Skriv här det du söker efter!

CLL:s organisation

CLL:s organisation

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) arbetar för att mångsidigt tillgodose samhällets behov av kontinuerligt lärande och skapa beredskap för hållbar utveckling. CLL verkar på två orter, Åbo och Vasa.

I CLL ingår fyra verksamhetsområden, nämligen Pedagogik och lärarfortbildning, Samverkan och hållbar utveckling, Öppna universitetet (Öpu) samt Språkcentret (ÅA). CLL inbegriper också den särskilda verksamheten Skolresurs.

CLL:s samarbetsparter och kunder återfinns inom alla samhällssektorer. Samarbete idkas ofta inom ramen för externt finansierade utvecklingsprojekt med kontinuerligt lärande som förtecken. Vidare riktar sig CLL genom Språkcentrets och delar av Öppna universitets verksamhet till grundexamensstuderande. CLL samarbetar med lärare och forskare vid fakulteter och ämnen för att föra ut högskolornas utbildning, forskning och innovationer i samhället.

 

Ledningen

Direktör för CLL är
Janne Roslöf (enhetschef för Vasaenheten)

Vice direktör är
Catharina Groop (enhetschef för Åboenheten)

 

CLL:s verksamhetsområden

Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) erbjuder universitetsstudier för alla intresserade utan att dessa behöver vara inskrivna vid universitetet. Grundläggande kriterier inom Öpuverksamheten är öppenhet i antagningen och motsvarighet med examensutbildningen. Kursutbudet består tillstor del av nätkurser med flexibla studiemöjligheter. Öpustudier är en väg till examensstudier då man via Öpuleden kan ansöka om studieplats.

 

Samverkan och hållbar utveckling medverkar årligen i ett 20-tal utvecklingsprojekt med målsättningen att i samverkan med den offentliga och privata och tredje sektorn svara mot samhällets och arbetslivets utvecklings- och kompetensbehov genom att omsätta akademiskt kunnande och tillämpa forskning i utvecklings- och fortbildningsaktiviteter. Verksamheten inkluderar Baltic University Programme och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

 

Pedagogik och lärarfortbildning erbjuder fortbildning och kompetensutveckling för personer som är verksamma inom skola och utbildning. Verksamhetsområdet arbetar med personalgrupper på alla stadier, från småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, II- och III-stadietsamt med utbildningens stödtjänster. Fokus ligger på högkvalitativ pedagogisk fortbildning samt teori och praktik baserad på forskning och erfarenhet.

 

Språkcentret ansvarar för undervisning som ingår i studierna i språk och kommunikation för grundexamensstuderande inom alla examina och för undervisning i språk och kommunikation inom akademin som inte hör till någon fakultet att sköta. Språkcentret ordnar språkprov och språktest, samt ansvarar för språkgranskning av mognadsprov och språkrespons på magisterarbeten. Språkcentret ansvarar också för tillgodoräkning av studier i språk och kommunikation. Cirka 150 kurser i språk och kommunikation erbjuds på två campus (Åbo och Vasa). Kurserna riktar sig till nationella och internationella studenter samt personal.

 

Skolresurs är en allfinlandssvensk aktivitetshelhet vars huvudmålsättning är att öka intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik bland barn och ungdomar. Skolresurs främjar också rekrytering till naturvetenskapliga och tekniska högskole- och yrkeshögskolestudier och arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv samt erbjuder möjligheter för lärare att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande.

 

CLL:s verksamhetsberättelse 2021 (pdf).

Uppdaterad 12.10.2022