Skriv här det du söker efter!
Bild av Akademisalens podium

Inlämning av förslag 11.4-15.5

Bild av Akademisalens podium

Inlämning av förslag 11.4-15.5

Inlämning av förslag

 

Ansökningstiden för förslag till förseminarium, temagrupp och symposium pågår till 15.5.2023. Förslag lämnas in på följande sida: https://link.webropolsurveys.com/S/C33B2A3837BED3EC 

Kontakt och förfrågningar: kt-paivat2023@abo.fi 

 

Vi förverkligar Pedagogiska vetenskapsdagarna tillsammans!  

Du är välkommen att arrangera en temagrupp eller ett symposium på Pedagogiska vetenskapsdagarna 23-24.11.2023. Det finns också möjlighet att arrangera ett förseminarium 22.11.2023. Dessa sessioner ger dig en utmärkt möjlighet att presentera din forskning, skapa nätverk och få nya idéer. 

Temat för Pedagogiska vetenskapsdagarna 2023 är Utbildning och forskning i samhället – samhället i utbildning och forskning  inbjuder till reflektioner kring välbefinnande, hopp, fostran och delaktighet. Vi vill inbjuda till diskussion som rör forskningens roll i samhället, hur forskningen tjänar undervisningspraktiker och är till nytta för samhället. Konferensens tema knyter på så vis an till tre, delvis överlappande, aktuella diskussioner: frågan om forskningens och utbildningens nytta, frågor om osäkerhet och utmaningar i relation till välmående i dagens samhälle samt frågan om den vetenskapliga kunskapens legitimitet.  

Vi välkomnar olika förslag till temagrupper och symposier med anknytning till konferensens tema. 

 

Förverkligandet av sessioner: 

Som sessionsarrangör avgör du hur sessionen förverkligas. Vi välkomnar inspirerande och aktiverande tillvägagångssätt så att alla deltagare kan få fördjupad förståelse, nya idéer till sitt eget arbete eller träffa nya samarbetspartners. Vi utmanar dig att förverkliga interaktiva sessioner där yngre och mer seniora forskare kan mötas. Svenska, finska, samiska eller engelska kan användas som mötesspråk.  

Reservera tillräckligt med tid för presentationerna så att forskarna får möjlighet att både presentera och diskutera. Diskussionen kan stimulera exempelvis analytiskt, reflekterande, kreativt eller kritiskt tänkande. Det är också meningsfullt att sammanfatta diskussionen inom sessionen. Temagrupps- och symposiesessionerna är 90 minuter långa och en session kan innehålla högst 3-4 presentationer. Förseminariernas längd bestäms av arrangörerna för förseminariet. 

 

Temagrupp: I temagrupperna diskuteras tematiskt sammanhängande innehåll genom förberedda presentationer. I grupperna kan såväl metodologiska, tematiska som innehållsliga frågor behandlas.  

Temagruppernas ansvarspersoner granskar abstraktförslagen som skickats till deras respektive temagrupp och gör upp tidtabellen för sessionerna i samarbete med organisationskommittén. Ansvarspersonerna ansvarar för ordförandeskapet och tidsanvändningen inom sessionerna.  

 

Symposium: Ett symposium fokuserar på ett mer avgränsat vetenskapligt tema än i en temagrupp. Ett symposium varar 90 minuter och omfattar i regel tre eller fyra presentationer. Symposiets ansvarspersoner ansvarar för organiseringen. Presentatörerna inbjuds till symposiet och presentationerna väljs så att de tillsammans skapar en tematiskt sammanhängande helhet.

Symposieansvariga fungerar som symposiets ordförande. Ordförande ansvarar för att både presentatörerna och åhörarna har möjlighet att aktivt delta i symposiet. En diskutand kan också bjudas in för att analysera och kommentera presentationerna innan den allmänna diskussionen och för att framföra kritiska synpunkter om tematiken.  

 

Förseminarier: Förseminarierna kan synliggöra viktiga aspekter av konferenstemat genom att till exempel popularisera vetenskap eller rikta sig till doktorander. Tidtabellen, innehållet och arbetssätten bestäms av förseminariets ansvarspersoner. 

Uppdaterad 6.4.2023