Skriv här det du söker efter!

Medborgarpanel om yttrandefriheten i Finland

Medborgarpanel om yttrandefriheten i Finland

Som en del av den pågående utvärderingen av det finländska civilsamhällets handlingsmöjligheter, vill OECD kartlägga medborgares åsikter och lösningsförslag för tryggandet av yttrandefriheten i Finland (Civic Space Scan Finland). Medborgarpanelen arrangeras av Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi, på beställning av finansministeriet och justitieministeriet.

Medborgarpanelen arrangeras i februari 2021. Panelisterna får möjligheten att diskutera de åtgärder som kunde vidtas i Finland för att skydda offentliga personer från hatprat och för att trygga yttrandefriheten.

Vad handlar CSS-medborgarpanelen om?

I Finland pågår för tillfället en utredning av OECD om civilsamhällets handlingsmöjligheter och medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet. OECD vill i samband med Civic Space Scan-utredningen ta reda på vilka synpunkter och lösningsförslag medborgarna har gällande tryggandet av yttrandefriheten i Finland.

Personer i offentliga tjänster och uppdrag, såsom journalister, forskare, tjänstemän, poliser, domare, politiker och medborgaraktivister, utsätts i ökande grad för hot och trakasserier. Riktade trakasserier, exempelvis på internet, kan förhindra personer från att sköta sina jobb och framföra sina åsikter.

För att man ska kunna höra medborgarnas åsikter och lösningsförslag tillräckligt bra, har finansministeriet och justitieministeriet beställt en deliberativ medborgarpanel. Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi har valts som arrangör för medborgarpanelen. Den deliberativa medborgarpanelen samlar finländare med olika bakgrunder och åsikter, från olika delar av Finland, för att lyssna på experter och varandra och för att diskutera kring yttrandefriheten i Finland. Under medborgarpanelen lyssnar man med öppet sinne på andra åsikter och ståndpunkter samt experter. Diskussionsämnet överläggs noggrant. Avslutningsvis utarbetar deltagarna tillsammans ett utlåtande, som sedan överlämnas till finansministeriet och kommunminister Sirpa Paatero.

Hur kan jag delta i medborgarpanelen?

Deltagarna i medborgarpanelen bjuds in baserat på ett slumpmässigt urval från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, vilket betyder att varje 18–79 åriga finländare har en lika stor sannolikhet att få en inbjudan till medborgarpanelen. Inbjudan skickades till 3000 finländare. De som har fått en inbjudan kan anmäla sig som frivilliga till medborgarpanelen genom att fylla i frågeformuläret. Bland de som anmält sig som frivilliga väljs en grupp på ca 35 personer som representerar den finländska befolkningen så bra som möjligt.

Hur jobbar medborgarpanelen?

Medborgarpanelen träffas virtuellt över Zoom-applikationen totalt tre gånger i februari 2021: torsdag 11.2 samt lördag och söndag 13. – 14.2. Till medborgarpanelens uppgifter hör en noggrann genomgång av yttrandefrihetens situation och utmaningar i dagens Finland. Medborgarpanelens deltagare får på förhand objektivt skriftligt material om ämnet. Under medborgarpanelens träffas hör deltagarna experter i ämnet och kan ställa frågor till dem. Medborgarpanelen diskuterar bakgrundsinformationen och olika åsikter enligt principerna för en deliberativ diskussion. Diskussionen förs både i en stor grupp där alla deltagare är med, och i mindre grupper. Diskussionens opartiskhet övervakas av utbildade moderatorer.

Kan utomstående följa med medborgarpanelens arbete?

För att säkra en trygg diskussionsmiljö och arbetsro, är medborgarpanelens diskussioner stängda för publik. Mediarepresentanter bjuds in till medborgarpanelens öppningsevenemang 11.2 och får bakgrundsinformation samt medborgarpanelens schema. Samma information finns också på projektets hemsida. Under medborgarpanelens gång publiceras information på adressen https://www.abo.fi/csskansalaispaneeli/ och på finansministeriets hemsida. Medborgarpanelens rekommendationer och slutrapport kan läsas fritt från och med mars 2021. Det informeras också om dem via olika kanaler.

 

Informationen på finansministeriets hemsida Länk

 

Tilläggsinformation:

Tutkijatohtori Maija Jäske, maija.jaske(at)abo.fi

Tutkimusassistentti Hilma Sormunen, hilma.sormunen(at)abo.fi

Uppdaterad 4.2.2021