Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Språkbadande elever använder ofta flera språk parallellt

Barn som deltagit i språkbad i svenska kan utveckla en förmåga att använda flera språk dynamiskt i sociala sammanhang. Det visar en studie som projektet ”Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi” gjort.

– Tidigare inhemsk forskning har tagit fasta på språkbadande elevers färdigheter i svenska som andraspråk. Den här studien fokuserade i stället på de miljöer där eleverna rör sig och hur de använder sina olika språk i olika sociala situationer. Det gör studien nydanande även i internationell språkbadsforskning, säger projektledare Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet vid Åbo Akademi.

Björklund är en av författarna bakom artikeln ”In one sentence there can easily be three different languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students”.

Studien som beskrivs i artikeln gjordes bland tio barn i årskurs 5 och 8 med finska som modersmål. Barnen hade deltagit i språkbad i svenska sedan förskolan, alla läste engelska och ytterligare endera tyska eller spanska som tredje främmande språk.

I studien använde man sig av en visuell metod som går ut på att genom bilder och visuellt material dokumentera på vilket sätt språk används i vardagen. Barnen fotograferade sina skolarbeten och situationer på sin fritid för att dokumentera hur de olika språken används i en vardaglig kontext.
Genom att analysera materialet fick forskarna fram hur barnen förhöll sig till de olika språken och i vilka situationer de använde sig av respektive språk. Totalt omfattade studien 71 fotografier.

Resultatet visade att barnen lever flerspråkiga liv. Till exempel var det normalt för barnen att blanda upp till tre språk samtidigt i samtal med klasskamrater. På fritiden visade det sig att barnen i viss utsträckning tog in ytterligare språk förutom dem som studerades i skolan, exempelvis då de spelade datorspel online.

– Tidigare forskning har visat att finländska barn och unga i stor utsträckning använder engelska ord och uttryck i sitt vardagliga tal. Den här studien visar att de barn som deltagit i språkbad ytterligare aktivt använder även svenskan inte bara i skolan, utan även på fritiden i samband med till exempel hobbyverksamhet och vänner, sociala medier eller genom läsning.

Studien visade också att barnen ofta använde två språk parallellt, till exempel att de simultant kunde lyssna på ett språk medan de läste på ett annat.

Projektet ”Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi” pågick 2016-2020 och utfördes under olika tidsperioder och har under projekttiden engagerat forskare vid Vasa universitet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi. Projektet avslutades i slutet av mars och finansierades av Svenska litteratursällskapet.

 

Länk till artikeln:

http://www.ealta.eu.org/documents/resources/Developments%20in%20Language%20Education%20A%20Memorial%20Volume%20in%20Honour%20of%20Sauli%20Takala%20-%20June%2026.pdf

 

Mera information: 

Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet
siv.bjorklund@abo.fi