Skriv här det du söker efter!

Praktisk information för öppna universitetets lärare

Praktisk information för öppna universitetets lärare

Tentamen och examination

Årets tentdatum (gäller kurser i Åbo och Vasa)
torsdagar, kl 18.00-22
i Åbo: CLL:s utrymmen, Fabriksgatan 2
i Vasa: Kvarnen, Strandgatan 2

OBS! ID bör uppvisas vid inlämnande av tent

Tentamen/examination

I varje kurs ingår tre tentamenstillfällen (inkluderat i timarvodet). Utbildningsarrangören är inte skyldig att betala dig extra ersättning för detta.

I regionerna kommer du överens om tentamensdatum tillsammans med arrangören och skickar tentfrågorna direkt till dem.

I Åbo kan studerande tentera på Öppna universitetets allmänna tentamensdagar.
OBS 1! Kom ihåg att skicka tentfrågorna i god tid före tenten till Öppna universitetets kansli.
OBS 2! Då du bestämt tre tentamensdatum bland de nedanstående, meddela datumen åt planeraren, så kan vi sätta med dem i studieguiden åt kursdeltagarna (om du vill att deltagarna är med och bestämmer om datumen), meddela datumen i så fall direkt till
Öppna universitetets kansli i Åbo, tfn 02-215 4276, 02-215 4624, e-post: opu@abo.fi
Öppna universitetets kansli i Vasa, tfn 06-324 7129, e-post: opu@abo.fi

Kursdeltagarna anmäler sig till tentamen minst en (1) vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas. Du kan även ta upp tentanmälningar på en lista och skicka den till kansliet.

Registrering av studiepoäng

Enligt Åbo Akademis Instruktion för examination och bedömning skall tentamensresultaten offentliggöras senast två veckor efter tentamen.
Detta är också studerande mycket väl medvetna om (vilket betyder att de förväntar sig tentresultat inom två veckor och då börjar ringa till kursplaneraren och Öppna universitetets kansli för att få reda på sina resultat).

Tentamensresultatblankett (pdf – ej ifyllningsbar). Vänligen fyll i uppgifter på de personer som godkänts i kursen och sänd blanketterna till oss för införande i studieregistret Peppi. I de fall att kursen arrangeras av annan arrangör än CLL bör läraren/kursarrangören komma överens om vem som sänder resultaten till oss.

För att effektivera sättet på vilket kursdeltagarna får information om tentresultat och slutvitsord kan du som lärare sända tentamensresultat och slutvitsord på en e-postlista till hela studerandegruppen. Detta kan du naturligtvis också be planeraren göra.
Man får alltså skicka ut lista (liksom hänga upp på anslagstavla), där det framgår kursdeltagarens namn + tentresultat (men detta får inte kombineras med matrikelnummer eller personnummer).
Skicka samtidigt informationen som e-post till opu@abo.fi eller (fornamn.efternamn@abo.fi) OBS! Du bör även skriva ut e-postbeskedet och sända det med din underskrift till Öpus kansli och till eventuell lokal arrangör. Detta besked ersätter den vanliga blanketten

Utvärderingssätt och -blanketter

När kurserna avslutas sänds en elektronisk utvärderingsblankett till deltagarna. Utvärderingen tar ca. 5 minuter att fylla i. Med utvärderingen vill vi få veta vad deltagarna anser om kursens innehåll och genomförande. Dessutom hoppas vi kunna uppmuntra deltagarna att reflektera över sin egen inlärning och lärprocess. Vi vill tillsammans med lärarna dra nytta av studerandes synpunkter och respons och utgående från denna utveckla undervisningen och kursinnehållet. Utvärderingen sammanställs och delges lärare, ämnesansvariga samt ev. samarbetspart.

Utvärdering av nätkurser är integrerad i respektive nätkurs.

Övriga blanketter

Blankett för timersättning (xls)

Blanketten skickas in till öppna universitetets planerare (gäller kurser i Åbo); i regionerna används de blanketter som ges av lokalarrangören

Blanketten för reseersättning (xls)

Blanketten lämnas in till öppna universitetets planerare (gäller kurser i Åbo) eller till den lokala arrangören. Resekostnaderna ersätts enligt billigaste färdmedel. Användande av egen bil och taxi måste alltid motiveras.

Arvoden

Arvodestabellen fr.o.m. 1.1.2015 med länkar också till rektors beslut om utbetalning av arvoden (2 st)

Rekommendation för arvoden för handledning på nätkurser

För handledning på nätkurser betalas arvode enligt ”Annan gruppundervisning med examination”. Arvodet innebär en lektion (h) ”aktiv handledning” och en h ”förberedelse” (jfr föreläsningsarvodet vilket innebär en h föreläsning och två h förberedelse).

Handledning för 5 sp

Totalt antal handledningstimmar till förfogande för hela gruppen/hela kursen.
I antalet handledningstimmar ingår inte ev. närstudieträff, utan för den betalas separat arvode (för föreläsning betalas föreläsningsarvode utan förhör).

Minimiantalet deltagare på en nätkurs är 12.

Nätundervisning och producerande av material för nätundervisning

Nätundervisning kan indelas i två skeden.

Planering och utveckling innebär att man bygger upp strukturen, producerar och sammanställer litteratur samt övningsuppgifter och för in dessa i inlärningsmiljön. För detta arbete utbetalas ersättning enligt uppskattad tidsåtgång. Arvodets storlek utgör då hälften av det arvode som anges i Åbo Akademis arvodestabell, kategori ”annan gruppundervisning / undervisning och handledning av nätkurser”. Om tidsåtgången överenskommes i förväg.

Genomförandet av kursen innebär att man tar emot anmälningar, ger tillträde till kursen, håller eventuell närundervisning, handleder i samband med övningsuppgifter, ger feedback på inlämnade svar och bedömer prestationer, avslutar kursen osv. Arvode för denna helhet erläggs enligt kategorin ”annan gruppundervisning / undervisning och handledning av  nätkurser” i Åbo Akademis arvodestabell.

Arvodet för nätundervisningsprocessen är beroende av kursens omfattning samt antalet studerande. En kurs omfattande 5 sp beräknas, beroende av studerande antal, att ta följande antal timmar i anspråk:

doktor lic  magister 
deltagare h 50 37 31
10 20 1000 740 620
15 26 1300 962 806
20 32 1600 1184 992
25 37 1850 1369 1147
30 42 2100 1554 1302
35 46 2300 1702 1426
40 50 2500 1850 1550
45 54 2700 1998 1674
50 57 2850 2109 1767
55 61 3050 2257 1891
60 64 3200 2368 1984
65 67 3350 2479 2077
70 70 3500 2590 2170
75 73 3650 2701 2263
80 76 3800 2812 2356
85 79 3950 2923 2449
90 82 4100 3034 2542
95 85 4250 3145 2635
100 88 4400 3256 2728

 

Anvisningar för examination samt för behandlande av fusk och plagiat

Åbo Akademis Instruktion för examination och bedömning anger riktlinjerna för examinationen på kurser.

Den skala som används för bedömning av prestationer är 5, 4, 3, 2, 1, där 5 är det högsta betyget. För mer detaljerad information om bedömningskriterier bör läraren kontakta professorn inom det egna ämnet.

I tentamensinstruktionen 16-17 och 22 § bestäms om tentamensresultaten och -svaren (samma bestämmelser gäller även för andra skriftliga övningsarbeten).
Tentamensresultaten eller bedömning av skriftliga arbeten skall ges snarast möjligt, dock senast två veckor efter tentamen.

Publicering av resultaten: Om läraren inte känner till matrikelnumret kan en godkänd studerandes namn undantagsvis anges på tentamensanslaget. Tentamensresultat får publiceras på Internet endast om det kan ske utan att studerandens namn eller personbeteckning uppges.

Tentamenssvaren och skriftliga arbeten förvaras hos läraren eller på en plats som denne har bestämt minst två månader från den tidpunkt då resultaten offentliggjordes. Om studeranden inom denna tid meddelar sin önskan att se studieprestationen skall tillfälle ges till detta. Studeranden har inom samma tid rätt att på egen bekostnad få en kopia av tentamen. Läraren kan i pedagogiskt uppföljande syfte personligen återlämna tentamenssvaren till studeranden varvid uppbevaringsskyldigheten upphör.
Om studerande i en kurs gör inlämningsuppgifter bestäms att studeranden själv bör uppbevara en kopia av prestationen tills den har bedömts.

Hantering av plagiat har aktualiserats vid Akademin det senaste året och en arbetsgrupp har utarbetat en rekommendation för hur lärare skall gå tillväga då de misstänker plagiat.
I tentamensinstruktionen för Åbo Akademi 12 § sägs följande om fusk:

Med fusk avses att studeranden utnyttjar otillåtna metoder eller hjälpmedel för att avklara tentamen eller för att genomföra skriftliga prestationer som inte är tentamina […]
Om fusk avslöjas under eller efter tentamenstillfället eller i en inlämnad skriftlig prestation skall bedömaren underkänna tentamen […]

En studerande som har gjort sig skyldig till en förseelse som riktar sig mot akademins undervisning kan bestraffas disciplinärt, beroende på hur allvarlig förseelsen är, med varning eller med avstängning för viss tid, högst ett år. Beslut om att ge en studerande en varning fattas av akademins rektor och beslut om avstängning för viss tid av akademins styrelse. Innan ett disciplinärt ärende avgörs ska den studerande bevisligen underrättas om den förseelse anklagelsen gäller samt ges tillfälle att bli hörd i saken.

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

Uppdaterad 17.9.2020