Skriv här det du söker efter!

Mobbningsprevention

Fortbildningens syfte är att ge deltagarna ökade insikter om mobbningsprevention och hur de kan skapa en trygg och trivsam miljö i skolan där både barn och vuxna har det bra tillsammans.

Målgrupp:

Undervisande och elevvårdspersonal samt assistenter inom grundläggande utbildning, eftispersonal

Innehåll:

  • Hur kan personalen förebygga och ingripa vid mobbning?
  • Vikten av gruppdynamik och samspel samt att skapa en trygg grupp
  • Att skapa ett positivt skol- och klassklimat samt positiva lärar-elevrelationer
  • Att göra eleverna delaktiga i antimobbningsarbetet och förbättrandet av skolklimatet
  • Betydelsen av en ”Hela skolan”-ansats

Kursorter:

Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Vasa.

Max 30 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete per kursort

Närstudier:

Hösten 2019

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälning:

Intresseanmälan till utbildningsplanerare Silvia Ekman, silvia.ekman@abo.fi, 050-428 5615

Uppdaterad 24.8.2018