Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Pris och stipendier i samband med Åbo Akademis läsårsöppning 2023

Följande personer beviljades pris i samband med Åbo Akademis läsårsöppning i Vasa (6.9 2023).

Vasa

 

Årets utvecklare av positiv arbetsmiljö ur Harry Elvings legat

Camilla Forsberg, inskriptionen Vasa 2023.
Camilla Forsberg

Fortbildningschef och t.f. vicediektör Camilla Forsberg vid Centret för livslångt lärande får utmärkelsen för sitt kontinuerliga och långsiktiga arbete för att upprätthålla och utveckla en känsla av gemenskap och ett positivt arbetsklimat vid CLL.

Hon har tillsammans med sitt team inom lärarfortbildning och pedagogik varit exceptionellt aktiv när det gäller att främja en god arbetskultur och detta återspeglas tydligt även i arbetsklimatundersökningens resultat. Prissumman är 3000 euro.

Årets handledarpris ur Harry Elvings legat

Camilla Svens-Liavåg fick pris
Camilla Svens-Liavåg

Universitetslärare Camilla Svens-Liavåg beskrivs i studieklimatundersökningen 2023 av studerande inom specialpedagogiken som en fantastisk handledare som har en en otrolig förmåga att få studenterna motiverade och fokuserade. Hon tar studenterna och deras frågor på stort allvar och finns alltid till hands, ger konkreta förslag och lösningar och skrivtips med nya synvinklar att arbeta vidare. Prissumman är 2500 euro.

Yvonne Backholm-Nyberg.
Yvonne Backholm-Nyberg

Ann-Mari Finniläs pris för systematiskt utvecklat samarbete med arbets- och näringslivet

Yvonne Backholm-Nyberg är politices magister och journalist. Media, kommunikation och arbete med strategiskt ledarskap löper som en röd tråd genom hela hennes karriär. På samma sätt har hennes arbete alltid präglats av ett tätt och framgångsrikt samarbete med samhälls- och näringslivet. Backholm-Nyberg har arbetat som radiojournalist vid Yle och projektledare vid FN, och hon har byggt upp och lett utbildningen av journalister vid Åbo Akademi i Vasa. Backholm har varit knuten till Åbo Akademi i Vasa sedan år 1989, först vid SVF/Mediahuset, därefter MediaCity och sedan år 2019 som verksamhetschef vid Experience Lab vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Prissumman är 5000 euro.

Ann-Mari Finniläs pris för internationella studerande (från magister till anställd)

Universitetslektor PhD Farida Anwar avlade sin magisterexamen inom freds- och konfliktforskning, Master’s­ Degree­ Pro­gramme in­ Peace,­ Me­dia­tion and­ Con­flict Re­search, 2014 och disputerade 2021 med avhandlingen ”Victimisation of Women in Public Places: Sexual Harassment in Pakistan, Ghana, and Finland”.  Hon arbetar som universitetslektor inom ramen för programmet Talet Boost, ett nationellt projekt med syfte att locka internationell arbetskraft att flytta till Finland och slå sig ner här. Hon brinner för sin forskning om kvinnors ställning och utsatthet för aggression i olika kulturer och är också en ypperlig föreläsare som är omtyckt av studenterna.Hon hjälper och stöder också utländska studerande när det handlar om att hitta praktikplatser och med att förklara kulturskillnader. Prissumman är 5000 euro.

Stipendiemedel till studerande ur Ann-Mari Finniläs fond

Enligt stiftelsens beslut får två studerande 2 000 euro var, medan tolv studerande får 500 euro var. Stipendierna delas enligt Högskolestiftelsens anvisningar ut till högpresterande längre hunna studenter.

Priset om 2000 euro gick i år till  Felicia Gustafsson, klasslärare och Frida Warg, hälsovetenskap.  Stipendierna om 500 euro gick till Sofie Westerlund, speciallärare, Pinja Levonen, speciallärare, Johanna Selenius, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete, Sara Lågland, klasslärare, Molly Feiring, speciallärare, Moa Kakkuri, speciallärare, Peggy Johansson, speciallärare, Anna Carlson, klasslärare, Cilla Dalkvist, speciallärare, Sofia Klåvus, klasslärare, Vanessa  Björklund, samhällsvetenskap och Sara Storbäck, samhällsvetenskap.

 

Åbo

 

Årets lärarpris ur Harry Elvings legat

Biträdande professor Diana Toivola tilldelas årets lärarpris för sin extraordinära insats inom undervisningen inom ramen för Master’s Degree Programme in Biomedical Imaging (BIMA) som hon även är magisterprogramsansvarig för. Diana har sedan 2016 förvaltat ansvaret med stor sakkunskap och glädje och har under de senaste åren också engagerat sig mycket aktivt i fakultetens strategiskt viktiga PR-arbete. Hon har bland annat hållit i trådarna för alla skolbesök till Cell och molkylärbiovetenskap och välkomnat gymnasiestuderanden från hela Svenskfinland in till laboratorierna för att lära sig mera om biovetenskaper. Diana är en positiv kollega och egenlärare och en sakkunnig och ansedd forskare vilket syns i hennes undervisning.

Årets handledarpris ur Harry Elvings legat

Otto Salo, universitetslärare i redovisning och styrning, beskrivs i studieklimatundersökningen 2023 av studerande som en hjälpsam, kunnig och positiv handledare. Han erbjuder engagerad professionell hjälp under hela skrivprocessen, vägleder och hjälper till studerande genom att ställa frågor som väcker tankar hos sina studerande som hjälper i skrivarbetet.

Årets pedagogiska visionär och utvecklare ur Harry Elvings legat

Professor Anna-Greta Nyström har gjort ett långt och framgångsrikt arbete med att införa nya undervisningsformer som uppmuntrar studenter vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi att tänka självständigt, ta ansvar och arbeta proaktivt bland annat inom projekt- och entreprenörskurser hon ansvarar för. Därtill har hon gjort ett långsiktigt arbete för att höja profilen inom entreprenörsutbildningen inom hela Åbo Akademi genom att utveckla en 20 studiepoängs kurshelhet inom entreprenörskap och ansvarat för ett antal pilotprojekt inom undervisning och pedagogisk utveckling.

Pristagarna vid inskriptionshögtidligheten i Åbo, 7.9.2023
Åbopristagarna Camilla Kronqvist, Salla Aldrin Salskov, Robert Lassfolk, Tony Cederberg, Anna-Greta Nyström, Diana Toivola och Otto Salo

Erkännande för uppmärksammad popularisering av ny forskning / arbete för Åbo Akademis kännedom i samhället ur Harry Elvings legat

Amanuens Tony Cederberg har på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort Åbo Akademi och på ett populärvetenskapligt sätt lyft fram vår marina miljöforskning på Åland samt både i Finland och Sverige. Tony är en aktiv debattör som inte räds att lyfta känsliga miljöproblem i det Åländska samhället. Han har stärkt universitetets samarbete med Ålands Landskapsregering och sitter med i ett flertal arbetsgrupper som jobbar med vattenfrågor och vattenförbättrande åtgärder på olika nivåer. Han har därtill aktivt på olika sätt befrämjat kontakten mellan vetenskap och allmänheten.

Årets forskarpris ur Harry Elvings legat

FD Robert Lassfolk för sin doktorsavhandling “Acyl group migration in carbohydrates: Migration within the saccharide unit and across the glycosidic linkage”. I avhandlingen påvisades ett nytt fenomen i modellföreningar av de främst förekommande typerna av hemicellulosa, och även i en hemicellulosa isolerad från gran. Resultaten av arbetet har publicerats i högklassiga publikationer i vetenskapliga journaler, bland annat i den mycket prestigefyllda Journal of the American Chemical Society (JACS) inom vetenskapsområdet allmän kemi. Avhandlingen godkändes med det högsta vitsordet ”med beröm godkänt”.

FD Salla Aldrin Salskov för sin doktorsavhandling i filosofi ”Struggling with the personal: On epistemic habits in queer and feminist theory”. Avhandlingen granskar vilken roll kritiskt tänkande har inom queerfeministisk teori genom att analysera centrala teoretiska och metodologiska förförståelser inom genusforskningen sedan 1990-talet. Aldrin Salskov tar sig an mycket krävande och grundläggande frågor inom genusvetenskapen på ett sätt som ytterst få forskare klarar av och den bedöms få ett stort genomslag framöver. Avhandlingen godkändes med det högsta vitsordet ”med beröm godkänt”.

Årets handledarpris för doktorsavhandling ur Harry Elvings legat

Universitetslektor Camilla Kronqvist fungerade som FD Salla Aldrin Salskov handledare för hennes doktorsavhandling ”Struggling with the personal: On epistemic habits in queer and feminist theory” som godkändes med vitsordet med beröm godkänd. Med detta pris vill rektor uppmärka betydelsen av huvudhandledarens insats för en doktorsavhandling.