Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Läsåret 2023–2024 invigdes med frågan Quo Vadis, vart är vi på väg?

 

Det nya läsåret 2023–2024 har officiellt invigts vid Åbo Akademi.

Onsdag 6.9 invigdes det nya läsåret i Vasa med gudstjänst i trefaldighetskyrkan, procession och program i akademisalen i Academill. Årets mottagare av Elvings legat och av Ann-Mari Finniläs pris tillkännagavs.

I Åbo firades inskriptionen torsdag 7.9 traditionsenligt med gudstjänst i domkyrkan med därpå följande inskriptionshögtidlighet i Solennitetssalen i Akademihuset. Programmet inleddes med akademisk procession följt av inskriptionstal av rektor Mikael Lindfelt och studentkårens hälsning genom ordförande Nicolina Nordman. Årets mottagare av Elvings legat tillkännagavs.

I sitt inskriptionstal tog Lindfelt avstamp i Åbo Akademis nuläge och reflekterade kring vikten av att fundera över olika alternativ eftersom de är av avgörande betydelse för vilken riktning man väljer.

Rektor Mikael Lindfelt

– Som rektor vill jag mer än gärna möjliggöra den bästa tänkbara forskningen, den mest attraktiva utbildningen, de bästa databaserna och de viktigaste apparaterna. Universitetsledningens uppgift är att se till att vi har de bästa förutsättningarna. Alla de här förutsättningarna kostar dessvärre en hel del pengar, och en stor del av dilemmat är att majoriteten av dessa pengar inte kommer från att det vi gör är kvalitativt bra, utan från att vi producerar tillräckligt mycket av det som finansiären önskar, sade Lindfelt.

Lindfelt pratade om den möjliga nya nationella finansieringsmodellen som ska tillämpas från 2025, och om den stora parlamentariskt förankrade satsningen man nationellt enats om för att utveckla landets forsknings-, utvecklings- och innovationskultur som lanseras inom kort. Han frågade sig om Åbo Akademi är beredd att möta denna möjlighet och utmaning, och bidra till den vision som utmålas?

Studentkårens ordförande Nicolina Nordman

Rektor poängterade vidare en uppdaterad verksamhetsplan och strategi och talade om vikten av ett gott internt, externt och samhälleligt samarbete och om att utveckla en uppföljnings- och kvalitetskultur vid universitetet.

– Vi ska satsa där vi behöver bli bättre för att ha de förutsättningar som krävs, våga avstå från sådant som inte bidrar till förbättring och reagera på interna såväl som externa förändringar.

Lindfelt lyfte också fram många av universitetets framgångar: lyckade projektfinansieringar, fina ansökningssiffror och flera kommande donationsprofessurer och externt finansierade doktorandplatser.
Han välkomnade alla att delta i arbetet med att ta fram den nya riktningen för Åbo Akademi.

 

 

Läs rektors inskriptionstal i sin helhet här
Rektors tal i förkortad version
Bildmaterial
Pristagarna i samband med inskriptionerna
Material från inskriptionen i Vasa, 6.9.2023

Studentkårens ordförandes inskriptionstal

 

Mera information:
Rektor Mikael Lindfelt
Åbo Akademi
050 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi