Skriv här det du söker efter!

BONUS FLAVOPHAGE – Bakteriofagbaserad teknologi för bekämpning av sjukdomsframkallande bakterier i fiskodlingar

BONUS FLAVOPHAGE – Bakteriofagbaserad teknologi för bekämpning av sjukdomsframkallande bakterier i fiskodlingar

BONUS FLAVOPHAGE

Tid:

1.4.2017–31.3.2020

Finansiär:

  • BONUS (Art 185)

Projektägare:

University of Copenhagen Department of Biology

Budget:

2 200 000 euro

Övriga projektparter:

  • Technical University of Denmark
  • University of Jyväskylä
  • Phage Consultants (Polen)

Åbo Akademis del av budgeten:

386 000 euro (18%)

Krister Sundell
Krister Sundell

Fiskodling är idag den snabbast växande formen av djurproduktion för human konsumtion driven av en ökad efterfrågan på hälsosam och proteinrik föda. I Östersjöregionen begränsas denna tillväxt dock av oron över fiskodlingens negativa miljöeffekter. För att kunna utnyttja fiskodlingens potential till fullo i regionen, måste miljövänliga odlings- och behandlingsmetoder under de olika faserna i uppfödningscykeln utvecklas och ibruktagas inom området.

Lotta Landor
Lotta Landor

Uppfödning av fisk i höga tätheter i fiskodlingar befrämjar invasion och spridning av sjukdomsframkallande bakterier. Sjukdomsutbrott förorsakade av patogena bakterier utgör ett allvarligt hot mot den odlade fiskens hälsa och medför avsevärda ekonomiska förluster för fiskodlingsindustrin. Två av de mest problematiska bakteriesjukdomarna hos odlad regnbågslax i söt- och brackvattensodlingar inom Östersjöområdet förorsakas av Flavobacterium psychrophilum och F. columnare, vilka ger upphov till kall- respektive varmvattenformen av flavobakterios. Båda bakteriearterna angriper främst fisk i yngelstadiet då bruket av vacciner är ineffektivt. För behandling av flavobakterios i fiskodlingar används stora mängder antibiotika, vilket höjer risken för utveckling och spridning av resistens från bakterier i fiskodlingar till terrestra humana patogener.

Tom Wiklund
Tom Wiklund

Syftet med projektet BONUS FLAVOPHAGE är att utveckla en miljövänlig och ekologiskt hållbar metod för kunna bekämpa flavobakterios i fiskodlingar biologiskt med hjälp av bakteriofager (bakterievirus). Målsättningen är att förbättra den odlade laxfiskens hälsa och öka fiskproduktionen inom Östersjöområdet genom att minska fiskodlingens negativa miljöeffekter.

För mera information, besök BONUS-projektens hemsida.

Kontakta oss

 

 

Tom Wiklund

Akademilektor 

biologi

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

tom.wiklund@abo.fi

Tfn +358 400758957