Skriv här det du söker efter!

CLL:s organisation

CLL:s organisation

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) arbetar för att mångsidigt tillgodose samhällets behov av kontinuerligt lärande och skapa beredskap för hållbar utveckling. CLL verkar på två orter, Åbo och Vasa, och dess förvaltning handhas av en direktion, samt en direktör och två vicedirektörer.

 

CLL:s organisation innefattar en direktör högst upp, sedan två vice direktörer, samt fem verksamhetsområden, vilka är: Pedagogik och lärarfortbildning, Social- och hälsovård, Samverkan och hållbar utveckling, Öppna universitetet och Språkcentret. Utöver detta finns den så kallade särskilda verksamheten Skolresurs.
Organisationsplan för CLL.

 

I CLL ingår fem verksamhetsområden, nämligen Pedagogik och lärarfortbildning, Social- och hälsovård, Samverkan och hållbar utveckling, Öppna universitetet (ÖPU) samt Språkcentret (ÅA). CLL inbegriper också den särskilda verksamheten Skolresurs.

CLL:s samarbetsparter och kunder återfinns inom alla samhällssektorer. Samarbete idkas ofta inom ramen för externt finansierade utvecklingsprojekt med kontinuerligt lärande som förtecken. Vidare riktar sig CLL genom Språkcentrets och delar av Öppna universitets verksamhet till grundexamensstuderande. CLL samarbetar med lärare och forskare vid fakulteter och ämnen och för ut högskolornas utbildning, forskning och innovationer i samhället.

 

Ledningen

Direktör för CLL är
Torbjörn Sandén, som också är enhetschef för Vasaenheten.

Vice direktörer är
Catharina Groop (enhetschef för Åboenheten) och

Camilla Ekman (Noviaenheten)

 

Direktionen 1.1.2021–31.12.2021

CLL:s högsta beslutande organ är direktionen. Suppleanterna listas inom parentes.

Prorektor Mikael Lindfelt, ordförande (professor Petri Salo)

Professor Wilhelm Barner-Rasmussen (akademilektor Mikael Kurula)

Professor Mikko Lagerspetz (akademilektor Anna Forsman)

Studerande Oliver Back (studerande Matias Martelin)

Direktör Marianne West-Ståhl (överinspektör Carola Bryggman)

Byråchef Elisabeth Storfors (rektor Bob Karlsson)

Utbildningsledare Eva Juslin, viceordförande (chefen för studerandeservice Thomas Böckelman)

Vuxenstuderande Tobias Björkskog (vuxenstuderande Matilda Björklund)

Utbildningschef Mona Riska (utbildningsplanerare Christina Teirfolk)

Universitetslärare Charlotta Sandberg (universitetslärare Marit Vest-Sjöholm)

Fortbildningsplanerare Nanette Westergård (fortbildningsplanerare Carina Gädda)

 

Uppdaterad 8.4.2021