Skriv här det du söker efter!

Praktisk information för öppna universitetets lärare

Praktisk information för öppna universitetets lärare

Tentamen och examination

Årets tentdatum (gäller kurser i Åbo och Vasa)
torsdagar, kl 18.00-22
i Åbo: CLL:s utrymmen, Fabriksgatan 2
i Vasa: Kvarnen, Strandgatan 2

OBS! ID bör uppvisas vid inlämnande av tent

Tentamen/examination

I varje kurs ingår tre tentamenstillfällen (inkluderat i timarvodet). Utbildningsarrangören är inte skyldig att betala dig extra ersättning för detta.

I regionerna kommer du överens om tentamensdatum tillsammans med arrangören och skickar tentfrågorna direkt till dem.

I Åbo kan studerande tentera på Öppna universitetets allmänna tentamensdagar.
OBS 1! Kom ihåg att skicka tentfrågorna i god tid före tenten till Öppna universitetets kansli.
OBS 2! Då du bestämt tre tentamensdatum bland de nedanstående, meddela datumen åt planeraren, så kan vi sätta med dem i studieguiden åt kursdeltagarna (om du vill att deltagarna är med och bestämmer om datumen), meddela datumen i så fall direkt till
Öppna universitetets kansli i Åbo, tfn 02-215 4276, 02-215 4624, e-post: opu@abo.fi
Öppna universitetets kansli i Vasa, tfn 06-324 7129, e-post: opu@abo.fi

Kursdeltagarna anmäler sig till tentamen minst en (1) vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas. Du kan även ta upp tentanmälningar på en lista och skicka den till kansliet.

Registrering av studiepoäng

Enligt Åbo Akademis Instruktion för examination och bedömning skall tentamensresultaten offentliggöras senast två veckor efter tentamen.
Detta är också studerande mycket väl medvetna om (vilket betyder att de förväntar sig tentresultat inom två veckor och då börjar ringa till kursplaneraren och Öppna universitetets kansli för att få reda på sina resultat).

Tentamensresultatblankett (pdf – ej ifyllningsbar). Vänligen fyll i uppgifter på de personer som godkänts i kursen och sänd blanketterna till oss för införande i studieregistret Peppi. I de fall att kursen arrangeras av annan arrangör än CLL bör läraren/kursarrangören komma överens om vem som sänder resultaten till oss.

För att effektivera sättet på vilket kursdeltagarna får information om tentresultat och slutvitsord kan du som lärare sända tentamensresultat och slutvitsord på en e-postlista till hela studerandegruppen. Detta kan du naturligtvis också be planeraren göra.
Man får alltså skicka ut lista (liksom hänga upp på anslagstavla), där det framgår kursdeltagarens namn + tentresultat (men detta får inte kombineras med matrikelnummer eller personnummer).
Skicka samtidigt informationen som e-post till opu@abo.fi eller (fornamn.efternamn@abo.fi) OBS! Du bör även skriva ut e-postbeskedet och sända det med din underskrift till Öpus kansli och till eventuell lokal arrangör. Detta besked ersätter den vanliga blanketten

Utvärderingssätt och -blanketter

När kurserna avslutas sänds en elektronisk utvärderingsblankett till deltagarna. Utvärderingen tar ca. 5 minuter att fylla i. Med utvärderingen vill vi få veta vad deltagarna anser om kursens innehåll och genomförande. Dessutom hoppas vi kunna uppmuntra deltagarna att reflektera över sin egen inlärning och lärprocess. Vi vill tillsammans med lärarna dra nytta av studerandes synpunkter och respons och utgående från denna utveckla undervisningen och kursinnehållet. Utvärderingen sammanställs och delges lärare, ämnesansvariga samt ev. samarbetspart.

Utvärdering av nätkurser är integrerad i respektive nätkurs.

Övriga blanketter

Blankett för timersättning (xls)

Blanketten skickas in till öppna universitetets planerare (gäller kurser i Åbo); i regionerna används de blanketter som ges av lokalarrangören

Blanketten för reseersättning (xls)

Blanketten lämnas in till öppna universitetets planerare (gäller kurser i Åbo) eller till den lokala arrangören. Resekostnaderna ersätts enligt billigaste färdmedel. Användande av egen bil och taxi måste alltid motiveras.

Undervisningsarvoden

Arvodestabell fr.o.m. 1.1.2022.

Storleken på arvodet fastställs i enlighet med timlärarens akademiska grad.

I arvodet för kontaktundervisning inom grundutbildningen (föreläsningar och seminarier) kan inräknas både förberedande arbete och examination. I arvodet för kontaktundervisning utan examination inräknas enbart förberedande arbete. I övriga fall fastställs arvodet enligt undervisning och handledning på lärplattform (nät- och distanskurs) eller undervisningsrelaterade uppgifter och individuell handledning.

Timmar för en lärarhandledd digital kurs, som i sin helhet sker på en lärplattform (t.ex. Moodle), eller har endast enstaka träffar, beräknas utgående från studerandes antal. Arvodet fastställs enligt undervisning på digitala kurser.

  Moodlekurs, 5 sp    Moodlekurs, 10 sp
100 deltagare ger 88 timmar

80 deltagare ger 76 timmar

60 deltagare ger 64 timmar

40 deltagare ger 50 timmar

30 deltagare ger 42 timmar

20 deltagare ger 32 timmar

10 deltagare ger 20 timmar

100 deltagare ger 158 timmar

90 deltagare ger 148 timmar

80 deltagare ger 137 timmar

70 deltagare ger 126 timmar

60 deltagare ger 115 timmar

50 deltagare ger 103 timmar

40 deltagare ger 90 timmar

30 deltagare ger 76 timmar

20 deltagare ger 58 timmar

10 deltagare ger 36 timmar

 

I antalet handledningstimmar ingår inte ev. närstudieträff, utan för den betalas separat arvode (för föreläsning betalas föreläsningsarvode utan förhör).

 

Anvisningar för examination samt för behandlande av fusk och plagiat

Åbo Akademis Instruktion för examination och bedömning anger riktlinjerna för examinationen på kurser.

Den skala som används för bedömning av prestationer är 5, 4, 3, 2, 1, och underkänt, där 5 är det högsta betyget och 1 motsvarar uppfyllda lärandemål. . För mer detaljerad information om bedömningskriterier bör läraren kontakta professorn inom det egna ämnet.

I Instruktion för examination och bedömning 11, 12a och 14 § bestäms om tentamensresultaten och -svaren (samma bestämmelser gäller även för andra skriftliga övningsarbeten). Tentamensresultaten eller bedömning av skriftliga arbeten skall ges snarast möjligt, dock senast 10 arbetsdagar efter tidsgränsen för examination om studerandena till antalet är färre än 40 och senast 15 arbetsdagar efter om studerandena är flera än 40.

Publicering av resultaten: Den ansvariga läraren ansvarar för offentliggörande och delgivning av examinationsresultat. Delgivning av examinationsresultatet sker i första hand elektroniskt via akademins via lärplattform eller via utskick per e-post till studerandens abo.fi-adress. Studerandens vitsord ska distribueras så att det inte är tillgängligt för andra studerande.

Tentamenssvaren och skriftliga arbeten förvaras hos läraren eller på en plats som denne har bestämt innevarande läsår + 2 år. Studeranden kan senast inom 10 dagar efter att examinationens resultat publicerats begära att få se examinationssvaret och få en skriftlig eller muntlig redogörelse över hur bedömningsgrunderna tillämpats. Studeranden har inom samma tid rätt att få en kopia av examinationssvaret.

Hantering av plagiat har aktualiserats vid Akademin det senaste året och en arbetsgrupp har utarbetat en rekommendation för hur lärare skall gå tillväga då de misstänker plagiat.

I Instruktion för examination och bedömning för Åbo Akademi 26 § sägs följande: ”Om inget annat anges ska utbildningens regler för god vetenskaplig praxis följas i uppgifter som bedöms”. Rektors beslut om hanteringen av misstänkt avvikelse från god vetenskaplig praxis vid Åbo Akademi (se God vetenskaplig praxis och hanteringen av avvikelser) reglerar hur akademin hanterar fusk och plagiat i studierna. Med fusk avses att studeranden utnyttjar otillåtna metoder eller hjälpmedel för att avklara tentamen eller för att genomföra skriftliga övningsuppgifter. Med plagiat avses att presentera material framställt av en annan som sitt eget. Fusk och plagiat resulterar i att studieprestationen blir underkänd, men ofta också till ytterligare disciplinära åtgärder. Bestraffningen för den som gjort sig skyldig till fusk eller plagiat beror på hur allvarlig förseelsen bedöms vara, men straffskalan sträcker sig från rektors varning till tidsbunden avstängning på högst ett år. Innan ett disciplinärt ärende avgörs ska den studerande ges tillfälle att bli hörd i saken. Studeranden har rätt till ett ombud.

Då läraren misstänker fusk eller plagiat i ett studentarbete, eller om en studerande betett sig störande i undervisningssituation, så anmäler läraren inom Öppna universitet till planeraren som för ärendet vidare. Läraren avbryter bedömningen av den specifika prestationen tills fallet utretts.

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

Uppdaterad 22.2.2022