Skriv här det du söker efter!

Mobbningsprevention

Fortbildningens syfte är att ge deltagarna ökade insikter om mobbningsprevention och hur de kan skapa en trygg och trivsam miljö i skolan där både barn och vuxna har det bra tillsammans.

Målgrupp:

Undervisande och elevvårdspersonal samt assistenter inom grundläggande utbildning samt eftispersonal

Innehåll:

  • Hur kan personalen förebygga och ingripa vid mobbning?
  • Vikten av gruppdynamik och samspel samt att skapa en trygg grupp
  • Att skapa ett positivt skol- och klassklimat samt positiva lärar-elevrelationer
  • Att göra eleverna delaktiga i antimobbningsarbetet och förbättrandet av skolklimatet
  • Betydelsen av en ”Hela skolan”-ansats

Utbildare:

Sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete, bl. a. Maria Lingonblad och Tove Ajalin, Folkhälsan

Kursorter:

Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Vasa.

Max 30 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete per kursort

Närstudier:

Start i Helsingfors 31.10 och i Vasa 1.11.2019, båda dagarna kl. 9-15. Närmare information om den andra närstudiedagen ges under hösten 2019.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmäl dig här!

Uppdaterad 28.10.2019