Skriv här det du söker efter!

Välmående och elevhälsa

Tidigare genomförda fortbildningar


”När mallen inte stämmer” – Hur bemöta utmanande situationer i skolmiljön?
Hur kan vi på bästa sätt bemöta barn och unga och olika utmanande och svåra situationer i skolmiljön? En del har diagnoser som ADHD eller Aspberger, andra har ingen diagnos, men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Föreläsningen ger konkreta tips och tar upp:

  • Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara kunskapsmålen i skolan?
  • Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner
  • Visuellt stöd för att ge och få information samt att hjälpa elever att bearbeta information

När samhällets mall inte stämmer behövs din hjälp som vuxen att ändra den så att unika människors styrkor lyfts och stöd för svårigheter ges.

Målgrupp:

Personal inom grundläggande utbildningen

Utbildare:

Kenth Hedevåg, specialpedagog

Tidpunkt och ort:

På grund av den rådande situationen med COVID-19 ordnas detta seminarium som webbinarium i två delar.
Del 1 arrangeras 1.10 kl. 15.00-16.30. Del 2 hålls 29.10 kl. 15.00-16.30. Del 1 fokuserar på temat ”När mallen inte stämmer”. Del 2 tar fasta på den nya boken som Kenth har skrivit ”Johanna – tre diagnoser i skolan”. Johanna har diagnoserna ADHD, autism och dyslexi och hennes starka berättelse om sin skolgång varvas i boken med Kenths texter om stöd och insatser i skolan.

Anmälan:

Webbinarier 1.10 och 29.10 kl. 15-16.30 – Anmäl dig här


Tidigare genomförda fortbildningstillfällen

 

Jakobstadsregionens rektorer – Välbefinnande, hälsa och välmående

Fokus under denna fortbildningsdag är välmående och hållbart ledarskap. En välmående rektor orkar bättre både på jobbet och på fritiden. Vilka faktorer påverkar vårt välmående, vad får oss att fungera och prestera bättre och lyckas som ledare? Många av dessa faktorer är egentligen inte komplicerade men lätta att glömma eller förbise under den hektiska vardagen. Inom ramen för projekt Hållbarhet som ledord samlar vi regionens alla rektorer för en dag kring välbefinnande, hälsa och välmående. Dagen i natursköna och rogivande Pörkenäs erbjuder även tillfällen för umgänge och fri diskussion.

Ett mera detaljerat schema för denna dag hittas i denna utskrivningsbara flyer!

Målgrupp:

Rektorer inom den grundläggande utbildningen i Jakobstadsregionen
samt deltagarna i kursen ’En verksamhetskultur där lärande och välmående är i fokus’ (kursdag 4)

Tidpunkt och ort:

7.2.2020 kl. 9-16.30 Pörkenäs lägergård, Jakobstad

Kontakt:

Kiti Lindén, kiti.linden@jakobstad.fi, 044-785 1808

Anmäl dig här!

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor på egen bekostnad. Eventuella mindre förändringar kan ske i programmet.


Österbottens elevvårdsdag 2020

Vad betyder egentligen det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan? Har vi koll på begreppen och har alla en gemensam förståelse kring dessa?

Under fortbildningsdagen kommer vi att beröra hur man kan utveckla de förebyggande och hälsofrämjande insatserna på den egna skolan. Vi får tillfälle att vässa våra rutiner för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevvårdsarbetet. Petri Partanen föreläser.

Ett mera detaljerat schema för denna dag hittas i denna utskrivningsbara flyer!

Målgrupp:

Skolornas elevvårdsgrupper inom den grtundläggande utbildningen samt deltagarna i Jakobstadsregionens kurs ”En verksamhetskultur där lärande och välmående är i fokus” (kursdag 3).

Tidpunkt:

6.2.2020 kl. 9–16

Ort:

Norrvalla, Vörå

 


Positiv pedagogik och psykologi i skolan – Välbefinnande hos elever och skolpersonal

Målgrupp:

Personal inom grundläggande utbildningen

Målet med kursen är att mångsidigt stärka elevers och skolpersonals psykologiska välbefinnande och resurser. Vi kan stöda alla elever i utvecklingen av sin potential, i samspel med och i omtanke om andra. Vi kan systematiskt stärka och utveckla barnens psykologiska resurser och styrkor, medmänsklighet, upplevelser av mening och engagemang, målsättning och förmåga till kreativ problemlösning vid utmaningar i livet. Fortbildningen ger deltagarna verktyg att skapa en mer välmående verksamhetskultur.

Utbildningen ordnas som fyra närstudiedagar med ca 4 veckors mellanrum. Närstudiedagarna innefattar teori, praktik och diskussioner kring praktisk tillämpning av positiv pedagogik och psykologi i grundskolan. Mellan dagarna ges praktiska mellanuppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten i skolan.

Utbildare:

Åse Fagerlund, FD, neuropsykolog, psykoterapeut, ansvarig forskare och har under flera år utbildat skolpersonal inom positiv psykologi och pedagogik.

Erika Fogelberg, PeM, med ämneskompetens i hälsokunskap, arbetar med hälsofrämjande för skolor på Folkhälsans förbund. Erika har också praktisk erfarenhet av att arbeta som klasslärare och implementera positiv psykologi i skolvardagen.

Tidpunkt:

12.11, 3.12, 14.1, 11.2

Ort:

JakobstadVälmående och stresshantering – Mental träning för undervisningspersonal

Mental träning handlar om att träna upp en inre styrka som gör att du står stadigare när det blåser. Det handlar om att möjliggöra sin fulla potential – både i vardagen och i mer krävande situationer. Det handlar om att få balans i livet och må bättre. Mental träning är en metod som baserar sig på modern hjärnforskning, som visar att hjärnan är föränderlig, formbar. Det innebär att du har möjlighet att stärka dig själv mentalt genom kontinuerlig och långsiktig träning av hjärnan. Metoden är effektiv och ger dig en mängd verktyg som du kan använda för att fungera bättre – både i vardagen och i arbetslivet.

I föreläsningsserien får deltagarna en introduktion till mental träning, övningar för att bygga upp självkänslan i lager-på-lager, hjärnvila och verktyg för stresshantering. Det blir även diskussioner och andningsövningar.

Målgrupp:

Personal inom grundläggande utbildningen

Utbildare:

Pernilla Nylund, mental tränare

Tidpunkt:

Grupp 1:

Modul 1: tisdag 24.9 kl 15-17

Modul 2: tisdag 22.10 kl 15-17

Modul 3: tisdag 26.11 kl 15-17

Ort: Nykarleby

Grupp 2:

Modul 1: torsdag 26.9 kl 15-17

Modul 2: torsdag 24.10 kl 15-17

Modul 3: torsdag 28.11 kl 15-17

Ort: Larsmo

 

Övrigt inom temat välmående och elevhälsa

    • Rörelsedax 7.9
    • Läsning gör skillnad 5.10
  • En enkätundersökning till lärare och övrig personal om välmående genomförs i september. Inom fokusområdet delaktighet ordnas nätverksträffar, skuggningstillfällen samt pedagogiska caféer.

Uppdaterad 11.11.2020