Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademis digitala urvalsprov förlöpte väl

Första skedet i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov förlöpte väl. Drygt 800 sökande deltog i provet som ägde rum måndagen den 1 juni 2020.

Provet ordnades som ett digitalt urvalsprov på distans.

Ansökningsmålen som omfattades av det gemensamma urvalsprovet var biovetenskaper, hälsovetenskaper, kultur, historia, filosofi, logopedi, naturvetenskaper, psykologi, rättsnotarie, samhällsvetenskaper, socialvetenskaper och teologi.

Provet bestod av flervalsfrågor i källkritik, etik, idéhistoria, språkkänsla, textförståelse, samt matematik, logik, statistik och problemlösning som alla sökande svarade på. Deltagarna hade två timmar på sig att svara på frågorna.

Beroende på ansökningsmål poängsätts de olika delområdena olika.

– Överlag verkar provet ha förlöpt smidigt och provsystemet ha fungerat väl. Enstaka tekniska bekymmer tycks ha berott på problem med de sökandes egen utrustning, säger Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för grundutbildningen.

Urvalsprovets andra skede ordnas den 11 juni. Det genomförs i form av ett övervakat prov i mindre grupper på campus i Åbo och Vasa och skrivs med papper och penna. Innehållsmässigt motsvarar uppgifterna i det andra provet uppgifterna i skede ett, med flervalsfrågor och samma delområden.

Sökande till övriga utbildningsmål vid Åbo Akademi deltar i ämnesspecifika urvalsprov, där vissa är gemensamma med andra universitet. Resultaten av urvalsproven meddelas till de sökande via tjänsten Min Studieinfo senast den 15 juli.

Drygt 3 300 personer sökte i år till kandidat- och magisterutbildningarna vid Åbo Akademi. Flertalet studerande väljs utgående från studentexamensbetyget. Övriga platser fylls enligt resultat i urvalsprov eller genom andra, alternativa antagningssätt.

Klicka här för mer information om urvalsproven.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Lindfelt, prorektor, ansvarig för grundutbildningen 
Tfn: +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice, Åbo Akademi 
Tfn: +358 46 921 5965
E-post: gurli-maria.gardberg@abo.fi