Skriv här det du söker efter!

CLL:s organisation

CLL:s organisation

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) arbetar för att mångsidigt tillgodose samhällets behov av kontinuerligt lärande och skapa beredskap för hållbar utveckling. CLL verkar på två orter, Åbo och Vasa.

CLL:s samarbetsparter och kunder återfinns inom alla samhällssektorer. Samarbete idkas ofta inom ramen för externt finansierade utvecklingsprojekt med kontinuerligt lärande som förtecken. Delar av Öppna universitets verksamhet riktar sig också till grundexamensstuderande. CLL samarbetar med lärare och forskare vid fakulteter och ämnen för att föra ut högskolornas utbildning, forskning och innovationer i samhället.

Ledningen

Direktör för CLL är
Janne Roslöf

Vice direktör är
Catharina Groop 

Rådet för livslångt lärande är CLL:s ledningsorgan. Se sammansättningen under perioden 2023–2025.

CLL:s verksamhetsområden

Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) erbjuder universitetsstudier för alla intresserade utan att dessa behöver vara inskrivna vid universitetet. Grundläggande kriterier inom Öpuverksamheten är öppenhet i antagningen och motsvarighet med examensutbildningen. Kursutbudet består tillstor del av nätkurser med flexibla studiemöjligheter. Öpustudier är en väg till examensstudier då man via Öpuleden kan ansöka om studieplats.

Samverkan och hållbar utveckling medverkar årligen i ett 30-tal utvecklingsprojekt med målsättningen att i samverkan med den offentliga och privata och tredje sektorn svara mot samhällets och arbetslivets utvecklings- och kompetensbehov genom att omsätta akademiskt kunnande och tillämpa forskning i utvecklings- och fortbildningsaktiviteter. Verksamheten inkluderar Baltic University Programme och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Pedagogik och lärarfortbildning erbjuder fortbildning och kompetensutveckling för personer som är verksamma inom skola och utbildning. Verksamhetsområdet arbetar med personalgrupper på alla stadier, från småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, II- och III-stadiet, samt med utbildningens stödtjänster. Fokus ligger på högkvalitativ pedagogisk fortbildning samt teori och praktik baserad på forskning och erfarenhet.

Skolresurs är en allfinlandssvensk aktivitetshelhet vars huvudmålsättning är att öka intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik bland barn och ungdomar. Skolresurs främjar också rekrytering till naturvetenskapliga och tekniska högskole- och yrkeshögskolestudier och arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv samt erbjuder möjligheter för lärare att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande.

 

CLL:s verksamhetsberättelse 2023 (pdf)

Uppdaterad 22.5.2024