Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Patrick Jern, Astrid Huopalainen och Johan Korhonen premieras för sin forskning

Professor Patrick Jern, äldre universitetslektor Astrid Huopalainen och biträdande professor Johan Korhonen får motta pris av kansler Carl G. Gahmberg för framgångsrik forskning vid akademin.

Det första kanslerpriset tilldelas Patrick Jern, professor i tillämpad psykologi vid fakulteten för humaniora, teologi och psykologi.

Jern har etablerat sig som en internationellt erkänd forskare inom sexualpsykologin. Hans forskning karaktäriseras av hög metodologisk kvalitet och kreativitet, och flertalet av hans studier har publicerats i tidskrifter med synnerligen gott vetenskapligt rykte.

Jern har tillsammans med internationella kollegor samlat in unik longitudinella data som möjliggör studier av hur miljö och genetiskt arv samspelar då människans sexuella och romantiska tillstånd förändras under livet. Han har också varit med om att utveckla banbrytande metoder för att analysera hur två partners känslor och beteenden påverkar varandra över tid, en metod som kan användas såväl inom sexualpsykologin som klinisk psykologi.

Jern har också mycket framgångsrikt sökt och erhållit externa forskningsmedel. Det är beundransvärt med tanke på att hans forskningsområde inte historiskt ansetts tillhöra det vetenskapliga finrummet.

– Dessa framgångar är beaktansvärda och visar med all tydlighet på den aktning och status som Jern med sin forskning erhållit både nationellt och internationellt. Jern har vidareutvecklat ämnets forskningstraditioner inom sexualpsykologin och har etablerat sig som en av Europas mest betydelsefulla forskare på området, säger Gahmberg.

Mångdisciplinär forskning om kreativa branscher

Det andra kanslerpriset tilldelas Astrid Huopalainen, äldre universitetslektor i organisation och ledning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Som organisationsforskare är Huopalainen intresserad av organisering som vardaglig och pågående handling ur ett process- och praktikperspektiv. Huopalainen har länge varit intresserad av att studera aktörer och aktiviteter som traditionellt blivit förbisedda inom det organisationsteoretiska och företagsekonomiska området.

Huopalainen är en mångdisciplinär forskare med ett intresse för kreativa branscher, modevetenskap, design och värdeskapande, posthumanism, estetik och kroppslighet, hållbarhetsfrågor och jämställdhet. Hon rör sig gärna över ämnes- och disciplingränser.

Huopalainen har även ett växande intresse för ett annorlunda akademiskt skrivande – ett vetenskapligt skrivande som givetvis är teoretiskt men samtidigt rikt, levande och affektivt – snarare än distanserade, passivt och torrt. Metodologiskt inspireras hon av etnografier, visuella metoder och postkvalitativt skrivande.

– Huopalainen har som ung forskare åstadkommit en imponerande akademisk meritering på kort tid. Hon har ett särskilt intresse för grupper och aktiviteter som traditionellt sett varit understuderade inom organisationsforskningen, vilket innebär att hon bidrar till att förnya ämnet på ett intressant sätt, säger Gahmberg.

Omfattande forskningsnätverk både nationellt och internationellt

Det tredje kanslerpriset tilldelas Johan Korhonen, docent och biträdande professor i pedagogisk psykologi vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Korhonens forskningsområde är orienterat mot människans utveckling under hela livsloppet med en betoning på barn- och ungdomsåren samt faktorer som påverkar människans utveckling och lärande i pedagogiska kontexter.

Korhonen har sina vetenskapliga meriter och forskning inom disciplinen specialpedagogik. Fokus i hans forskning ligger på inlärningssvårigheter, speciellt inom matematiken, och därtill relaterade kognitiva och emotionella faktorer, så som välbefinnande i skolan, inlärningsmål, skoltrötthet och motivation.

Korhonens forskningsnätverk är omfattande, särskilt nationellt, men sträcker sig även ut i Europa. Av särskild betydelse för Åbo Akademi är Korhonens medverkan i ett av svenska Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt inom specialpedagogik.

– Korhonen etablerat sig som en forskare med mycket hög forskningsaktivitet och vars forskning av sakkunniga bedömts som högklassig. Såväl hans substanskompetens, metodkompetens som aktivitet bidrar till utvecklingen av forskarutbildningen inom forskningsområdet men också för hela fakulteten, säger Gahmberg.

Pristagarna har valts av en priskommitté på förslag av fakulteterna och bygger på forskningens kvalitet och genomslagskraft. Prissumman för Jern är 20 000 euro och för Huopalainen och Korhonen 10 000 euro var, och tillfaller det ämne pristagaren representerar.

Prisutdelningen äger rum torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00 vid Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, Åbo.

Kontakt:

Carl G. Gahmberg, kansler
050 539 9439
carl.g.gahmberg@abo.fi

Patrick Jern, professor i tillämpad psykologi
+358 469 219 187
patrick.jern@abo.fi

Astrid Huopalainen, äldre universitetslektor i organisation och ledning
+358 469 216 259
astrid.huopalainen@abo.fi

Johan Korhonen, biträdande professor i pedagogisk psykologi
+358 469 219 474
johan.korhonen@abo.fi