Skriv här det du söker efter!
Banner för projektet Språksilta

Språksilta

Banner för projektet Språksilta

Språksilta

Vill du inspirera och motivera eleverna till inlärning av det andra inhemska språket?

I fortbildningen Språksilta får du ta del av forskning, kunskap och modeller som stöder dig i ditt arbete med motivation och språkmedvetenhet i språkinlärningen. Språksilta är en tvåspråkig fortbildning för lärare som undervisar finska i svenskspråkiga skolor eller svenska i finskspråkiga skolor. Du får utveckla sätt att öka glädje i språkinlärningen tillsammans med andra.

 

Målgrupp:

Lärare i grundskolan (åk 1-9) som undervisar i det andra inhemska språket, finska eller svenska. Det öppna webbinariet riktas till lärare, rektorer, bildningschefer och andra intresserade.

 

Innehåll och arbetssätt:

Fortbildningen består av 5 moduler och startade i november med ett webbinarium med aktuell forskningsbaserad information om läget för inlärning av finska och svenska i grundskolan. Du kan ta del av materialet från webbinariet längre ner i texten. Modulerna 2-5 bildar en helhet och det är möjligt delta i enbart den här delen av fortbildningen (start januari 2024). Dessa moduler består av närstudietillfällen och workshoppar samt slutseminarium med möjlighet att nätverka med andra lärare i finska och svenska. Modulerna innehåller också reflektionsuppgifter för deltagarna för att fördjupa lärandet och uppföljningsträffar med möjlighet till ytterligare diskussion och frågor.

 

Modul 1: Öppet webbinarium

Det inledande webbinariet arrangerades som en självständig del av fortbildningen och under webbinariet behandlades nationalspråkstrategin, programmet för utveckling av det andra inhemska språket och NCU:s kartläggningar av inlärning av A1-finska i de svenskspråkiga skolorna och B1-svenska i de finskspråkiga skolorna. Webbinariet var tvåspråkigt och öppet för alla. Innehållet riktades speciellt till lärare i det andra inhemska språket, rektorer, undervisningschefer och bildningsdirektörer.

Utbildare: Marita Härmälä (NCU), Carola Åkerlund, Yvonne Nummela (UBS)

Här kan du ta del av materialet som presenterades under webbinariet (Padlet)

Modul 2: Mångsidig språkundervisning

Modulen består av en närstudiedag med forskningsbaserat innehåll och praktiknära uppgifter. Under närstudiedagen diskuterar vi framtidsaspekter i språkinlärningen i det andra inhemska språket samt olika språkinlärare. Du får ta del av kunskap om differentiering, språkmedvetna metoder och undervisningen i det andra inhemska språket för elever som har olika hemspråk. Närstudiedagen avslutas med en workshop om funktionellt lärande. Närstudiedagen med samma innehåll erbjuds i Vasa och Åbo och dagen följs av en uppföljningsträff online (1h).

Tidpunkt och plats:

16.1.2024 kl. 9.00 – 16.00  i Åbo

18.1.2024 kl. 9.00 – 16.00 i Vasa

Modul 3: Online workshoppar

Den tredje modulen består av ett urval av online workshoppar (á 2 h) om temat språk och språkinlärning. Workshopparna handlar bland annat om följande teman: mångsidig och aktiverande bedömning, språklandskap i undervisningen, specialundervisningens synvinkel, tandempedagogik, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, glädje och motivation, läroplan och olika språkprojekt. Deltagarna väljer att delta i fem av dem utgående från eget intresse och behov. Workshopparna är svensk-, finsk- eller tvåspråkiga. Efter workshopparna ordnas möjlighet till ytterligare diskussion och frågor. En del av workshopparna förverkligas under hösten 2024.

Du kan delta i workshopparna fast du inte deltar i hela fortbildningshelheten. Mera information och workshopparnas beskrivningar hittar du här

Modul 4: Nya ingångar i språkundervisningen

Modulen består av en närstudiedag med forskningsbaserat innehåll och praktiknära uppgifter. Under närstudiedagen får du ta del av aktuell forskningsbaserad kunskap om rollen för muntlig kommunikation i språkinlärningen. Närstudiedagen avslutas med en workshop som handlar om hur dans och rörelse kan användas i språkundervisningen. Närstudiedagen med samma innehåll erbjuds i Vasa och Åbo och dagen följs av en uppföljningsträff online (1h).

Tidpunkt och plats: 

11.4.2024 kl. 9.00 – 16.00 i Åbo

9.4.2024 kl. 9.00 – 16.00 i Vasa

Modul 5: Nätverksträff

Fortbildningen avslutas med en nätverksträff med korta föreläsningar, diskussion och nätverkande. Svenska NU presenterar sina erfarenheter om vänskolprojekt med syfte att finna lösningar för hur barn och unga från finsk- och svenskspråkiga skolor kan bekanta sig med den andra språkgruppen och dess kultur för att stödja motivation att studera det andra språket. Språkambassadörerna är också med och berättar om sin verksamhet bl.a. med att öka motivation till språkinlärningen. Nätverksträffen ordnas i maj i samarbete med Svenska NU i Hanaholmen, Esbo. Programmet preciseras senare.

Tidpunkt och plats:

15.5.2024 kl. 9.00 – 16.00 på Hanaholmen, Esbo

 

Ort:

Helheten genomförs som flerformsutbildning med ett inledande webbinarium, online workshopar och närstudietillfällen. Närstudietillfällena med samma innehåll ordnas förslagsvis på orterna Vasa och Åbo. Fortbildningen avslutas med nätverksträff i Hanaholmen, Esbo.

 

Avgift:

Fortbildningen Språksilta finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 31.1.2024