Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nytt nätverk ska stärka skärgårdssamhällenas livskraft

Bästa medierepresentant!

Finland hör till de länder i världen som har flest bebodda öar – det finns stort utvecklingspotential i öarnas bobarhet och attraktionskraft. En nyligen utvecklad metod som kallas habitability (på svenska bobarhet, på finska asuttavuus) är ett verktyg särskilt för att utveckla och analysera små skärgårdssamhällen. Med verktyget gör man en så kallad bobarhetsanalys.

Leader-föreningen på ert område är delaktig i det nya temanätverket Habitability, som finansieras av Arbets- och näringsministeriet. Nätverkets målsättning är dels att stärka skärgårdssamhällena och på sikt öka öarnas dragningskraft och inflyttningspotential, dels att sätta grunden för ett fungerande, landsomspännande skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå.

I Habitability-nätverkets verksamhet ingår workshoppar och träffar kring bobarhet i de deltagande skärgårdsområdena. Den första workshopen hålls tisdag 1.2.2022, kl. 13–16. Workshoppen behandlar temanätverket Habitability och informerar om vad en bobarhetsanalys är. Workshopen hålls på distans via Zoom, den är gratis och öppen för precis vem som helst som är intresserad av temat. Vi hoppas på ett brett deltagande och därför välkomnar vi också mediesynlighet kring detta. Deltagande i den första workshopen förutsätter inte att man förbinder sig till att delta i nätverkets verksamhet.

Arbets- och näringsministeriets finansiering har beviljats Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi genom Egentliga Finlands förbund för åren 2022–2023. De deltagande Leader-grupperna representerar Finlands alla åtta skärgårdskommuner och 23 av Finlands 40 kommuner med skärgårdsdel. Vi samarbetar också med den nationella Skärgårdsdelegationen. En lista på de som deltar i nätverket.

Habitability-nätverket är tvåspråkigt och fungerar också som en brobyggare mellan de olika språkområdena.

Leader är en verksamhetsform finansierad av EU, staten och kommunerna för att utveckla landsbygden. Leader-grupperna är föreningar som stöder invånarna att utveckla sin egen ort.

 

Om bobarhetskonceptet

Konceptet bobarhet, Habitability, är nära besläktat med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Men där hållbarhetsmålen kan kännas globala och lite abstrakta, tar bobarhetskonceptet ner frågorna på en lokal nivå. Bobarhetskonceptet utvecklades på ön Kökar, Åland, under åren 2018–2020.

Att vara bobar betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap osv – i korthet: det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.

Vi hoppas att nätverkets verksamhet resulterar i bobarhetsanalyser för många öar runt om i Finland. En bobarhetsanalys är en viktig utgångspunkt för vidare utveckling av ön eller ösamhället. Till exempel fick ön Kökar EU-finansiering på över 1 miljon euro delvis för att deras analys kunde peka på bristerna i öns hållbara energiförsörjning. 

En av nätverkets målsättningar är också att samla kunskap och fakta om våra bebodda öar. På nationell nivå finns denna kunskap inte samlad, vi kan med säkerhet inte ens säga hur många bebodda öar det finns i Finland. Myndighetsbeslut och lagberedning görs på basis av tillgänglig kunskap, därför behövs både mer skärgårdsforskning och statistik över våra skärgårdsområden. Bobarhetsanalyserna är även ett led i detta. Också på grund av det här är det viktigt att så många som möjligt, från olika ösamhällen runt om i Finland deltar i nätverkets verksamhet.

 

För mera information:

Habitability-nätverkets webbplats: abo.fi/habitability

Pia Prost, projektansvarig, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, pia.prost@abo.fi, 050 3381710