Skriv här det du söker efter!

Dataskyddsbeskrivning, Civic Space Scan -medborgarpanel

Dataskyddsbeskrivning, Civic Space Scan -medborgarpanel

Dataskyddsbeskrivning för projektet Civic Space Scan -medborgarpanelen
Framställningsdag 11.12.2020

I projektet Civic Space Scan-medborgarpanelen kartläggs medborgares åsikter och lösningsförslag för tryggandet av yttrandefriheten i Finland. Medborgarpanelen arrangeras av Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi, på beställning av finansministeriet och justitieministeriet. Medborgarpanelen är en del av OECD:s pågående utvärdering av det finländska civilsamhällets handlingsmöjligheter (Civic Space Scan Finland). Projektets finansiärer är finansministeriet och justitieministeriet.
I denna dataskyddsbeskrivning informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som deltagare i enkätundersökningen och medborgarpanelen i projektet Civic Space Scan.

1. Personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter
Åbo Akademi
Postadress: Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO
Besöksadress: Domkyrkotorget 3, ÅBO
Dataskyddsombud: Roald von Schoultz, dataskydd(a)abo.fi

2. Kontaktperson angående frågor om undersökningsregistret
Forskardoktor Maija Jäske, maija.jaske(a)abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo.

3. Undersökningens verkställareProjektets ansvariga forskare: Lauri Rapeli, lauri.rapeli(a)abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo. Undersökningen koordineras av Åbo Akademi, som upprätthåller undersökningsregistret. I projektet är även forskare och annan forskningspersonal från Åbo Akademi verksamma. Forskare och övrig personal i projektet Civic Space Scan har rätt att behandla uppgifterna som samlats in i samband med undersökningen.

4.Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter och dess rättsliga grund?
Personuppgifterna används för kontakter inom ramen för Civic Space Scan-forskningsprojektet och i forskningsarbetet relaterat till det. Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutfattande eller profilering.
Grunden för behandling av personuppgifter stöder sig på EU:s dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1e, det vill säga utförandet av vetenskaplig forskning av allmänt intresse i enlighet med Finlands dataskyddslag 4 § punkt 3. Som grund för behandling av känsliga personuppgifter tillämpas EU:s dataskyddsförordning artikel 9 punkt 2j.

5. Vilka uppgifter behandlar vi?
De personuppgifter som hör till undersökningsmaterialet är namn, kön, modersmål, hemadress, postnummer, postanstalt, hemkommun, landskap, födelsedag och födelseår, e-postadress eller telefonnummer. Undersökningsmaterialet innefattar också ljudinspelningar från gruppdiskussionerna i medborgarpanelen Civic Space Scan. Känsliga personuppgifter som insamlas i samband med undersökningen är svarspersonens politiska åsikter.

6. Varifrån får vi uppgifterna?
Namn, kön, modersmål, hemadress, postnummer, postanstalt, hemkommun, landskap, födelsedag och födelseår har erhållits från Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata i enlighet med lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009). Övriga personuppgifter insamlas från svarspersonerna direkt via en nätbaserad frågeenkät.

7. Till vem överför vi data och överför vi data utanför EU- eller EES området?
Enbart forskare inom Civic Space Scan-projektet behandlar data med vilka man kan identifiera enskilda individer. Dylika data överlämnas heller inte till aktörer utanför forskargruppen. Personuppgifter överförs inte till utanför EU/EES-områden. När det gått sex månader sedan projektet avslutats, arkiveras enkätsvaren anonymiserat i Finlands Samhällsvetenskapliga dataarkiv.

8. Hur skyddar vi data och hur länge lagrar vi den?
De uppgifter som samlats in under projektets gång hålls hemliga. De uppgifter som sparats i databaser är skyddade av lösenord och brandmurar. Direkta igenkänningsuppgifter i materialet raderas under analysskedet.
De personuppgifter som samlats in i samband med medborgarpanelen raderas när de inte längre är nödvändiga för genomförandet av undersökningen. Personuppgifterna raderas senast när OECD:s utvärdering avslutats på sommaren 2021.

9. Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Enligt dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter
– rätten att få information om behandling av personuppgifter
– rätten att få tillgång till uppgifterna
– rätten att korrigera uppgifterna
– rätten att begränsa behandlingen av uppgifterna
– anmälningsskyldighet angående korrigering eller behandling av personuppgifter
– rätten att motstå behandling av personuppgifter
– rätten att inte utsättas för automatiskt beslutsfattande utan rättslig grund
De tidigare nämnda rättigheterna som berör den vetenskapliga undersökningen kan i vissa fall avvika från lagstiftningen. Avvikelser förutsätter bedömning från fall till fall.
Den registrerade har rätt att överklaga till dataskyddsombudsmannens kontor, om du anser att man har brutit mot någon ikraftvarande dataskyddslagstiftning i behandlingen av dina personuppgifter
Dataskyddombudsmannens byrå Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors Telefonväxel: 029 566 6700 E-post: tietosuoja(a)om.fi

10. Vem kan jag kontakta?
All kontakt och önskemål som berör denna anmälan, ska framföras skriftligt eller personligt till kontaktpersonen i punkt två (2).

Uppdaterad 18.12.2020