Skriv här det du söker efter!

Guide för samarbetsparter vid anordnande av öppna universitetskurser

Guide för samarbetsparter vid anordnande av öppna universitetskurser

AVTAL OM ÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING

 • Den utbildningsaktör som vill erbjuda kurser i samarbete med Öppna universitetet vid Åbo Akademi (ÖPU) ska göra ett ”avtal om öppen universitetsundervisning med Åbo Akademi
 • I avtalet definieras bl. a. ansvarsfördelningen mellan öppna universitet och den lokala samarbetsparten.

ANHÅLLAN OM KURSER INOM ÖPPNA UNIVERSITETET

 • För att den lokala arrangören ska kunna arrangera en kurs ska en anhållan inlämnas till öppna universitetet.
 • Kursen ska godkännas och intas i undervisningsplanen för det öppna universitetet som godkänns av CLL:s direktion samt av fakultetsråden vid Åbo Akademi.
 • Öppna universitetet bekräftar de godkända kurserna till samarbetsparten

LÄRARE

Anlitande av läraren

 • Öppna universitetets planerare engagerar lärare till kurserna. Det betyder att öppna universitetets planerare kontaktar ämnesansvarig vid ÅA (samt fakultetsråd) för att få en lärare godkänd till en specifik kurs.
 • Den lokala kursarrangören kan efter klartecken från planeraren komma överens med läraren om praktiska frågor som tidpunkt, arvoden m.m.
 • Överenskomna tider meddelas genast till ansvarig planerare
 • Öppna universitetet sänder relevant information till läraren som han/hon behöver för att undervisa vid Öppna universitetet.
 • Notera att läraren inte är skyldig att göra ersättande eller kompletterande frågor till de kursdeltagare som inte kan närvara på närundervisningen. Om kursen har krav på en viss närvaroprocent så kan läraren kräva att de som vill avlägga kursen ska vara tillräckligt mycket närvarande. I annat fall kan dessa deltagare inte bli examinerade, dvs de har inte rätt att tenta eller på annat sätt bli bedömda. Läraren behöver inte gå in i förhandlingar med kursdeltagarna om vad de ska göra istället för att vara närvarande. Mera info hittar du här.

Ersättningar till läraren

 • Den lokala kursarrangören kommer överens med läraren om de olika ersättningarna innan kursstart och står för kostnader som undervisningen föranleder, t.ex.

Inför kursstarten

 • Checklista för kursarrangemang (docx)
 • Den lokala kursarrangören informerar läraren om anmälningsläget två veckor innan kursstart (om inte annat överenskommits)
 • Den lokala kursarrangören bör senast i samband med detta ge läraren all annan praktisk information (plats, klockslag, kopiering, utrustning m.m.).
 • Om läraren inte förvarnats om att en kurs inhiberats inom överenskommen tid (d.v.s. senast två veckor före kursstart) betalar den lokala kursarrangören läraren en ersättning som motsvarar minst två undervisningstimmar för kursplanering.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

 • Varje lokal kursarrangör har huvudansvaret för marknadsföring och informationsspridning av sina erbjudna kurser
 • Via öppna universitetets marknadsföringskanaler sprids även kursinformationen

Följande information bör finnas med i marknadsföringen:

 • Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitets­studier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet.
 • Kurserna arrangeras i samarbete med Åbo Akademis öppna universitet.
 • Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer.
 • Öppna universitetet – flexibla studier för alla!
 • Mera info hittas på abo.fi/opu

KURSINHIBERINGAR ELLER ÄNDRINGAR

 • Kursarrangören meddelar Öppna universitets planerare och kansli om någon kurs inhiberas eller om tidpunkterna förändras!

ANTAGNING TILL KURSERNA

 • Anmälningar till kurser riktas direkt till den lokala kursarrangören.
 • Den som anmäler sig till en av öppna universitetets kurser förbinder sig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler.
 • Kurser som arrangeras av lokala samarbetsparter är öppna för alla och deltagare antas i anmälningsordning (under förutsättningar att ev. förkunskapskrav uppfylls).
 • Kursdeltagare som inte är ordinarie examensstuderande vid ÅA har förtur ifall kursen har ett begränsat deltagarantal.
 • Den lokala kursarrangören fattar beslut om minimideltagarantal medan läraren anger maximideltagarantal på kurserna.

DELTAGARLISTOR/STUDIEAVGIFT

Deltagarlistor

Studieavgift

 • I enlighet med Statsrådets förordning (1082/2009) samt Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i öppna universitetens verksamhet (1436/2014) är studieavgiften inom det öppna universitetet högst 15 euro/sp.
 • Åbo Akademi har valt att debitera högst 50 euro per termin/studerande.
 • Öppna universitetet fakturerar Åbo Akademis studieavgift av alla kursdeltagare som deltar i öppna universitetets kurser. De studerande som är närvaroanmälda för lägre eller högre högskolexamen vid Åbo Akademi är befriade från studieavgiften.
 • Kursdeltagare faktureras studieavgiften för den termin då kursen inleds: höstterminen 1.8-31.12 eller vårterminen 1.1.-31.7.
 • UNDANTAG: Öppna universitetet kan enligt särskild överenskommelse fakturera lokala kursarrangörer för kursdeltagarnas terminsavgift. Om detta ska man i så fall komma överens om på förhand med Öpus sekreterare (opu@abo.fi).
 • Den lokala kursarrangören kan debitera en egen studieavgift direkt av kursdeltagarna.

KURSLITTERATUR

Länk till information om kurslitteratur, biblioteksservice och informationssökning

TENTAMEN OCH BEDÖMNING AV STUDIEPRESTATIONER

Bedömning av studieprestationer

 • Prestationerna bedöms i huvudsak genom litteratur- eller föreläsningstentamen eller genom inlämningsarbeten, t.ex. uppsats, portfolio.
 • Studieprestationer bedöms enligt skalan 1-5 (endast heltal, ej plus eller minus), där 5 är högsta vitsordet.
 • En godkänd prestation kan i undantagsfall ges bedömningen Godkänd om studieprestationen är av sådant slag att en gradering inte är meningsfull.
 • Ett underkänt resultat anges som Icke godkänd.

Plagiat

 • Åbo Akademi har direktiv för plagiathantering. Om en lärare misstänker plagiat ska Öppna universitetet genast kontaktas för vidare åtgärder. Det är viktigt att varje nätkurs innehåller en sida med information (via webblänkar) om vad det innebär om en kursdeltagare avviker från vetenskaplig praxis. Om dylika misstankar uppkommer i kursen du fungerar som lärare, så var i kontakt med planeraren.

Tentamen

 • Den lokala kursarrangören kommer vid salstent överens med läraren om tre tentamenstillfällen för varje kurs.
 • Obs! Alla kursdeltagare bör uppvisa ID-handling vid inlämnande av tentamenssvar. Den lokala kursarrangören ska informera om detta till de kursdeltagarna!
 • Tentövervakarens uppgifter:
  • öppna och stänga tentamenslokalen
  • kontrollera tentdeltagarnas identitet
  • vara medveten om vilka hjälpmedel som är tillåtna på tenten.
  • meddela att mobiltelefoner och därmed jämförbar elektronik ska vara avstängda och inte får användas under tentamen och ange förvaringsplats för dessa under tentamen
  • fördela tentamensfrågor utan dröjsmål
  • ordna sittordning på bästa möjliga sätt
  • upprätthålla arbetsro
  • se till att tentamen påbörjas och avslutas inom utsatt tid
  • samla in och vidarebefordra tentamenssvaren på överenskommet sätt

Kursvitsord

 • Den lokala kursarrangören eller läraren skickar kursresultaten för registrering till Öppna universitetets kansli opu@abo.fi.

UTVÄRDERING

 • Ifall den lokala kursarrangören gör en egen utvärdering önskar även Öppna universitet ta del av resultaten.

INTYG

 • Endast Åbo Akademi får skriva ut intyg på avlagda kurser inom det öppna universitetet.
 • Intyg fås på begäran via Öpus kansli opu@abo.fi.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Centret för livslångt lärandevid Åbo Akademi
e-post: opu@abo.fi eller fornamn.efternamn@abo.fi

Åboenheten: Fabriksgatan 2 G, 20500 Åbo
tfn (02) 215 4666 Andreas Granberg, registrering, intyg, fakturering (Åbo).
tfn (02) 215 4500 Majlen Saarinen, utbildningschef / studievägledare.

Vasaenheten: Strandgatan 2, våning B 7, 65100 Vasa
tfn (06) 324 7129 Annette Hartvik, registrering, intyg, fakturering (Vasa).
tfn (06) 324 7128 Christina Loo, marknadsföring, kursadministration.
tfn (06) 324 7243 Christina Teirfolk, teamledare / studievägledare.

Kontaktuppgifter till de ansvariga planerarna hittar du på öppna universitetets hemsida under respektive ämne.

Lärlust!

Uppdaterad 12.10.2023