Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Sistonen, Xu och Wassholm får Åbo Akademis kanslerpris 2023

Professor Lea Sistonen, professor Chunlin Xu och docent Johanna Wassholm får motta pris av kansler Carl G. Gahmberg för framgångsrik forskning vid Åbo Akademi. Priserna delas ut i samband med Vetenskapskarnevalen i Vasa 17.11.2023.

Lea Sistonen, professor i cell- och molekylärbiologi, tilldelas det stora kanslerpriset för banbrytande forskning om cellstress. Hon leder sedan 1994 ett forskningslaboratorium med målet att avslöja de grundläggande mekanismer som reglerar cellers genuttryck och hur de svarar på intracellulära signaler och signaler från den miljö där de befinner sig.

Lea Sistonen, Vetenskapskarnevalen 2023
Professor Lea Sistonen

I sin forskning fokuserar Sistonen främst på forskning om cellstress, närmare bestämt regleringen av de skyddsproteiner som produceras av celler särskilt som svar på olika stressfaktorer. Sistonen har kunnat visa att proteinfamiljen HSF, eller proteiner som verkar som värmechockfaktorer, är speciella eftersom de kan köra olika transkriptionsprogram beroende på vilken typs stress de utsätts för. Det här är en viktig upptäckt också inom cancerforskningen då vi vill förstå hur cellskadande stress fungerar. Sistonen och hennes forskarteam har även lyckats identifiera mekanismer bakom cellernas förmåga att reparera sig.

Utöver sin professur vid Åbo Akademi har Sistonen bland annat varit gruppledare för Åbo bioteknikcentrum, professor i molekylärbiologi vid universitetet i Bergen, Norge samt tilldelats en femårig akademiprofessur av Finlands Akademi år 2004. Akademiprofessuren är en av de högsta forskarpositionerna i Finland. Sistonen handleder också studenter och doktorander; sammanlagt har hon handlett över 50 magistersavhandlingar, 23 doktorsavhandlingar och 27 postdoc-forskare.

– Sistonens framgångsrika resultat inom vetenskaplig forskning internationellt och hennes engagemang i att föra den vetenskapliga traditionen vidare till studerande och unga forskare är beundransvärd. Sistonen publicerar banbrytande resultat i ansedda vetenskapliga tidskrifter och har etablerat sig som ett betydelsefullt namn inom sitt forskningsområde. Hon arbetar också aktivt med nätverksbygge och rörlighet inom vetenskapssamfundet i Europa, säger Carl G. Gahmberg, Åbo Akademis kansler.

Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi, tilldelas ett kanslerpris för mångsidig grund- och tillämpad forskning inom materialkemi.

Chunlin Xu, Vetenskapskarnevalen 2023
Kansler Carl G. Gahmberg och professor Chunlin Xu

Chunlin Xu är en synnerligen framgångsrik forskare, anknuten till universitetets profileringsområden ”Teknologier för en hållbar framtid” och ”Lösningar för hälsa”. Han är en mångvetenskaplig forskare med erfarenhet av biomassakemi, biopolymerkemi, kolhydratbioteknologi, materialvetenskap och avancerad analytik. Hans forskningsområden är förnybara material och avancerad analys.

Xus forskning fokuserar på biobaserade funktionella material för nya tillämpningar, som ger hållbara lösningar för samhället och underlättar grön omställning. Han är sedan 2019 forskningsledare för trä- och papperskemi och har utöver sin akademiska karriär skapat synnerligen starka kontakter till industrin, både i Finland och internationellt. Xu deltar aktivt i undervisning och handleder för närvarande omkring 10 doktorander och flera magistersavhandlingar. Han är även arrangör för sommarskolor som främst riktar sig till forskare och deltagare från industrin.

– Chunlin Xu är en lysande forskare med en enastående förmåga att nätverka och tillsammans med industriella partner, kollegor och internationella kontakter skapa kreativa helheter. På en förhållandevis kort tid har Xu lyckats lyfta en verksamhet till helt nya höjder. Han har med stor framgång under sin karriär erhållit betydande externa forskningsmedel och röjer framgångar med sina innovativa forskningsprojekt. Han har skapat en forskningsmiljö som är både nytänkande och som har ett stort fokus på hållbarhet. Professor Xus insatser ingjuter hopp för hela fakulteten, säger Gahmberg.

Johanna Wassholm, docent i Rysslands och Nordens historia och specialforskare vid Åbo Akademi, får ett kanslerspris för sin djupgående forskning i Finlands och Rysslands historia och för sin roll som aktuell samhällsdebattör.

Johanna Wassholm, Vetenskapskarnevalen 2023
Kansler Carl G. Gahmberg och docent Johanna Wassholm

Wassholm har varit en pionjär inom sitt forskningsområde på flera olika sätt. Hon har framgångsrikt deltagit i flera forskningsprojekt och har även premierats för sin undervisning. Hennes forskningsintressen berör finsk-ryska relationer, nationell och språklig identifikation, historiekultur och historiebruk, etnicitet och rörlig handel samt utvisningar och förfalskningar. Genom sitt arbete har hon framför allt bidragit till kunskaper om Rysslands och Finlands historia på 1800-talet och till historiebruk i dagens samhälle, i synnerhet gällande Finlands förhållande till Ryssland.

Hon är en aktiv samhällsdebattör, redaktör och skribent som berört aktuella frågor som vaccinmotstånd eller historiekultur och historie(miss)bruk i Ryssland i sina kolumner och i intervjuer i olika medier.

– Wassholm deltar aktivt som kommentator och debattör i aktuella i samhällsfrågor i nationella och svenska medier. Hennes akademiska arbeten präglas av skärpa, tydlighet och gedigenhet och hennes studier är genomgående av mycket hög kvalitet och kombinerar teoretisk tydlighet med empirisk precishet. Detta arbetssätt präglar även hennes undervisning och hon är en mycket uppskattad lärare som inspirerar studenterna att sätta Finland i ett större perspektiv. Wassholms mångfasetterade forskningsinsats är ytterst viktig för ett litet universitet och hennes sätt att samarbeta med kollegor och aktiva roll som samhällsdebattör är mycket uppskattade, säger Gahmberg.

Pristagarna har valts av en priskommitté på förslag av fakulteterna och bygger på forskningens kvalitet och genomslagskraft. Prissumman på 40 000 euro fördelas så att Sistonen får 20 000 euro och Xu och Wassholm 10 000 euro var.

Vetenskapskarnevalen 2023, kanslerprisutdelning.
Från vänster: professor Chunlin Xu, professor Lea Sistonen, och docent Johanna Wassholm får motta pris av kansler Carl G. Gahmberg för framgångsrik forskning vid Åbo Akademi.