Skriv här det du söker efter!

Inter­national­ Law­ and­ Hu­man­ Rights

Inter­national­ Law­ and­ Hu­man­ Rights

Magisterprogrammet i folkrätt och mänskliga rättigheter, International Law and Human Rights, förbereder dig för krävande arbetsuppgifter, som förutsätter expertis i mellanstatliga förhållanden och mänskliga rättigheter. Fokusen på magisternivån ligger på utvecklandet av vetenskapligt tänkande och på bemästrandet av vetenskapliga metoder. Studierna säkerställer också många andra förmågor som är attraktiva för en nationell och internationell arbetsmarknad, såsom språkkunskaper, samarbetsförmåga samt kritiskt, självständigt och kreativt tänkande och på bemästrandet av vetenskapliga metoder. Studierna säkerställer också många andra förmågor som är attraktiva för en nationell och internationell arbetsmarknad, såsom språkkunskaper, samarbetsförmåga samt kritiskt, självständigt och kreativt tänkande.

De studerande som antas till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper och väljer folkrätt som huvudämne fortsätter sina magisterstudier i magisterprogrammet International Law and Human Rights och avlägger en politices magister-examen.

De som söker direkt in till magisterprogrammet i International Law and Human Rights (via Högskolornas första gemensamma antagning i januari) avlägger Master of International and Comparative Law (MICL)-examen. Det är en juridisk examen men den ger inte domarkompetens och inte heller behörighet för de tjänster som kräver juris magister-examen.

Magisterprogrammet i folkrätt och mänskliga rättigheter har som undervisningsspråk engelska. Svenskspråkiga studerande har dock rätt att skriva sin avhandling pro gradu på svenska.

Dina studier på magisternivån  består främst av fördjupade studier i huvudämnet och inkluderar både obligatoriska och valbara kurser. I de obligatoriska studiehelheterna ligger fokus på folkrättens strukturer och principer, mellanstatligt samarbete i internationella organisationer, samt mekanismer för skydd av mänskliga rättigheter. Syftet är att ge en fördjupad förståelse av aktuella folkrättsliga och människorättsliga frågor. Valbara och valfria studier ger dej möjlighet att fördjupa din expertis genom studiehelheter inom samhällsvetenskaper eller andra utbildningsområden.

Karriärmöjligheter

Efter avlagd examen inom magisterprogrammet med huvudämnet folkrätt kan du placera dig inom ett vidsträckt arbetsfält. Din framtid kan finnas inom utrikes- och annan statsförvaltning. Utbildningen ger även goda förutsättningar för att framgångsrikt arbeta inom internationella organisationer (såsom FN, EU och Europarådet), medborgarorganisationer och massmedia.

Mera information om de utexaminerades placering på arbetsmarknaden hittar du på vårt Arbetsforums sidor.

Magisterutbildningen ger dig allmän kompetens på det folkrättsliga området. Genom avlagd examen från magisterprogrammet får du alltså förutsättningar för krävande sakkunniguppgifter inom folkrätt och mänskliga rättigheter.

Omfattning

120 sp / 2 läsår

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

engelska

Ansökningstid

3 – 17.1.2024

Sök in

Apply to the master’s degree programme 3-17.1.2024!

Kontakt

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

E-post

hrm-coordinator@abo.fi