Skriv här det du söker efter!

BONUS FLAVOPHAGE – Bakteriofagbaserad teknologi för bekämpning av sjukdomsframkallande bakterier i fiskodlingar

BONUS FLAVOPHAGE – Bakteriofagbaserad teknologi för bekämpning av sjukdomsframkallande bakterier i fiskodlingar

Tid

1.4.2017–31.3.2020

Projektägare

University of Copenhagen Department of Biology

Övriga projektparter

 • Technical University of Denmark
 • University of Jyväskylä
 • Phage Consultants (Polen)
 • Finansiär

 • BONUS (Art 185)
 • Budget

  2 200 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  386 000 euro (18%)

  Krister Sundell
  Krister Sundell

  Fiskodling är idag den snabbast växande formen av djurproduktion för human konsumtion driven av en ökad efterfrågan på hälsosam och proteinrik föda. I Östersjöregionen begränsas denna tillväxt dock av oron över fiskodlingens negativa miljöeffekter. För att kunna utnyttja fiskodlingens potential till fullo i regionen, måste miljövänliga odlings- och behandlingsmetoder under de olika faserna i uppfödningscykeln utvecklas och ibruktagas inom området.

  Lotta Landor
  Lotta Landor

  Uppfödning av fisk i höga tätheter i fiskodlingar befrämjar invasion och spridning av sjukdomsframkallande bakterier. Sjukdomsutbrott förorsakade av patogena bakterier utgör ett allvarligt hot mot den odlade fiskens hälsa och medför avsevärda ekonomiska förluster för fiskodlingsindustrin. Två av de mest problematiska bakteriesjukdomarna hos odlad regnbågslax i söt- och brackvattensodlingar inom Östersjöområdet förorsakas av Flavobacterium psychrophilum och F. columnare, vilka ger upphov till kall- respektive varmvattenformen av flavobakterios. Båda bakteriearterna angriper främst fisk i yngelstadiet då bruket av vacciner är ineffektivt. För behandling av flavobakterios i fiskodlingar används stora mängder antibiotika, vilket höjer risken för utveckling och spridning av resistens från bakterier i fiskodlingar till terrestra humana patogener.

  Tom Wiklund
  Tom Wiklund

  Syftet med projektet BONUS FLAVOPHAGE är att utveckla en miljövänlig och ekologiskt hållbar metod för kunna bekämpa flavobakterios i fiskodlingar biologiskt med hjälp av bakteriofager (bakterievirus). Målsättningen är att förbättra den odlade laxfiskens hälsa och öka fiskproduktionen inom Östersjöområdet genom att minska fiskodlingens negativa miljöeffekter.

  För mera information, besök BONUS-projektens hemsida.