Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

De äldre över 65-år i Österbotten och Södra Österbotten har upplevt missnöje med coronarestriktioner

Färska resultat från GERDA-studien i Österbotten och Södra Österbotten visar att besöksförbuden som infördes på sjukhus och äldreboenden under pandemin har påverkat de äldre på ett negativt sätt. Också olika former av social samvaro och fritidsaktiviteter har påverkats negativt, men samtidigt har de äldre hittat sätt att sysselsätta sig hemma.

Bakom studien i Österbotten ligger Åbo Akademi i Vasa och Yrkeshögskolan Novia medan Seinäjoen ammattikorkeakoulu ansvarar för datainsamlingen i Södra Österbotten. Materialet samlades in med hjälp av enkätformulär i slutet av 2021.

I Österbotten säger 20 procent att besöksförbuden påverkat dem i rätt stor omfattning, i Södra Österbotten var motsvarande andel 24 procent. Tretton procent av de svarande i Österbotten har upplevt att de känt sig dåligt bemötta eller diskriminerade under pandemin på grund av sin ålder, i Södra Österbotten var motsvarande andel 18 procent. Coronarestriktionerna riktade till de äldre (70+) har gjort att omkring en fjärdedel av de svarande i Österbotten och en knapp tredjedel i Södra Österbotten upplevt sig blivit behandlad som gammal.

I GERDA-undersökningen frågades även om fritidsaktiviteterna förändrats under coronaviruspandemin. Som väntat har aktiviteter där det funnits restriktioner, såsom föreningsaktiviteter, nöjesaktiviteter som restaurangbesök och olika former av kulturella aktiviteter minskat. En så stor andel som 60 procent av de svarande anger att kulturella aktiviteter minskat under pandemin. 70 procent av dem som svarat har minskat på resandet och 50 procent säger att samvaron med familj och vänner har minskat. I Södra Österbotten hade restriktionerna påverkat aktiviteterna i något mindre uträckning.

Hemmabaserade aktiviteter som TV-tittande och matlagning har däremot ökat i båda landskapen. De äldre i Österbotten har även innan coronaviruspandemin ägnat sig åt friluftsliv i stor omfattning och majoriteten har även fortsatt med detta under pandemin. Av de äldre i Österbotten upplevde 10 procent sig som ensamma och 8 procent kände sig deprimerade. Det har inte skett en ökning från 2016 då senaste GERDA-mätningen gjordes i Österbotten. Enkäten genomfördes för första gången i hela Södra Österbotten 2021 och resultaten visar att 14 procent upplevde sig som ensamma och 11 procent kände sig deprimerade.

Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa och Högskolestiftelens i Österbotten har finansierat enkätutskicket i Österbotten medan AKKE-medel, kanaliserat via Södra Österbottens förbund finansierat enkätutskicket i Södra Österbotten. I Österbotten besvarades enkäten av 3363 personer (svarprocent 46%) och i Södra Österbotten av 2 723 personer (svarsprocent 46%). Studien riktade sig personer som är födda 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 och 1955.

För mera information:

Österbotten
Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi
Telefon: 06 324 7514
e-post: fredrica.nyqvist@abo.fi

Annika Wentjärvi, Yrkeshögskolan Novia
Telefon: 044 780 5459
e-post: annika.wentjarvi@novia.fi

Södra Österbotten
Katja Valkama, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Telefon: 040 830 0386
e-post: katja.valkama@seamk.fi