Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner

FM Catarina Harjunens doktorsavhandling i nordisk folkloristik framläggs till offentlig granskning fredag 4.9.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Att dansa med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner.

I avhandlingen undersöks finlandssvenska folksägner där ett erotiskt möte sker mellan människa och naturväsen. Frågor som ställs kretsar kring normalitet ifråga om sexualitet. Vad är normalt? Varför är det normalt? Hur märks det normala? Vad händer när någonting är onormalt?

Dessa frågor besvarades genom användningen av queerteoretiska och posthumanistiska teorier. Grundprincipen är ett ifrågasättande av det som anses vara normalt, av problematisering av människan som överordnad andra arter och att människan skulle gå att placera i olika på förhand bestämda fack med hierarkisk ordning.

I avhandlingen ses naturväsen som en sällskapsart till människan. Sällskapsart avser ett posthumanistiskt sätt att se på mellanartsliga relationer. Samexistens och påverkan är nyckelord i mellanartsrelationen. I berättad form påverkar väsendena och människan varandra, men fortfarande påverkas människans kulturella uttrycksformer av äldre föreställningar om väsen.

Analysen är uppbyggd kring en samhällelig förväntan om hur mänskliga relationer i bondesamhället skulle skapas: först skulle ett möte ske, därefter skulle parterna uppvakta varandra, sedan skulle de gifta sig och allra sist skulle de få barn. Mot denna struktur visar sägnerna att samhällets normer påverkar sällskapsartsrelationen och hindrar den från att fungera. I de få fall där människor och väsen tycks kunna leva tillsammans är det äktenskapet som får det att fungera. I äktenskapet förenas det kvinnliga och manliga under en patriarkal genusordning som fungerar anpassande.

Sägnerna kan tolkas som ett sätt att uttrycka skeva eller okonventionella begär. Normalitet framträder som någonting som konstrueras kulturellt, socialt och historiskt. Föreställningar om natur och kultur är i sägnerna sammankopplade till föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet vilket försvårar relationer. Samtidigt kan sägnerna sägas uttrycka en önskan om att få leva fri från samhällets krav på normalitet.

Catarina Harjunen disputerar vid Åbo Akademi fredagen 4 september 2020 kl. 13. Opponent är docent, lektor Maria Bäckman, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är biträdande professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/65089377598. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Catarina Saga Elisabeth Harjunen är född 2.4.1984 i Vasa. Hon avlade studentexamen 2003 vid Korsholms gymnasium och FM-examen 2008 vid Åbo Akademi.

Catarina Harjunen kan vid behov nås per e-post catarina.harjunen@abo.fi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177859?locale=lsv

Catarina Harjunen
Catarina Harjunen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.

Bilden får fritt användas av medierna.

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.