Skriv här det du söker efter!

CLL:s organisation

CLL:s organisation

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) arbetar för att mångsidigt tillgodose samhällets behov av kontinuerligt lärande och skapa beredskap för hållbar utveckling. CLL verkar på två orter, Åbo och Vasa, och dess förvaltning handhas av en direktion, samt en direktör och två vicedirektörer.

 

CLL:s organisation innefattar en direktör högst upp, sedan två vice direktörer, samt fem verksamhetsområden, vilka är: Pedagogik och lärarfortbildning, Social- och hälsovård, Samverkan och hållbar utveckling, Öppna universitetet och Språkcentret. Utöver detta finns den så kallade särskilda verksamheten Skolresurs.
Organisationsplan för CLL.

 

I CLL ingår fem verksamhetsområden, nämligen Pedagogik och lärarfortbildning, Social- och hälsovård, Samverkan och hållbar utveckling, Öppna universitetet (Öpu) samt Språkcentret (ÅA). CLL inbegriper också den särskilda verksamheten Skolresurs.

CLL:s samarbetsparter och kunder återfinns inom alla samhällssektorer. Samarbete idkas ofta inom ramen för externt finansierade utvecklingsprojekt med kontinuerligt lärande som förtecken. Vidare riktar sig CLL genom Språkcentrets och delar av Öppna universitets verksamhet till grundexamensstuderande. CLL samarbetar med lärare och forskare vid fakulteter och ämnen och för ut högskolornas utbildning, forskning och innovationer i samhället.

 

Ledningen

Tf. direktör för CLL är
Catharina Groop (enhetschef för Åboenheten)

Vice direktör är
Camilla Ekman (Noviaenheten)

Enhetschef för Vasaenheten är Camilla Forsberg

 

Direktionen 1.1.2021–31.12.2023

CLL:s högsta beslutande organ är direktionen. Suppleanterna listas inom parentes.

Prorektor Mikael Lindfelt, ordförande (professor Petri Salo)

Studerande Oliver Back (studerande Matias Martelin)

Professor Wilhelm Barner-Rasmussen (akademilektor Mikael Kurula)

Vuxenstuderande Tobias Björkskog (vuxenstuderande Matilda Björklund)

Chefen för studerandeservice Thomas Böckelman (utbildningsledare Eva Juslin)

Professor Mikko Lagerspetz (akademilektor Anna Forsman)

Utbildningschef Mona Riska (utbildningsplanerare Christina Teirfolk)

Universitetslärare Charlotta Sandberg (universitetslärare Marit Vest-Sjöholm)

Byråchef Elisabeth Storfors (rektor Bob Karlsson)

Direktör Marianne West-Ståhl (överinspektör Carola Bryggman)

Fortbildningsplanerare Nanette Westergård (fortbildningsplanerare Carina Gädda)

Uppdaterad 9.5.2022