Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Viljan att hjälpa andra lockar till att bli erfarenhetsmentor

 

Det finns en enorm outnyttjad resurs i närståendevårdares erfarenheter och kunskap, samtidigt finns ett behov av att närmare studera gruppens situation och välmående. Projektet “Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare” har riktat sig till personer som vårdat eller vårdar en äldre med målet att utbilda erfarenhetsmentorer. Nu avslutas projektet med ett virtuellt seminarium.

Projektet riktade sig förutom till närståendevårdare också till aktörer inom tredje sektorn och till kommuner. Resultatet är en utbildningsmodell som baseras på det katalanska programmet ”Expert Caregiver” och anpassats till österbottniska förhållanden. 25 personer med erfarenhet av att vårda en äldre anmälde sig till erfarenhetsmentorutbildningen.

– Tanken är att erfarenhetsmentorn ska kunna hjälpa närståendevårdare i befintlig stödverksamhet och dela med sig av både kunskap och egna erfarenheter till andra i liknande livssituation. Erfarenhetsmentorn har även kompetens att starta ny verksamhet i form av exempelvis egna kamratstödsgrupper, säger Fredrica Nyqvist, projektledare vid Åbo Akademi.

I Finland fungerar i dag omkring 350 000 personer som närståendevårdare. Ett problem som uppdagades i och med projektarbetet var att det är en stor utmaning är att nå de närståendevårdare som inte har vårdavtal med kommunen och som faller utanför samhällets skyddsnät.

–Att vara närståendevårdare kan vara tungt och medföra negativa konsekvenser som stress, oro, social isolering och olika fysiska symptom. Det är inte ovanligt att före detta närståendevårdare lider av exempelvis sömnsvårigheter och depressiva symptom ännu länge efter att närståendevården tagit slut. Det här behöver vi uppmärksamma och ta tag i. Då människan får avlastning och kamratstöd kan det bidra till att lindra de negativa konsekvenserna.

Tidigare forskning har visat att närståendevårdare ibland kan uppleva hinder för att ta emot stöd eller service. Det här kan bero på till exempel brist på information eller på grund av egna, vårdtagarens eller omgivningens normer och föreställningar. Det är i exempelvis i sådana situationer erfarenhetsmentorer kan erbjuda viktigt kamratstöd. Erfarenhetsmentorns stöd riktar sig alltså alltid till närståendevårdaren, inte till vårdtagaren, och blir ett komplement till den stödverksamhet som redan finns för närståendevårdare.

–Det är viktigt att minnas att erfarenhetsmentorns roll är att stöda närståendevårdaren genom exempelvis kamratstöd eller språkrörsuppdrag. Mentorns roll är inte att ta hand om vårdtagaren eller att själv ge närståendevård, den viktigaste uppgiften är att lyssna. Ett av projektets centrala resultat visade att mentorerna själva ofta önskade att de skulle ha haft en mentor. I de här svaren lyste också ensamhet och tyngden av ansvar igenom.

Projektresultaten visade vidare att den vanligaste orsaken till att vilja bli erfarenhetsmentor är viljan att hjälpa och dela med sig av erfarenheter och att kursdeltagarna upplevde mentorskapet som meningsfullt. Majoriteten av de utbildade erfarenhetsmentorerna har åtagit sig olika typer av frivilliguppdrag under projekttiden och minst 60 unika närståendevårdare har nåtts av mentorernas kamratstöd.

Mentorverksamheten fortsätter i Folkhälsans regi. En ny utbildning planeras i Åboland i höst.

Projektet Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare utfördes som ett samarbete mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Folkhälsan. Projektet finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, Leader Aktion Österbotten, Aktiastiftelsen och Svenska kulturfonden. Projektet startade 2018 och avslutas i juni 2021. Resultaten och slutsatserna presenteras på ett virtuellt slutseminarium 15.4 klockan 13-15. Intresserade kan anmäla sig senast 12.4 via länken nedan:

https://crm.abo.fi/Events/845/Apply

Kontakt: madelene.orre@abo.fi 
Telefon: +358 503590413

https://www.facebook.com/erfarenhetsmentorerfornarstaendevardare/

 

Mera information:

Fredrica Nyqvist (projektledare)
fredrica.nyqvist@abo.fi
Telefon: +358 46 921 943

Sarah Åkerman (projektkoordinator)
sarah.akerman@abo.fi
Telefon:  +358 50 523 6042