Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om välbefinnande bland de allra äldsta

PM Marina Näsmans doktorsavhandling i socialpolitik framläggs till offentlig granskning fredag 9.4.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Well-being in the light of being very old. Conceptualizations, associations and variations.

I avhandlingen undersöks äldres upplevda välbefinnande med ett särskilt fokus på de allra äldsta, de vill säga de som är 80–85 år och äldre. En begreppsutredning som inkluderats i avhandlingen visar att förmågan att anpassa sig är central för välbefinnandet hos de allra äldsta samtidigt som välbefinnande är nära sammanvävt med livskvalitet, hälsa och ett gott åldrande.

Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader med välbefinnande i andra åldersgrupper och att många olika sociodemografiska, sociala och hälsorelaterade faktorer påverkar upplevt välbefinnande. Resultaten pekar samtidigt på att riskfaktorer såsom ensamhet och depression är särskilt viktiga att uppmärksamma och förebygga. En av avhandlingens studier visade också att en del av undersökningspersonerna var med om att deras vuxna barn dog vilket var kopplat till en stor risk för försämrat välbefinnande och belyste även att detta verkar vara ett område som det hittills har forskats lite i.

Det upplevda välbefinnandet har undersökts i tre av avhandlingens fyra studier med hjälp av en enkät och med hjälp av hembesök som gjorts inom ramen för forskningssamarbetet Gerontologisk Regional Databas (GERDA) som utförts av Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet och Seinäjoki yrkeshögskola. Detta har möjliggjort ett mångvetenskapligt samarbete inom socialpolitik, geriatrik, omvårdnad och arbetsterapi vilket har varit viktigt när ett så komplext fenomen som välbefinnande undersökts.

Resultaten från avhandlingen kan användas för att utveckla såväl social- och hälsovården som policyinsatser riktade till de allra äldsta, och påvisar även ett behov av fortsatt forskning. Bland annat skulle det behövas mer forskning om vilka typer av insatser för att främja välbefinnande hos de allra äldsta som fungerar. Personcentrerade insatser som utgår från individens egna önskemål, behov och förutsättningar skulle vara viktiga att utveckla och testa.

Marina Näsman disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 9 april 2021 kl. 12. Opponent är docent Carin Lennartsson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige och kustos är docent Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Marina Ida Margareta Näsman är född 23.5.1989 i Korsholm. Hon avlade studentexamen 2008 vid Vasa svenska aftonläroverk, politices kandidatexamen 2012 vid Åbo Akademi och politices magisterexamen 2014 vid Åbo Akademi.

Marina Näsman kan vid behov nås per telefon +358 50 326 4593 eller e-post marina.nasman@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Marina Näsman

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.