Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nätverket SALT jobbar för barns och ungas hembygdsidentitet

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi får två års finansiering av Jord- och skogsbruksministeriet för att leda temanätverket SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan. Målet är att få unga att stanna på eller återvända till hemorten.

Visionen om ett gott liv är ledstjärnan både i det nationella skärgårdsprogrammet och i landsbygdsprogrammet. Ett gott liv får sin början i en trygg barndom och uppväxttid. Genom att från tidig ålder skapa en positiv hembygdsidentitet, växer förutsättningarna att ungdomarna vill stanna kvar eller återvända till hemorten efter sina studier och bidra till att skapa livskraftiga skärgårds- och landsbygdssamhällen.

För första gången finansierar Landsbygdspolitiska rådet och Skärgårdsdelegationen, båda vid Jord- och skogsbruksministeriet, ett gemensamt nätverksprojekt. Nätverket, som finansieras på två år med cirka 250 000 euro, heter SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan och leds av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

– För att skapa en ny och modern skärgårds- och landsbygdskultur är barnens och ungdomarnas intresse och kunskap för sin egen boendemiljö A och O. Det här tar vi fasta på i projektet, säger projektledare Cecilia Lundberg vid Skärgårdsinstitutet.

Under åren 2022–2024 kommer det nya temanätverket att jobba med att skapa en landsomfattande skärgårds- och landsbygdsakademi för barn och unga, med Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes pedagogiska verksamhet som förebild. Även det relativt nya skolämnet skärgårdskunskap – där högstadieelever får ta del av både gammal och ny skärgårdskunskap – kommer att lyftas fram som ett gott exempel inom projektet.

– I praktiken renodlar vi inom projektet biosfärområdets pedagogiska verksamhet till en mall som ska vara applicerbar på alla skärgårds- och landsbygdskommuner i landet. Genom det kan kommunerna sedan bygga upp egna skärgårds- och landsbygdsakademier. Det kan till exempel betyda att man tar in skärgårds- eller landsbygdskunskap i skolornas verksamhet, vilket samtidigt ökar förståelsen för hur miljön och vårt klimat mår och hur vi med gemensamma krafter kan bygga upp ett hållbart samhälle, säger Lundberg.

Verksamheten piloteras på två språk i minst fyra olika skärgårdskommuner och landsbygdskommuner runtom i landet. Verksamma lärare, lärarutbildare och pedagogikstuderande utgör en viktig kärna för arbetet på de olika områdena. Underlag för vetenskapliga studier kring platsidentitet hos barn och unga tas inom projektet fram under ledning av ämnet regionalvetenskap vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.


Aktörer:

Projektets kärna utgörs av ett konsortium med kännedom om och erfarenhet av skärgårds- och landsbygdsfrågor. I det ingår Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi som driver nätverket och projektet i samarbete med ämnet Regionalvetenskap vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, företaget inom landsbygdsutveckling Brand-Sofi, samt Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde.

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi ligger administrativt under Centret för livslångt lärande (CLL), Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning. Åbo Akademis långa erfarenhet av skärgårdsforskning förs idag vidare bland annat genom HAVET, ett av de profilområden inom forskning som 2017 skapats gemensamt med Åbo universitet.

Skärgårdsinstitutet driver under åren 2021–2023 även projektet ”Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden”, med finansiering via Arbets- och näringsministeriet, som ska lägga grunden till ett fungerande skärgårdsnätverk på nationell gräsrotsnivå.

Mera information:

Cecilia Lundberg, projektledare för SALT
e-post: cecilia.lundberg@abo.fi
tel. 046 920 2007
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi: www.skargard.fi