Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt forskningsprojekt ska undersöka medborgerligt engagemang bland äldre

Inom det nya projektet CIVEX ska Åbo Akademi tillsammans med fyra andra europeiska universitet identifiera på vilka sätt äldre deltar i olika former av samhällsaktivitet och hur man bättre kunde involvera den här befolkningsgruppen i det civila samhället. Projektarbetet ska hjälpa till att öka de empiriska bevisen på hur de äldres medborgarengagemang ser ut i verkligheten.

Forskarna inom projektet ”Exclusion from civic engagement of a diverse older population: features, experiences, and policy implications, CIVEX”, kommer att undersöka vad som potentiellt hindrar äldre från medborgerligt engagemang, och samtidigt ska de fånga upp de äldres erfarenheter av exempelvis frivilligarbete och engagemang i politiska aktiviteter. Vid Åbo Akademi är det Fredrica Nyqvist som fungerar som projektledare.

– Andelen äldre människor över hela Europa ökar, Finland är inget undantag. Därför är det viktigt att se över de möjligheter som finns för de äldre att delta i medborgerliga aktiviteter också senare i livet. Exempelvis inom det politiska beslutsfattandet händer det att äldres intressen inte bevakas tillräckligt aktivt eller att de äldre är underrepresenterade, även om befolkningsgruppen i sig är mycket engagerad. Vårt forskningsarbete kommer att ske i nära samarbete med de äldre och vi tror därför att resultaten kommer att vara konkreta och nyttiga, säger Nyqvist som är akademilektor i socialpolitik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademis enhet i Vasa.

Projektarbetet kommer att ta fasta på fyra ämnen kopplade till olika former av samhällsengagemang bland äldre. Först och främst hur en individs personliga egenskaper, till exempel kön eller socioekonomiska ställning, påverkar hur hen deltar i medborgerliga aktiviteter. Man kommer också att titta på huruvida boningsorten, kanske till och med område inom en ort, formar samhällsengagemanget på något sätt. Inom ramarna för det tredje forskningsämnet kommer projektteamet att samla in information om upplevelserna av medborgerligt engagemang bland marginaliserade äldre, till exempel äldre med invandrarbakgrund eller personer med stort vårdbehov. Slutligen kommer forskarna att undersöka hur samhälleligt engagemang i tidigare i livet påverkar individers möjligheter att delta i medborgerliga aktiviteter senare i livet.

– Forskningen tar sig en lite annorlunda ingång genom att använda äldre inte bara som respondenter, utan också medforskare. Att involvera äldre ger ett viktigt ”insiderperspektiv” när det gäller att samla in, analysera, presentera och sprida forskningsresultaten. Vi hoppas att projektet ska konkretisera äldres intressen genom att visa på vilka frågor de funderar över och oroar sig för, och på så sätt visa hur den här gruppen bättre kan representeras i det offentliga beslutsfattandet. I Finland samarbetar vi med Svenska pensionärsförbundet och Centralförbundet för de gamlas väl.

Det treåriga projektet startar i höst och finansieras som en del av programplaneringsinitiativet ”More Years, Better Lives”, ett samarbete mellan europeiska och nationella forskningsprogram. Forskningen i Finland finansieras av Finlands Akademi. Projektet koordineras av University of Barcelona i Spanien. Övriga projektparter finns i Belgien, Storbritannien och Sverige.

Mera information:
Fredrica Nyqvist
E-post: fredrica.nyqvist@abo.fi
Telefon: 046 921 9439

Mera information om de finansierade ”More Years, Better Lives” – projekten finns här:
https://jp-demographic.eu/activities/calls/fourth-call/