Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskare ska ta reda på när, hur och varför elever utvecklar matematikångest

Under fyra år ska forskare följa 400 grundskoleelever för att ta reda på när, hur och varför vissa elever utvecklar matematikångest. Forskarna vill undersöka hur elevernas utveckling inom matematik och dynamiken i inlärningssituationerna påverkar förhållandet mellan matematikångest och matematikprestationer.

Då det kommer till grundskoleelever är sambandet mellan matematikångest och prestationer i matematik fortfarande relativt outforskat. Därför kommer forskarna inom projektet iFeelMath vid Åbo Akademi och Uleåborgs universitet att följa med 400 elever i fjärde klass under fem tillfällen upp till sjätte klass. Projektet ska ge forskarna svar på den klassiska ”hönan eller ägget” frågan dvs, är det matematikångest som påverkar prestationerna, prestationerna som påverkar matematikångest eller är sambandet ömsesidigt?

Mattebok

Projektet är även ett av de första som tar med ett situationsperspektiv i forskningen för att främja vår förståelse av mekanismerna bakom förhållandet mellan matematikångest och prestationer. I den här delen av forskningen kommer man att fokusera på 100 av de ursprungliga 400 eleverna som under åtta olika tillfällen observeras när de arbetar med digitala matteuppgifter. Fokus kommer att ligga på både elevernas självrapporterade upplevelser av matematikångest, men också på fysiologiska data med hjälp av hudkonduktans. Med denna design kan forskarna se hur elevernas fysiologiska respons (hudkonduktans) är kopplad till enskilda matematikuppgifter vilket möjliggör modellering av situationsspecifika samband och hur dessa är kopplade till elevers självrapporterade matematikångest över tid.

Forskarna kommer även att testa effektiva klassrumsinsatser för att motverka matematikångest. Ett annat urval av ytterligare 400 elever kommer att vara med i en interventionsstudie där forskarna vill ta reda på om mindfullness och/eller träning av räkneflyt kan minska elevernas matematikångest och förbättra deras matematikprestationer.

Forskningsprojektet iFeelMath startade 1.9.2022 och kommer att pågå i fyra år. Projektet finansieras av Finlands Akademi.

Mera information:
Johan Korhonen, biträdande professor i pedagogisk psykologi, Åbo Akademi.
Telefon: 050-3669459
e-post: johan.korhonen@abo.fi