Skriv här det du söker efter!
Banner för projektet Språksilta

Språksilta-Online workshoppar

Banner för projektet Språksilta

Språksilta-Online workshoppar

Välkommen med på fortbildningen Språksiltas online workshoppar!

Du kan delta i en eller flera workshoppar fast du inte deltar i hela fortbildningshelheten. Anmäl dig till workshoppen senast dagen före workshoppen äger rum. Notera att antalet deltagarplatser är begränsat. Observera att du som går hela fortbildningen inte ska anmäla dig till workshopparna här.

Målgrupp:

Fortbildningen Språksilta riktar sig till lärare, som undervisar i det andra inhemska språket, finska eller svenska i grundskolan. Nedan kan du läsa beskrivningarna av de olika workshopparna.

Språk:

Workshopparna dras på svenska eller finska eller så är de tvåspråkiga. Du kan diskutera, kommentera eller ställa frågor på svenska eller finska.

Deltagande:

Workshopparna hålls i Zoom. Länken till workshoppen skickas till din e-post en dag på förhand. Vänligen kontrollera att du har en fungerande kamera och mikrofon. Vi ber er att delta aktivt under workshopparna!

*****

Tervetuloa mukaan Språksilta-koulutuksen etätyöpajoihin!

Voit osallistua yhteen tai useampaan etätyöpajaan vaikket osallistuisikaan koko koulutuskokonaisuuteen. Ilmoittaudu työpajaan viimeistään edellisenä päivänä. Huomioi, että osallistujamäärä on rajattu! Jos osallistut koko koulutukseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua työpajoihin täällä.

Kohderyhmä:

Språksilta-koulutus on tarkoitettu opettajille, jotka opettavat toista kotimaista kieltä, suomea tai ruotsia, peruskoulussa. Lue työpajojen kuvaukset alta.

Kieli:

Työpajojen esityskielenä on suomi tai ruotsi tai ne ovat kaksikielisiä. Voit keskustella, kommentoida ja esittää kysymyksiä suomeksi tai ruotsiksi.

Osallistuminen:

Saat noin päivää ennen työpajaa osallistumislinkin sähköpostiisi. Työpajat järjestetään Zoomin kautta. Varmistathan, että sinulla on toimiva kamera ja mikrofoni. Osallistuthan aktiivisesti työpajan aikana!

AI och dess möjligheter och utmaningar i språkundervisningen

Tid/Aika: 7.2.2024 kl./klo 14.30-16.30

Workshoppen behandlar AI ur ett pedagogiskt perspektiv och fokus läggs på hur AI kan användas i språkundervisningen. Vi presenterar vad AI är och gör en kort historisk sammandragning. Var började vi, var är vi och vart är vi på väg?

Workshoppen ger en överblick över vilka olika typer av AI som finns: chattbotar, bildgeneratorer och videogeneratorer. Vi går igenom möjligheter och utmaningar med AI ur ett lärarperspektiv. Vi visar vilka verktyg som finns för att t.ex. nivåanpassa texter, skapa presentationer, skapa formativa uppgifter som quiz och prov samt hur man kan skapa material såsom text, hörförståelser och dubbade filmer. Dessutom diskuteras AI ur ett elevperspektiv, vilka språkutvecklande aktiviteter man kan göra tillsammans med elever (t.ex. egna botar, konversationsagenter och textäventyr).

Under workshoppen ges också tid att testa på några AI-verktyg och workshoppen avslutas med en diskussion där vi utifrån ett skolperspektiv diskuterar såväl möjligheter som utmaningar med att använda AI.

Huomioithan, että työpajan kieli on vain ruotsi, mutta autamme tarvittaessa kääntämään kysymyksesi tai kommenttisi.

Utbildare/Kouluttajat:
Jonatan Tensetti, IT-pedagog och lärare i svenska som andraspråk och engelska, Komvux Trelleborg
Joel Rangsjö, IT-pedagog och lärare i svenska och spanska, Bäckadalsgymnasiet

Tandemlärande i praktiken

Tid/Aika: 13.2.2024 kl./klo 14.30-16.30

Är du intresserad av elevaktiverande arbetssätt i din språkundervisning? Funderar du på hur du kan maximera den tid som eleverna aktivt kommunicerar på målspråket? Är svaret JA är denna workshop någonting för dig!

Tandempedagogiikan tavoitteena on luoda tilanteita, joissa oppilaat kahdesta kieliryhmästä voivat kohdata aidossa vuorovaikutustilanteessa ja tasapuolisesti käyttää ja kehittää valmiuksiaan toistensa kielissä. Kohtaamiset voivat tapahtua kasvotusten (luokkatandem) tai virtuaalisesti (eluokkatandem).

Koulutus on kaksikielinen ja sopii erityisesti kieltenopettajille, luokanopettajille sekä opettajaopiskelijoille. Myös muut kielenopetuksen kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Workshopen inleds med en kort introduktion till tandempedagogik och eklasstandem för att sedan övergå till lärarens roll och lärarsamarbete. Olika arbetssätt och uppgiftstyper presenteras och deltagarna får själva möjlighet att reflektera kring vilka möjligheter och utmaningar de ser med att själva välja tandem som språkinlärningsmetod. Deltagarna ges också möjlighet att nätverka och möjligtvis hitta en samarbetspartner redan under detta tillfälle.

Utbildare/Kouluttaja:
Åsa Löf är lektor i finska vid Vasa övningsskola. Hon har tillämpat och utvecklat klasstandem sedan läsåret 2009–2010 och eklasstandem sedan läsåret 2017–2018. Hon fortbildar lärare inom tandem och har publicerat artiklar om ämnet samt varit en av författarna till handboken Klasstandem – en resa över språkgränsen (2016) och webbsidan Eklasstandem lärarhandledning (2018).”

Att skapa ändamålsenliga skrivprocesser: Inspirera och motivera genom ord.

Tid/Aika: 5.3.2024 kl./klo 15.00-17.00

Välkommen till workshoppen Att skapa ändamålsenliga skrivprocesser: Inspirera och motivera genom ord. Workshoppen är utformad för att erbjuda lärare meningsfulla strategier för undervisning i skrivande på det andra inhemska språket. Den interaktiva och engagerande workshopen är skräddarsydd för lärare och pedagoger som vill utveckla sina pedagogiska färdigheter när det gäller att vägleda eleverna i att uttrycka sig på det andra inhemska språket genom det skrivna ordet. Workshoppen ger tid för gemensam reflektion kring kommunikativa klassrumspraktiker och bidrar med resurser för att inspirera och stötta elever till att bli självsäkra skribenter på svenska eller på finska.

Utbildare/Kouluttaja:
Camilla Rosvall, universitetslektor vid Åbo Akademi

Mångsidig och aktiverande bedömning av elevers lärande och kunnande

Tid/Aika: 12.3.2024 kl./klo 15.30-17.30

Låt dig inspireras att se på bedömning ur ett brett perspektiv och få verktyg för ditt dagliga arbete i klassrummet!

Workshoppen lämpar sig för lärare som undervisar i språk inom den grundläggande utbildningen. Vårt fokus ligger på undervisning i modersmålsinriktad finska, men man kan tillämpa innehållet till undervisning i alla språk. Tillfället hålls på svenska, men diskussioner förs på deltagarnas språk.

Innehåll

  • Vad innebär mångsidig bedömning i mofi-undervisningen?
  • Hur kan man tillämpa nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling för att strukturera innehåll, genomförande och bedömning?
  • Uppmärksamma vikten av handledningens roll under elevens lärprocess
  •  Insyn i och inspiration för medveten aktiverande bedömning
  • Diskussion och reflektion kring temat


Utbildare/Kouluttajat:

Annika Lassus är lektor vid Vasa övningsskola med 25 års erfarenhet av att undervisa i finska och mofi i åk 1–6 samt b-finska i åk 6–9. Som klass- och speciallärare handleder hon lärarstuderande och har även fortbildat inom läroplansutvecklingsarbete, språkundervisning, stöd för lärande och skolgång samt bedömning. Samundervisning och elevernas mångsidiga lärande med avstamp i positiv psykologi ligger henne varmt om hjärtat.

Åsa Löf är lektor i finska vid Vasa övningsskola, med 15 års erfarenhet av att undervisa mofi i åk 7–9 och i gymnasiet. På övningsskolan handleder hon blivande språklärare och har också erfarenhet av att fortbilda lärare, bl.a. i tandempedagogik. Åsa har erfarenhet av forskning och utveckling av arbetsmetoder för språkinlärning, bl.a. inom sina specialområden klass- och eklasstandem. Ett annat specialintresse är litteratur i finskundervisningen.

Enhetlig undervisning och jämlik bedömning

Tid/Aika: 21.3.2024, kl./klo 14.30-16.30

Syftet med grunderna för läroplanen LP 2014 är att stödja och styra undervisningen och skolarbetet samt främja enhetlig grundläggande utbildning på lika villkor.

Den grundläggande utbildningens samhälleliga uppdrag är att främja jämlikhet, likabehandling och rättvisa (kap. 3.1.)

De nya preciserade bedömningskriterierna av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen togs i bruk 1.8.2020 (kapitel 6).

Bedömningen ska i samtliga årskurser grunda sig på likabehandling. Bedömningen som genomförs vid slutet av varje läsår i årskurserna 1–8 och vid slutbedömningen ska grunda sig på de mål som ställts upp i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och som preciserats i den lokala läroplanen.

Är undervisningen enhetlig och på lika villkor? Baserar sig bedömningen på likabehandling? Går undervisningen i ett med bedömningen? Vad visar resultaten i utvärderingarna genomförda av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) i A-finska i årskurs 6 (2018) och årskurs 9 (2021) och A- ja B-ruotsi (2022)?

Vilka utmaningar finns i skolorna? I workshopen reflekterar vi, utbyter erfarenheter och diskuterar olika möjligheter.

Utbildare:
Carola Åkerlund, utvärderingsexpert

Specialundervisningens synvinkel på språkinlärning

Tid/Aika: 26.3.2024 kl./klo 15.30-17.30

Under workshoppen kommer vi att gå igenom hur vi kan stödja alla elever på bästa sätt och enligt deras förutsättningar, samt hur man kan samarbeta med skolans andra lärare och personal kring stödåtgärder.

Utbildare:
Mira Tallgård
, rektor vid språkbadsskolan, Jakobstad

 

 

Uppdaterad 27.2.2024