Skriv här det du söker efter!

Laboratoriet för akvatisk patobiologi

Laboratoriet för akvatisk patobiologi

Finska Vetenskaps-Societeten grundade i samband med sitt 125-årsjubileum år 1963 ett parasitologiskt institut, som lokaliserades till Åbo Akademi. Institutets forskning var under det första decenniet mer eller mindre helt fokuserad på den breda binnikemaskens (Diphyllobothrium latum) biologi, taxonomi och epidemiologi. Samtidigt som diphyllobothriosens betydelse som folksjukdom i Finland snabbt minskade blev fiskodlingen en snabbt expanderande näring och institutets forskningsverksamhet fokuserades alltmer på de sjukdomar som förekommer hos fisk, till en början odlad fisk, småningom även på sjukdomar som förekommer i vildfiskpopulationer.

Sedan 1980-talet har institutets verksamhet varit så gott som helt inriktad på forskning kring fisksjukdomars diagnostik, etiologi, epidemiologi och profylaxi. Den ökade oron för vattenmiljöns tillstånd har gjort att en betydande forskningsinsats har riktats på sambandet mellan vattendragens kvalitet och fiskens hälsotillstånd. I enlighet med inriktningen på institutets forskningsprogram ändrades Parasitologiska institutets namn år 2002 till Laboratoriet för Akvatisk Patobiologi.

Laboratoriet för akvatisk patobiologi är i dag en integrerad del av ämnet Miljö- och Marinbiologi vid Åbo Akademi. Laboratoriets forskning är idag fokuserad på följande temata:

  • infektiösa sjukdomar hos både vild fisk och odlad fisk i bräckt och sött vatten
  • parasitsjukdomar hos husdjur och vilda djur

Regelbunden undervisning kring fisksjukdomar och därtill relaterade ämnesområden förmedlas av laboratoriets personal. Studeranden erbjuds goda möjligheter att avlägga laboratoriepraktik samt att delta i projekt med sikte på pro-gradu- och doktorsavhandlingar.

 

 

Uppdaterad 23.5.2019