna personalen på förhand.

Bekanta dig med diktafonen och gör en testintervju innan du har din första forskningsintervju. På det sättet har du möjlighet att testa både utrustningen och ditt frågeschema. Om du inte har möjlighet att göra en testintervju, gör åtminstone en testinspelning på förhand.

4. Intervjusituationen
Diktafonen fungerar, du har ditt frågeschema, och nu sitter du ner med din intervjuperson. Se till att du har med en penna (helst blyerts, eller en kulspets som inte klickar!) och anteckningspapper.

Gå igenom ditt dataskyddsmeddelande med intervjupersonen. Cultura har en mall för ett sådant ifall intervjun ska arkiveras vid Cultura. Ifall inte gör du ett eget meddelande med ÅA:s mall. Blanketter för arkivering av intervju kan fås av Cultura (kontakta personalen). Fyll i två (2) exemplar, ett för intervjupersonen och ett för arkivet. Du har själv hand om arkivets blankett tills materialet lämnas in.

OBS! Utan ifyllt arkiveringsavtal för intervju kan intervjun inte arkiveras eller användas!

Var inte rädd för pauser! Låt intervjupersonen tänka. Försök inte fylla ut en tystnad med fler frågor, utan ge utrymme för betänketid. Ingen tystnad är så lång som du upplever att den är.

5. Distansintervjuer
Använd helst Åbo Akademis Zoom eller WhatsApp Web-samtal för distansintervjuer. Bådadera kan spela in enbart tal och inte video. Om du använder Zoom Meetings är det extremt viktigt att du använder Zoom på dator—Zoom på telefonen spelar bara in det DU säger och inte det intervjupersonen säger! WhatsApp Web är också ett säkrare alternativ än WhatsApp på telefonen, så bekanta dig gärna med den (http://web.whatsapp.com/).

Gör en testintervju med en kompis och testa att allting fungerar som de ska i god tid innan intervjuerna. Prova också spara testfilen på din dator så du vet hur det går till och så inte hela intervjun går förlorad strax efter att den är över.

Också för distansintervjuer är det viktigt att gå igenom intervjuavtalet med intervjupersonen. Skicka gärna blanketten elektroniskt till dem på förhand och förklara innehållet (se fliken Blanketter för mer information). Om det inte är möjligt att få ett handskrivet samtycke kan man istället göra ett muntligt samtycke.

MUNTLIGT SAMTYCKE
Då du påbörjar inspelningen, i början av spåret, ber du intervjupersonen säga högt (på det språk intervjuavtalet skrivs): ”Jag, [namn], samtycker till att den här intervjun arkiveras vid Cultura och att den är tillgänglig för forskning.” Där namnteckningen annars skulle vara skriver du istället efteråt en tidsstämpel för var/när i inspelningen det går att höra samtycket.

OBS! Utan samtycke kan intervjun inte arkiveras eller användas!

6. Transkribering
Det är fördelaktigt att göra transkriberingen så snart som möjligt efter att intervjun är över och situationen ännu är i färskt minne. Risken att du glömmer bort någonting som kanske inte hörs tydligt i ljudfilen minskar märkbart.

Börja med att lyssna igenom inspelningen och ett första utkast på transkribering. Lyssna, pausa, skriv, backa lite i uppspelningen för att plocka upp tråden, och upprepa tills du kommer till slutet. Använd dina anteckningar från intervjusituationen som stöd. Skriv ner ord för ord vad som sägs. Lyssna därefter igenom inspelningen på nytt, komplettera och korrigera möjliga misstag i råtranskriberingen. Om du gör långa intervjuer, använd tidsstämplar i marginalerna för att spara tid och energi ifall du vill kolla någonting specifikt i ljudfilen senare. Numrera sidorna när transkriberingen är klar!

För läsbarhetens skull är rekommendationen att skriva på standardsvenska (eller standardspråk oberoende), med undantag om du undersöker exempelvis dialekter. Om du är osäker på ifall du ska skriva på standardspråk eller inte, tala med din handledare och/eller arkivpersonalen för råd.

DET VIKTIGASTE:
– markera vem som säger vad
– markera varje replik med ny rad
– förse transkriberingen med information om vem som intervjuar vem, när, var och varför
– gör en transkriberingsnyckel (se exempel nedan)

Transkriberingsnyckeln är till för att man också som utomstående ska kunna läsa och förstå intervjun utan att behöva lyssna på bandet eller ta del av intervjuavtalet. Nyckelns noggrannhet beror på hur noggrann transkriberingen är/ska vara beroende på ändamålet med intervjun.

Exempel på transkriberingsnyckel

I Intervjuperson
F Forskare (intervjuare)
kortare tankepaus / upprepningar av utfyllnadsord (istället för att skriva ”liksom” 4 gånger)
*…* ljud i bakgrunden (t.ex. buller)
(…) skratt, fnysningar och dylika läten från intervjuperson eller intervjuare, t.ex. (skratt)
[…] intervjuarens kommentarer, t.ex. [intervjupersonen ironisk]
/—/ längre paus med ev. icke-transkriberat tal

 

TRANSKRIBERINGSPROGAM
Det finns diverse gratis program man kan använda för att underlätta transkribering.

Ett säkert och fullständigt gratis program som inte kräver nedladdning är oTranscribe. Programmet spelar upp ljudfilen utan att ladda upp den på nätet. Transkriberingen görs direkt i programmet och kan laddas ner som en textfil eller PDF efteråt. Alla filformat fungerar inte med oTranscribe, men den godkänner de vanligaste (.wav, .mp3, .m4a och dylikt).

Bland de nedladdningsbara programmen finns Listen N Write och Transcription Aid. Om man bara vill ha ljuduppselningsprogram och transkribera i t.ex. Word kan man ladda ner Audacity eller Wavesurfer.

Behöver du en snabbkurs i hur man använder transkriberingsprogram för att göra processen så smidig som möjligt? Kolla de enskilda programmens YouTube-manualer och/eller vänd dig till arkivpersonalen.

7. Inlämning av materialet
Lämna in ljudfilerna, transkriberingarna och intervjuavtalen. Se till att vi på arkivet kan koppla rätt avtal till rätt ljudfil och transkribering. Vid inlämningen får ditt material ett accessionsnummer i arkivet som kan användas för hänvisningar (se Att använda arkivmaterial för information om hur du hänvisar till material på Cultura).

LÄMNA IN HUR?
– Ljudfilerna kan du antingen lämna in med diktafonen eller skicka elektroniskt med hjälp av Funet Filesender (http://filesender.funet.fi/) till cultura(at)abo.fi
– Skicka helst in transkriberingarna elektroniskt
– Lämna helst in avtalen fysiskt! Om det inte är möjligt, skanna dem och skicka per e-post

 

Uppdaterad 5.3.2024