Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Unika åländska havsmiljöer inventeras i nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi

Miljö- och marinbiologin vid Åbo Akademi har beviljats finansiering för att inventera den åländska undervattensnaturen. Projektets budget uppgår till närmare 800 000 euro.

Projekttiteln lyder ”Inventeringar av åländska undervattensmiljöer för att stöda ekosystembaserad förvaltning och utvidga det marina skyddsområdesnätverket”.

– Undervattensmiljöerna i våra havsområden är ställvis fortfarande väldigt vackra och produktiva, och det gäller att förvalta just dessa värdefulla områden på rätt sätt för att också i framtiden kunna nyttja alla de tjänster de erbjuder, säger specialforskare Sonja Salovius-Laurén.

Målsättningen med det nya projektet är att inventera den åländska undervattensnaturen, bearbeta materialet och producera underlag för att möjliggöra ekosystembaserad förvaltning av de åländska havsområdena. Projektet sker i nära samarbete med Ålands landskapsregering som också förbundit sig att skydda värdefulla havsområden då dessa karteras under projektets gång.

Genom att dyka och filma med undervattensvideokamera undersöks förekomster av arter, arternas djuputbredning och täckningsgrad. Fältarbetet sker huvudsakligen utgående från Husö biologiska station i Finström, Åland. På basis av det insamlade biologiska datamaterialet och information om omgivningsparametrar såsom salthalt, exponering och djup, beräknas sannolika utbredningsmönster för de viktigaste arterna och samhällena. Exempel på sådana miljöer och arter är blåstångsbälten, ålgräsängar, kransalger, rödalger och blåmusselbankar. Dessa arter upprätthåller en hög biodiversitet och är ofta indikatorer på vattnets kvalitet.

Inom projektet kommer en områdesvalsanalys att göras, där naturvärden och skyddsmålsättningar vägs in tillsammans med olika mänskliga aktiviteter (fiske, fiskodling, turism, trafik, olika typer av byggnadsverksamhet). Analysen ger en objektiv bild av var det är mest kostnadseffektivt att inrätta eller förstora skyddsområden och nå de uppställda skyddsmålen, d.v.s. områden där havsmiljön är värdefull men där stressen orsakad av människor är relativt liten. Resultatet av analysen ger också ett bra stöd för den marina områdesplaneringen. Resultaten från projektet kommer också att göra det möjligt att utveckla de marina övervakningsprogrammen på Åland, och på lång sikt förbättra havsmiljöns tillstånd.

– För oss marinbiologer är det viktigt att de unika havsmiljöerna kring Åland, som i många fall ännu är rätt orörda, ska kunna förvaltas på ett hållbart sätt. För vår forskningsverksamhet är det också mycket viktigt att veta var olika typer av miljöer som finns och i vilket tillstånd de är, säger Salovius-Laurén.

Till det fyraåriga projektet anställs en post doc-forskare, en doktorand och fältassistenter.

Merparten av finansieringen har erhållits från Baltic Sea Conservation Foundation och från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Åbo Akademi har länge profilerat sig inom Östersjöforskning. År 2017 inrättades forskningsprofilen Havet gemensamt med Åbo universitet. Målsättningen är att etablera en globalt ledande marin spetsforskningsenhet och att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och havet och som främjar hållbar tillväxt globalt.

För mera information, kontakta:

Sonja Salovius-Laurén
specialforskare, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
+358 40 742 6672
sonja.salovius-lauren@abo.fi

Henna Rinne
projektforskare, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
+358 50 305 7143
henna.rinne@abo.fi

Henna Rinna (t.v) och Sonja.Salovius-Lauren (t.h.) hoppas att projektet på lång sikt kan bidra till att förbättra havsmiljöns tillstånd.