Skriv här det du söker efter!

I läs- och skrivprocessernas GRÄNSLAND

Utbildningsplanerare Sigrid Ducander vid CLL har haft bråda dagar. Under två intensiva förmiddagar inleddes lärarfortbildningsprojektet GRÄNSLAND med en närstudieträff i Vasa, och en motsvarande dagen därpå i Åbo. Med betoning på att lärarens kvalitativt högtstående arbete med läs- och skrivprocesser inte är statiskt, utan i ständig rörelse, vänder sig GRÄNSLAND till lärare på olika stadier. I tre moduler på sammanlagt 15 studiepoäng kan målgruppen, klasslärare och ämneslärare i modersmål och litteratur inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet samt lärare i svenska och kommunikation inom yrkesutbildningen, förkovra sig i läs- och skrivprocesser på 2020-talet. Samtidens läs- och skrivklimat har förändrats i rask takt, och förnyelsen är ständig.

– Generellt kan man säga att lärarna är otroligt duktiga på sitt arbete, men nya sätt att kommunicera på ställer nya krav på undervisningen och utbildningen, säger Ducander.

En helhet eller enskilda delar

GRÄNSLAND samlade sammanlagt över 80 anmälda deltagare, som inledde utbildningen med en MOOC (Massive Open Online Course). Modul två består av stadievisa delkurser och modul tre av temakurser och workshops. I den andra modulen genomför varje lärare ett processarbete i sin egen undervisning, med hjälp av handledning och kollegialt stöd. Tema och innehåll kan bestå av något läraren redan har planerat att jobba med, eller något nytt man vill ta in i sin undervisning. Temakurserna och workshopsen väljs enligt eget intresse och behov. I utbudet hittas bland annat kurser med fokus på teater i samarbete med Åbo Svenska Teater respektive Wasa Teater, skrivhandledning och skrivverkstäder, ämnesöverskridande musikalproduktion och mycket mer. Utbildningen inriktar sig på att delge och tillsammans med lärarna vidareutveckla den kunskap som finns inom den vetenskapliga forskningen just nu.

– Vi jobbar bland annat med frågor kring hur läs- och skrivutvecklingen sker enligt den nyaste forskningen, hur man som lärare bäst stöttar elevens läs- och skrivprocesser samt hur man hanterar den språkliga mångfalden, berättar Sigrid Ducander.

Nationell satsning ska leda till synergieffekter

Gränsland är ett av tre stora fortbildningsprojekt koordinerade av CLL som har beviljats medel av Utbildningsstyrelsen på senare tid. De två övriga, Framtidsdalen och Lumatikka, fokuserar på ledarskapsutbildning respektive fortbildning i matematik. Lärarfortbildning i matematik och läs- och skrivprocesser ska bidra till att stärka elevernas kompetenser, inte minst eftersom PISA-resultat visar att Finlands tidigare höga nivå har sjunkit. Gun Oker-Blom, direktör för den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken vid Utbildningsstyrelsen, förklarar att de större helheterna som Utbildningsstyrelsen satsat på förväntas leda till synergieffekter på lokal nivå.

– De olika behoven i kommunerna kan ge upphov till motsvarande mindre, lokala projekt, säger Oker-Blom.

Från Utbildningsstyrelsens sida hoppas man att den här typen av större utbildningshelheter når så många som möjligt, också sådana som vanligen inte deltar i kurser av olika slag. I dagens och framtidens samhälle ökar vikten av det kontinuerliga lärandet inom alla områden i arbetslivet. Alla behöver utbildning och fortbildning i en lärande gemenskap, betonar Oker-Blom.

Text och bilder: Maria Holmberg

Mer om GRÄNSLAND och länk till den öppna kursen

Kontaktperson:

Sigrid Ducander

Ducander, Sigrid

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3680
sigrid.ducander(a)abo.fi

Uppdaterad 11.12.2018