Skriv här det du söker efter!

Kursplanering för dig som är Öpulärare

Kursplanering för dig som är Öpulärare

Bästa Öpulärare!

Välkommen som lärare vid det öppna universitetet vid Åbo Akademi. På den här webbsidan hittar du nyttig information som du behöver i din undervisning. Här finns information och länkar kring sådant som rör: deltagare, tillgänglighet, examination, fusk och plagiat, kompetensutveckling, registrering av studiepoäng, kursutvärdering och undervisningsarvoden. Materialet är digert och vi rekommenderar att du går igenom kursens upplägg med planeraren innan kursstart.

 

NÄRVARO OCH DELTAGARLISTA

Exempelvis gruppundervisning, seminarier, laborationer, fältarbete, övningar och praktik kan kräva obligatorisk närvaro av kursdeltagaren för en betydande del eller alla närtillfällen. Föreläsningar kan inte ingå som obligatorisk närvaro på en kurs. För närmare information se: Åbo Akademins instruktion om examination och bedömning kapitel 4.

Om det är så att du vill ha en deltagarlista men inte fått en meddela planeraren eller den lokala arrangören.

Avgifter

Öpp­na uni­ver­si­te­tets stu­di­e­av­gift är 50 euro/ter­min. Kursdel­ta­ga­re in­skriv­na för läg­re el­ler hög­re hög­sko­le­ex­a­men vid ÅA är be­fri­a­de från del­ta­gar­av­gif­ten.

Där­till upp­bär de lo­ka­la ar­ran­gö­rer­na egna stu­di­e­av­gif­ter.

Ordningsregler

Det kan vara bra att be­kan­ta sig med Åbo Aka­de­mis ord­nings­reg­ler, ef­ter­som de också gäl­ler Öpukurser.

TILLGÄNGLIGHET

Öppna universitet strävar efter att organisera undervisningen så att den blir tillgänglig för personer med funktionsvariationer så som dyslexi, adhd, autism, nedsatt syn, nedsatt hörsel eller motsvarande. Blir du som lärare kontaktad av en kursdeltagare med funktionsvariation, be hen att vara i kontakt med tillgänglighetshandledaren vid Öpu. Tillgänglighetshandledaren diskuterar sedan med kursdeltagaren och kommer överens om eventuella individuella arrangemang. I samband med kurser kan kursdeltagare visa dig sin personliga blankett som heter ”Rekommenderade individuella arrangemang” där de arrangemang som överenskommits under samtalet mellan tillgänglighetshandledaren och kursdeltagaren. De vanligaste individuella arrangemangen är förlängd tid i examinationer, möjlighet att skriva tentamen enskilt (ifall av salstentamen) och förlängd lånetid på biblioteket.

Åbo Akademi tillhandahåller information om tillgänglighetsdirektiv och användbara guider, tips och råd om hur man som lärare kan beakta tillgänglighet i undervisningen. Tilläggsinformationen finns på ÅA-intrat (inloggning med ÅA-användarnamn) Tillgänglighet.

Öpus tillgänglighetshandledare:
I Vasa: Christina Loo (christina.loo@abo.fi)
I Åbo: Rebecca Karlsson (rebecca.karlsson@abo.fi)

EXAMINATION

Kursexaminationen är en fråga som ska vara genomtänkt innan kursstart. Det ska framkomma vad som examineras, med vilken typ av examinationsuppgifter, när examinationen sker och vilken vitsordsskala som gäller. Innan dessa uppgifter är klara kan en kurs inte startas upp. Finns det oklarheter då det kommer till examination, så kan läraren alltid ta upp saken med planeraren under kursens planeringsprocess eller vice versa. Kursens examinationsformer styrs av vad som framkommer i studiehandboken, så i den mån är informationen i studiehandboken det utgångsläge som gäller alla kurser.

Den mer detaljerade infon om hur en kurs examineras ska vid kursstart skriftligen delges till alla antagna kursdeltagare. Examinationsformen för en kurs påverkar de rättigheter och skyldigheter som kursdeltagarna har och vad som förutsätts av kursläraren då det kommer till att genomföra examinationen i kursen. Denna typ av frågor detaljregleras i Åbo Akademins instruktion om examination och bedömning (EB). Här nedan beskrivs de mest centrala examinationsformerna i de kursversioner som genomförs via Öpu.

Skriftlig och muntlig uppgift

I Öpu-nätkurser är examinationstypen skriftlig och muntlig uppgift den mest typiska examinationsformen. Nästan alla former av examinationsuppgifter, som kräver någon form av inlämning av kursdeltagare och som bedöms av läraren, faller inom denna kategori.

När det kommer till inlämningsuppgifter i nätkurser behöver läraren inte bereda möjlighet att komplettera efter given deadline. Kursdeltagarna har alltså ingen subjektiv rätt att komma in med komplettering till inlämnade uppgifter efter deadline. Undantaget är inlämningsuppgifter som kan bedömas med underkänd, komplettering möjlig. Med vitsordet (fx) är det underförstått att komplettering av uppgiften får ske. Denna kompletteringsmöjlighet, jämte anvisningar med tidsgräns, ska av läraren skriftligen ges till alla som fått vitsordet (Fx). Ifall en annan vitsordsskala tillämpas på inlämningsuppgifterna, så kan läraren bereda en möjlighet för kursdeltagare att höja vitsord. Men, detta får inte göras selektivt. Det måste erbjudas samtliga kursdeltagare.

Om examinationen bygger på uppgifter som genomförs under övervakning av ÅA, så blir uppgiften en tentamen. Det är övervakning som kvalificerar tentamen. För tentamen gäller andra regler än för skriftliga och muntliga uppgifter.

Ett annat undantag är om examinationen utgår från uppgifter med kontinuerlig prövning som kräver obligatorisk närvaro för alla eller största delen av de givna aktiviteterna. I dessa fall handlar det om examinationsformen fortlöpande aktivitet som även har andra regler än examinationsformen skriftlig och muntlig uppgift.

Tentamen

Regelrätta tentamen ordnas inom de kurser som har tentamen som examinationsform. Tentamen är uppgifter som ska utföras och lämnas in av kursdeltagarna under någon form av övervakning. Inom Öpu är det rätt så få kurser som examineras via övervakade salstenter, eller alternativt via någon form av teknisk distansövervakning. Ifall kursen examineras via tentamen uppstår det möjligheter för kursdeltagare att ta om sin tentamen. Har den kurs som du är lärare i tentamen som examinationsform, så bekanta dig med kap. 2 i EB och kolla i tid med planeraren angående hur Öpu-tentamen genomförs.

Ersättande uppgifter

No­te­ra att du som lä­ra­re inte är skyl­dig att gö­ra er­sät­tan­de el­ler kom­plet­te­ran­de frå­gor till de kurs­del­ta­ga­re som inte kan när­va­ra på när­stu­di­er. Om kur­sen har krav på en viss när­va­ro­pro­cent så kan lä­ra­ren krä­va att de som vill av­läg­ga kur­sen skall vara till­räck­ligt myck­et när­va­ran­de. I an­nat fall kan des­sa del­ta­ga­re inte bli ex­a­mi­ne­ra­de, dvs de har inte rätt att ten­ta el­ler på an­nat sätt bli be­döm­da. Se mera info här. Lä­ra­ren be­hö­ver inte gå in i för­hand­ling­ar med kurs­del­ta­gar­na om vad de ska gö­ra istäl­let för att vara när­va­ran­de.

AI-APPLIKATIONER I UNDERVISNING OCH STUDIER

ChatGPT, Google Bard, Bing Chat, DeepL och andra liknande AI-baserade textredigerare eller textgeneratorer, s.k. stora språkmodeller (Large Language Models, LLMs), är interaktiva AI-applikationer som genererar text utifrån frågor, uppmaningar eller nyckelord som användaren skriver in.

  1. Studenterna måste i sina kurser få information om principerna för och nackdelarna med att använda AI/språkmodeller. Läraren ska se till att det är tydligt vad som gäller i varje specifik kurs.
  2. Vid planering av uppgifter och bedömningar ska läraren försöka se till att studenterna inte kan fuska genom att använda AI/en språkmodell. Studenterna ska inte kunna svara på kursuppgifterna enbart med hjälp av AI.
  3. Läraren kan inte kräva att studenterna använder AI för att genomföra en examinationsuppgift, eftersom AI kräver registrering på en extern tjänst.

John Henriksson har i ett blogginlägg sammanställt tankar om på vilka sätt man kan behöva tänka till i sin undervisning och bedömning i och med AI-applikationer, närmast ChatGPT.

FUSK OCH PLAGIAT

Fusk och plagiat är avvikelser från vetenskaplig praxis. Denna typ av avvikelser beivras av ÅA. Det är viktigt att varje nätkurs innehåller en sida med information (via webblänkar) om vad det innebär om en kursdeltagare avviker från vetenskaplig praxis. Om dylika misstankar uppkommer i kursen du fungerar som lärare, så var i kontakt med planeraren. ÅA har en blankett som ska fyllas i om det uppkommer misstankar om fusk eller plagiat. Här webblänk.

KOMPETENSUTVECKLING

Som Öpulärare har du möjlighet att delta i ÅA:s kompetensutbildning. Det ordnas kortkurser, längre utbildningar, seminarier, informationstillfällen och utbildningar som stöder din undervisning och användning av Moodle. Se kurskatalogen med det aktuella utbudet.

Lärplattformen Moodle har uppdaterats till en ny version. Det finns en kort guide som åskådliggör förändringarna samt ett resursrum för lärare i Moodle där du hittar all information som du kan behöva.

Tillsammans med alla finländska högskolor deltar ÅA i projektet Digivisio2030. Projektets fokus är den digitala pedagogiken.

REGISTRERING AV STUDIEPOÄNG

Enligt Åbo Akademis Instruktion för examination och bedömning ska tentamensresultaten offentliggöras senast två veckor efter tentamen (inom tre veckor om kursen har över 40 deltagare).

Vänligen fyll i uppgifter på de personer som godkänts i kursen och sänd vitsordslistan till Öpu-kansliet och planeraren (cc) samt den eventuella samarbetsparten för införande i studieregistret Peppi. Skicka alltid informationen som e-post till opu@abo.fi.  No­te­ra att all re­gi­stre­ring av stu­die­re­sul­tat i Pep­pi bör ske vid Öpp­na uni­ver­si­te­tets kans­li även om du som lä­ra­re har till­gång till Pep­pi.

Intyg

En­dast Åbo Aka­de­mi får skri­va ut in­tyg på av­lag­da kur­ser inom det öpp­na uni­ver­si­te­tet. In­tyg skrivs endast ut på be­gä­ran och beställs av opu@abo.fi.

KURSUTVÄRDERING

Öpu ut­vär­de­rar kon­ti­nu­er­ligt kur­ser­na för att kun­na ut­veck­la och för­bätt­ra stu­die­möj­lig­he­ter­na för vå­ra kursdeltagare. Vi ber dig att upp­ma­na dina kursdeltagare att gö­ra ut­vär­de­ring­en, ef­ter­som den är vik­tig för det fort­sat­ta ut­veck­lings­ar­be­tet av vår verk­sam­het. Feed­back­en sänds ock­så dig till kän­ne­dom.

Kon­takt­upp­gif­ter till pla­ne­rar­na finns i kur­ska­ta­lo­gen i di­rekt an­slut­ning till re­spek­ti­ve äm­ne. Tve­ka inte att ta kon­takt om du har frå­gor el­ler vill dis­ku­te­ra nå­got!

I slutet av kursen öppnar planeraren en elektronisk utvärderingsblankett till kursdeltagarna. Utvärderingen tar ca. 5 minuter att fylla i. Med utvärderingen vill vi få veta vad deltagarna anser om kursens innehåll och genomförande. Dessutom hoppas vi kunna uppmuntra deltagarna att reflektera över sin egen inlärning och lärprocess. Vi vill tillsammans med dig som lärare dra nytta av kursdeltagarnas synpunkter och respons och utgående från den utveckla undervisningen och kursinnehållet. Utvärderingen sammanställs och delges lärarna, ämnesansvariga samt ev. samarbetspart.

UNDERVISNINGSARVODEN

Arvodestabell fr.o.m. 1.1.2022.

Storleken på arvodet fastställs i enlighet med timlärarens akademiska grad.

I arvodet för kontaktundervisning inom grundutbildningen (föreläsningar och seminarier) kan inräknas både förberedande arbete och examination. I arvodet för kontaktundervisning utan examination inräknas enbart förberedande arbete. I övriga fall fastställs arvodet enligt undervisning och handledning på digitala kurser.

Timmar för en lärarhandledd digital kurs, som i sin helhet sker på en lärplattform (t.ex. Moodle), eller har endast enstaka träffar, beräknas utgående från studerandes antal. Arvodet fastställs enligt undervisning på digitala kurser.

Moodlekurs, 5 sp  Moodlekurs, 10 sp
100 deltagare ger 88 timmar
80 deltagare ger 76 timmar
60 deltagare ger 64 timmar
40 deltagare ger 50 timmar
30 deltagare ger 42 timmar
20 deltagare ger 32 timmar
100 deltagare ger 158 timmar
90 deltagare ger 148 timmar
80 deltagare ger 137 timmar
70 deltagare ger 126 timmar
60 deltagare ger 115 timmar
50 deltagare ger 103 timmar
40 deltagare ger 90 timmar
30 deltagare ger 76 timmar
20 deltagare ger 58 timmar
10 deltagare ger 36 timmar

I antalet handledningstimmar ingår inte ev. närstudieträff, utan för den betalas separat arvode (för föreläsning betalas föreläsningsarvode utan förhör).

Gällande nätkurser. Vi kan betala max 6h föreläsning + nätkurshandledning på samma kurs. De föreläsningar som går utöver detta så minskar i sin tur i motsvarande mängd på antalet timmar för nätkurshandledning.

KONTAKTUPPGIFTER

Kon­takt­upp­gif­ter till pla­ne­rar­na hit­tar du ef­ter kurs­ut­bu­det un­der re­spek­ti­ve äm­ne, och på äm­nes­si­dor­na på vå­ra webb­si­dor

Kontaktuppgifter till Öpu-kansliet:

e-post: opu@abo.fi

tfn kansliet i Åbo: 02-215 4666
tfn kansliet i Vasa: 06-324 7129

Uppdaterad 25.8.2023