Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Blanketter

Hemsmidd nyckel.

Blanketter

1. Arkiveringsavtal för intervju

Blanketter finns tillgängliga vid arkivet, kontakta arkivpersonalen.

När du har ett avtal (ifyllbar pdf finns men du kan också fylla i manuellt)

– Längst upp där det står Nummer skriver du ingenting, det fyller vi i på arkivet när vi registrerar intervjuerna.

– I Bakgrundsinformation får intervjupersonen gärna fylla i så mycket som möjligt, men åtminstone Födelseort och Födelseår. Om intervjupersonen har vägande skäl att inte ange sitt eget namn får du gärna ge en pseudonym som indikerar kön (kvinna/man/annat, förtydliga om annat så det inte blir missförstånd).

– I Övrig information kan man t.ex. skriva in varför informanten inte vill ange namn eller varför du intervjuar just den här informanten för det ämne du valt, såvida det inte framkommer i t.ex. yrke eller på annat sätt (t.ex. kan det framkomma genom yrke om ditt tema handlar om hur fabriksarbetare trivs på arbetsplatsen, men det blir kanske inte helt klart ifall du intervjuar en fabriksarbetare om näverhantverk – vad är relationen där? Hobby? Någonting som mormor sysslade med?).

– I blocket som handlar om själva intervjun fyller du också i så mycket som möjligt. Beträffande utrustning skriver du huruvida du använt diktafon eller ett videochat-progam, och anger i vilket format du sparat filerna (mp3, wav, annat). Angående intervjusituationen skriver du var intervjun gjordes, och ifall den gjorde på distans, berätta var du respektive intervjupersonen befann er under intervjun (hemma, på jobbet, el.dyl.). Om det finns någonting speciellt att anmärka, såsom att telefonen ringde och intervjun måste pausas mitt i, eller att hunden skällde så mycket vid ett tillfälle att det var svårt att höra vad informanten sade, så kan du nämna det i Anmärkningar. Sökord betyder närmast temat för intervjun (midsommar, fiske, kaffepauser, kristendom, så man får en uppfattning om vad intervjun handlar om). I Innehåll kan du precisera temat för intervjuerna (t.ex. ”midsommarfirande i Åbolands skärgård).

– Texten längst ner kan användas som botten för vad informanten kan säga då de ger muntligt samtycke. Det viktiga är att informanten får veta vad det står i dataskyddsmeddelande och avtal och vad det innebär.

VIKTIGT! Arkivet ger inte ut andra bakgrundsuppgifter till forskare om informanterna än könstillhörighet, födelseort, födelseår, och yrke. Forskarna får i regel inte veta informanternas namn, address, e-post eller dylikt. Det är information som endast handhas av arkivpersonalen inom ramen för rådande lagstiftning.

 

2. Användaravtal (ifall du vill använda Culturas material i din forskning)

Blanketter finns tillgängliga vid arkivet, kontakta arkivpersonalen.

– Fyll i ditt namn och dina kontaktuppgifter högst upp. Om arkivet har bett om en datahanteringsplan, bifoga den till blanketten.

– Arkivet fyller i accessionsnumren för det material som ska användas.

– Materialet får användas endast för de ändamål som fylls i! Det vanliga är att det görs ett avtal för forskning och ett nytt, eller uppdaterat, avtal för publicering av t.ex. fotografier. Dylika krav kan fyllas i den sista rutan.

 

Uppdaterad 5.3.2024